برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# جامعه شناسی گیاهی (عمومی) دکتر رضا عرفانزاده کارشناسی‌ارشد n,شنبه ساعت 15-13کلاس 2
# احیای مناطق خشک و نیمه خشک (اختیاری) دکتر قاسمعلی دیانتی تیلکی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 12 – 10 کلاس6
# گیاهان دارویی و صنعتی (اصلی) دکتر فرنوش فتاحی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 13 – 10 کلاس 6
# مهندسی اکوسیستم های مرتعی (اصلی) دکتر قاسمعلی دیانتی کارشناسی‌ارشد دوشنبه ساعت 10-8 کلاس 6
# بذر و گیاهان مرتعی (اصلی) دکتر مهدی عابدی کارشناسی‌ارشد سه شنبه 10-8 کلاس6
# تهیه و تدوین طرح های مرتعداری (اصلی) دکتر رضا عرفانزاده کارشناسی‌ارشد یکشنبه 10-8 کلاس 6
# مدل سازی کارکردهای مرتع (اصلی) دکتر مهدی غلامعلی فرد و دکتر مهدی عابدی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 15-13 کلاس2