زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
صابر خدابنده اکوفیزیولوژی دانشیار زیست شناسی دریا - جانوران دریا زیست فناوری جانوران دریایی اکوفیزیولوژی جانوران دریایی
سیدجعفر سیف آبادی مختاری زیست شناسی دریا دانشیار زیست شناسی دریا - جانوران دریا زیست شناسی بی مهرگان دریایی اکولوژی بی مهرگان دریایی