زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدجعفر سیف آبادی مختاری ماهی شناسی دانشیار زیست شناسی دریا-جانوران دریایی زیست شناسی بی مهرگان دریایی زیست –بوم شناسی بی مهرگان دریایی
صابر خدابنده بیولوژی ماهیان دریا دانشیار زیست شناسی دریا-جانوران دریایی زیست-فناوری جانوران دریایی اکوفیزیولوژی جانوران دریایی
محمدصادق علوی یگانه شیلات استادیار زیست شناسی دریا-جانوران دریایی ماهی شناسی تنوع زیستی ماهیان