حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر امير عبداله زاده

دکتر مرتضی احمدی

معاون آموزشی و دانشجویی

دکتر مرتضی احمدی

مدیران گروه ها

دکتر مسعود منجزی

دکتر مسعود منجزی
گروه استخراج

دكتر محمد رضا خالصی

دكتر محمد رضا خالصی
گروه فرآوری مواد معدنی

دكتر کامران گشتاسبی

دكتر کامران گشتاسبی
گروه مکانیک سنگ

دكتر سهراب سنجابی

دكتر سهراب سنجابی
گروه نانو مواد

دکتر تقی شهرابی فراهانی

دکتر تقی شهرابی فراهانی
گروه خوردگی و حفاظت از فلزات

دکتر رضا میراسمعیلی

دکتر رضا میراسمعیلی
گروه شناسایی و انتخاب مواد