آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
فناوری نانو- نانو مواد رضا پورصالحی نانو فیزیک استادیار مشاهده مشاهده
فناوری نانو- نانو مواد حمید دلاوری حسن کیاده نانومواد استادیار مشاهده مشاهده
فناوری نانو- نانو مواد سهراب سنجابی مواد دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی متالورژی و مواد - سرامیك احسان طاهری نساج مهندسی مواد – سرامیك استاد مشاهده مشاهده
مهندسی متالورژی و مواد - سرامیك رسول صراف ماموری مهندسی مواد - سرامیك دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی متالورژی و مواد - سرامیك پروین علیزاده سیگارپیچ مهندسی مواد - سرامیك استاد مشاهده مشاهده
مهندسی متالورژی و مواد - سرامیك امین یوردخانی مهندسی مواد - سرامیك استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی محمدرضا خالصی مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی احمد خدادادی دربان محیط زیست معدنی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی محمود عبدالهی مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی احمد جمشیدی زنجانی محیط زیست معدنی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی معدن- مکانیک سنگ کامران گشتاسبی گوهرریزی مکانیک سنگ دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی معدن- مکانیک سنگ حمید رضا نجاتی مکانیک سنگ استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی معدن- مکانیک سنگ مرتضی احمدی مکانیک سنگ استاد مشاهده مشاهده
مهندسی مواد و متالوژی- شناسایی همام نفاخ موسوی مهندسی مواد – شناسایی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مواد و متالوژی- شناسایی حمیدرضا شاهوردی مهندسی مواد- شناسایی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی مواد و متالوژی- شناسایی رضا میراسمعیلی مهندسی مواد – شناسایی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی مواد و متالوژی- شناسایی امیر عبداله زاده مهندسی مواد - شناسایی استاد مشاهده مشاهده