برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104044-01
 • ظهیری جواد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس شماره 5
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104035-01
 • رنجبر بیژن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: 5109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104035-02
 • رنجبر بیژن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104031-01
 • عبدالمالکی پرویز
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: 5109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104031-02
 • عبدالمالکی پرویز
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): یک شنبه 17:00-19:00 مکان: 5109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104033-01
 • تقدیر مجید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 مکان: 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104033-02
 • تقدیر مجید
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): یک شنبه 15:00-17:00 مکان: 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104037-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104025-01
 • نادری منش حسین
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104013-01
 • عرب سیدشهریار
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104032-01
 • نادری منش حسین / رنجبر بیژن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104032-02
 • نادری منش حسین / رنجبر بیژن
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • پردیس دانشگاهی
 • درس(ت): سه شنبه 15:00-17:00 مکان: 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104045-01
 • حسن ساجدی رضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104053-01
 • تقدیر مجید
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: 5005
 • دریافت