برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102273-01
 • دکتر حسن زارع مایوان
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • یکشنبه 12- 10کلاس 5109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102211-01
 • دکتر حسن زارع مایوان
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه 15- 13 کلاس 5005
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102212-01
 • دکتر فائزه قناتی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه 10- 8 کلاس 5005
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102009-01
 • دکتر مهرداد بهمنش
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • سه شنبه 10- 8 کلاس 5109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102210-01
 • دکتر شاهرخ کاظم پوراوصالو
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه 12- 10 کلاس 5109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102269-01
 • دکتر فاطمه زرین کمر
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • سه شنبه 12- 10کلاس 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102026-01
 • دکتر محسن شریفی
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه 10- 8 کلاس 5005
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102106-01
 • دکتر محسن شریفی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • سه شنبه 10- 8 کلاس 5005
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5102213-01
 • دکتر فاطمه زرین کمر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه 12- 10 اتاق شورا
 • دریافت