برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102177-01
 • قناتی فائزه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: 5005
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102116-01
 • قناتی فائزه
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: 5005
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102228-01
 • زرین کمر فاطمه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102214-01
 • شریفی محسن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102039-01
 • زارع مایوان حسن
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 مکان: 5109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102221-01
 • خیام نکوئی سیدمجتبی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102237-01
 • زرین کمر فاطمه
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: 5005
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102107-01
 • قناتی فائزه
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: 5005
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102142-01
 • شریفی محسن
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: 5005
 • دریافت