برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# مباحثی در بیوفیزیک (اختیاری) دکتر حسین نادری منش / دکتر عبداله اله وردی کارشناسی‌ارشد شنبه 15- 13 کلاس 5005
# بیوفیزیک و علوم دارویی (اختیاری) دکتر عبداله اله وردی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 15- 13 کلاس 5005
# بیوانفورماتیک ساختاری (اختیاری) دکتر سید شهریار عرب کارشناسی‌ارشد دوشنبه 15- 13 کلاس 5002
# بیوفیزیک ملکولی (اصلی) دکتر مجید تقدیر کارشناسی‌ارشد یکشنبه 17- 15کلاس 5002
# مبانی بیوانفورماتیک (اصلی) دکتر سید شهریار عرب کارشناسی‌ارشد شنبه 10- 8 کلاس 5002 ( عملی) / دوشنبه 12- 10 کلاس 5002 (تئوری )
# الگوریتم پیشرفته (اصلی) دکتر جواد ظهیری کارشناسی‌ارشد دوشنبه 15- 13 کلاس 5005
# بیوشیمی فیزیک (اصلی) دکتر بیژن رنجبر کارشناسی‌ارشد دوشنبه 17- 15کلاس 5002
# شییمی فیزیک پروتئین ها (اختصاصی) دکتر بیژن رنجبر دکتری سه شنبه 17- 15 کلاس 5002
# طیف سنجی زیستی (اختصاصی) دکتر حسین نادری منش دکتری سه شنبه 12- 10 کلاس 5002
# اندرکنش لیگاند با پروتئین (اختصاصی) دکتر مجید تقدیر دکتری یکشنبه 15- 13 کلاس 5002
# بیوفیزیک محاسباتی (اختصاصی) دکتر پرویز عبدالمالکی دکتری یکشنبه 12- 10 کلاس 5109.
# فیزیک مدرن (جبرانی) دکتر پرویز عبدالمالکی کارشناسی‌ارشد دوشنبه 12- 10کلاس 5109
# ریاضیات (جبرانی) دکتر جواد ظهیری کارشناسی‌ارشد شنبه 12- 10 کلاس 1101
# زیست شناسی سلولی و مولکولی (جبرانی) دکتر صادق باباشاه کارشناسی‌ارشد شنبه 12- 10 کلاس 5109
# کاربرد آمار در بیوانفورماتیک (جبرانی) دکتر موسی گلعلی زاده لهی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه 12- 10 کلاس 5002
# بیوشیمی (جبرانی) دکتر رضاحسن ساجدی کارشناسی‌ارشد چهارشنبه 15- 13 کلاس 5002