متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان‌نامه: شهرزاد آل‌طه

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه

عنوان رساله: تهیه مدل سازی و شبیه سازی یک سامانه ذخیره سازی انرژی حرارتی با روش انتالپی
 

 • ارائه  کننده: شهرزاد آل طه
   
 •   استاد راهنما: دکتر سید مجتبی صدرعاملی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر محمدتقی صادقی (دانشگاه علم و صنعت)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر سید محمد موسوی
   
 •   استاد مشاور: -
   
 • مکان: دانشکده مهندسی، اتاق سمینار طبقه 1-
   
 •   تاریخ: 1395/08/10
   
 •  ساعت: 9
   


 چکیده

با توجه به محدود بودن منابع انرژی‌‌های اولیه، همواره یافتن جایگزینی برای این منابع از چالش‌های پیش روی محققان بوده است. یکی از گزینه‌های ارائه‌شده در این زمینه، ذخیره‌سازی انرژی گرمایی می‌باشد و یکی از روش‌های آن ذخیره‌سازی گرمای نهان است. مواد تغییر فاز نقش اصلی را در این روش ایفا می‌کنند. این مواد با ذخیره‌ی انرژی در ساعات کم‌مصرف و آزادسازی انرژی ذخیره‌شده در ساعات پرمصرف به واسطه دارا بودن گرمان نهان بالا می‌توانند عدم تعادل میان عرضه و تقاضای مصرف انرژی را کاهش دهند. یکی از کاربردهای مواد تغییر فاز در زمینه‌ی سرمایش رایگان می‌باشد که خود موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فراهم نمودن دمای آسایش می‌گردد. در این پژوهش به مدل‌سازی و شبیه‌سازی یک سامانه‌ی آزمایشگاهی ذخیره‌سازی انرژی حرارتی حاوی مواد تغییر فاز پرداخته شده است. مدل ریاضی ارائه‌شده بر مبنای روش انتالپی و به‌صورت یک‌بعدی می‌باشد. پس از استخراج مدل، معادلات با در نظر گرفتن شرایط اولیه و مرزی با روش تفاضل محدود و به‌صورت صریح حل گردیده‌اند. برای شبیه‌سازی از دو نرم‌افزار MATLAB و COMSOL Multiphysics بهره گرفته شده است. مدل‌سازی با نرم‌افزار MATLAB بر مبنای مدل انتالپی و شبیه‌سازی با نرم‌افزار COMSOL با استفاده از حل همزمان معادلات حاکم بر فرایند با روش المان محدود انجام شده‌است. نتایج حاصل با نتایج آزمایشگاهی موجود در مراجع مقایسه و صحتسنجی گردیده‌اند. خطای نسبی متوسط حاصل از مدل انتالپی برابر84/6درصد و برای مدل COMSOL برابر 69/7 درصد حاصل شد. سپس پروفایل‌های دمای سیال عامل و ماده‌ی تغییر فاز و رفتار آنها در طول فرایند بررسی گردیده‌اند همچنین تأثیر پارامتر سرعت هوای ورودی بر دمای هوای خروجی و زمان پایان فرایند مورد بررسی قرار گرفته است.

 کلمات کلیدی

مدل سازی، شبیه سازی، روش انتالپی، ذخیره سازی انرژی، مواد تغییر فاز

 

 

11 آبان 1395 / تعداد نمایش : 987