فرم‌ها


 
فرم های دانشگاهbulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم تعیین موضوع سمینار 1 و 2 دکتری دکتری 107
فرم شماره 2: فرم تعیین استاد راهنمای دکتری دکتری 62
فرم شماره 3: فرم درخواست تمدید تحصیلی دکتری دکتری 55
فرم شماره 4: فرم مجوز دفاع دکتری دکتری 79
فرم شماره 5: فرم ارزیابی سمینار 1 و 2 دکتری دکتری 36
فرم شماره 1: فرم تعیین موضوع سمینار ارشد کارشناسی ارشد 214
فرم شماره 2: فرم تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 151
فرم شماره 3: فرم درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 114
فرم شماره 4: فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 63
فرم شماره 1: فرم درخواست کمیسیون موارد خاص مشترک 59
فرم شماره 2: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 75
فرم شماره 3: فرم انصراف از تحصیل مشترک 133
فرم شماره 4: فرم تسویه حساب مشترک 265
فرم شماره 8: فرم ارزیابی پیشرفت کار تحقیقاتی مشترک 62
فرم شماره 6: فرم مجوز خروج از کشور مشترک 43
فرم شماره7: فرم درخواست صدور گواهی مشترک 42فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم دریافت وام دانشجویان دکتر‌ دکتری 18
فرم شماره 7: شرایط استفاده از دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری (وزارت علوم)‌‌ دکتری 23
فرم شماره 8: برگه گزارش سفر‌ دکتری 24
فرم شماره 9: طرح تحقیق رساله دکتری‌‌‌ دکتری 124
فرم شماره 10: درخواست ارائه سمینار شش ماهه‌‌‌ دکتری 96
فرم شماره 11: برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه‌‌ دکتری 184
فرم شماره 12: برگه صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری ‌ دکتری 131
فرم شماره 1: فرم گزارش شفاهی پایان نامه کارشناسی ارشد‌‌‌ کارشناسی ارشد 161
فرم شماره 2: مراحل تصویب و ثبت پایان نامه کارشناسی ارشد‌ کارشناسی ارشد 135
فرم شماره 4: مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد‌‌‌ کارشناسی ارشد 99
فرم شماره 5: برگه طرح تحقیق پایان نامه ‌ کارشناسی ارشد 246
فرم شماره 1: معرفی نامه پژوهش کل‌ مشترک 30
فرم شماره 2: فرم پرسشنامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک 25
فرم شماره 3: جدول پیوست فرم پرسشنامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک 9
فرم شماره 4: تقاضای تعیین استاد مشاور‌ مشترک 117
فرم شماره 5: تقاضای تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه‌‌ مشترک 33
فرم شماره 6: تقاضای تغییر عنوان‌‌ مشترک 115
فرم شماره 9: برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان‌‌‌ مشترک 34
فرم شماره 11: برگه گزارش سه ماهه‌‌‌ مشترک 268
فرم شماره 12: برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما‌‌ مشترک 212
فرم شماره 13: نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه / رساله‌‌‌‌ مشترک 117
فرم شماره 14: نحوه نگارش پایان نامه / رساله‌ مشترک 302
فرم شماره 15: برگه درخواست انجام آزمایش با میکروسکوپ الکترونی مشترک 7
فرم شماره 16: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده‌ای مشترک 246
فرم شماره 18: راهنمای هزینه کرد‌‌ مشترک 28
فرم شماره 20: فرم قرارداد‌‌ مشترک 8
فرم شماره 22: چکیده پایان نامه‌‌ مشترک 83
فرم شماره 23: خلاصه آئین نگارش پایان مشترک 123
فرم شماره 24: فرم انتخاب پایان نامه برتر‌‌ مشترک 33
فرم شماره 26: سوگندنامه دانش آموختگان تربیت مدرس مشترک 43فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم انتقال اموال‌ مشترک 9
فرم شماره 2: فرم درخواست خرید‌ مشترک 9
فرم شماره 3: فرم درخواست خودرو‌ مشترک 12
فرم شماره 4: فرم درخواست کالا از انبار‌ مشترک 6
فرم شماره 5: فرم مأموریت اداری کمتر از یک روز مشترک 6
فرم شماره 6: فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 5