متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان نامه: علی ملک شاهکوهی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان نامه

عنوان پایان‌نامه: تهیه ساخت و ارزیابی مدل متابولیکی مقیاس ژنوم برای سیانوباکتر Anabaena variabilis
 

 • ارائه  کننده: علی ملک شاهکوهی
   
 •   استاد راهنما: دکتر احسان معتمدیان
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر فرشته نعیم پور
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر سید عباس شجاع الساداتی
   
 •   استاد مشاور: -
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 115
   
 •   تاریخ: 1395/09/03
   
 •  ساعت: 13:30


 چکیده

: از آنجائیکه تولید مواد زیستی توسط ارگانیسم¬های مختلف وابسته به استفاده از کربوهیدرات¬ها به-عنوان منبع کربن و انرژی می¬باشد، هزینه¬های زیادی از این بابت به چنین فرآیندهایی تحمیل می¬گردد. به¬همین جهت باکتری¬های فتوسنتز کننده مانند سیانوباکترها که از دی¬اکسید کربن هوا به عنوان منبع کربن و از نور خورشید نیز به عنوان منبع انرژی استفاده می¬کنند، گزینه مناسبی جهت تولید مواد زیستی می¬باشند. در این پژوهش برای اولین بار یک مدل متابولیکی با 959 واکنش، 913 متابولیت و 956 ژن برای سیانوباکتر رشته¬ای و تشکیل دهنده هتروسیست آنابائناواریابیلیس (ATCC 29413) ارائه گردیده است. این سیانوباکتر مدل مناسبی برای مطالعه تشکیل هتروسیست، تثبیت نیتروژن و تولید هیدروژن زیستی می¬باشد. نرخ رشد در مدل متابولیکی ارائه شده با داده¬های تجربی موجود، مقایسه گردید و نتیجه گرفته شد که پیش¬بینی رشد این مدل در نرخ¬های کم مصرف فوتون به¬خوبی با داده¬های تجربی مطابقت دارد و در نرخ¬های بالای مصرف فوتون به¬دلیل آسیب رسیدن به سلول در اثر زیادی فوتون و کم شدن نرخ رشد سلولی، پیش¬بینی¬های مدل مناسب نبوده است. در ادامه با ادغام داده¬های بیان ژن با مدل در شرایط فتواتوتروفیک پیش¬بینی نرخ رشد در نرخ¬های بالای مصرف فوتون بهبود یافت. برهمنکش بین دو سلول رویشی و هتروسیست آنابائنا در شرایط فتواتوتروفیک با استفاده از الگوریتم ادغام، داده¬های بیان ژن برای سلول رویشی و هتروسیست و مدل متابولیکی ساخته شده بررسی گردید و نتایج به خوبی تبادل گلوتامین و گلوتامات بین دو سلول را نشان داد. همچنین مدل ایجاد شده پیش¬بینی می¬کند که نرخ تبادل این دو اسید آمینه بین دو سلول تاثیر زیادی بر میزان تولید هیدروژن دارد و با کاهش این نرخ تبادل می¬توان به نرخ¬های بالاتر تولید هیدروژن دست یافت.

 کلمات کلیدی

مدل متابولیکی مقیاس ژنوم، آنابائنا واریابیلیس، سلول رویشی و هتروسیست، نرخ رشد، برهمکنش بین سلولی

 

 

3 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1013