برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104069-01
 • دکتر جواد ظهیری
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه 15- 13 کلاس 5005
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104117-01
 • دکتر مجید تقدیر
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • یکشنبه 15- 13 کلاس 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104103-01
 • دکتر سید شهریار عرب
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • دوشنبه 15- 13 کلاس 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104065-01
 • دکتر رضاحسن ساجدی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • چهارشنبه 15- 13 کلاس 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104089-01
 • دکتر بیژن رنجبر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • دوشنبه 17- 15کلاس 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104121-01
 • دکتر پرویز عبدالمالکی
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • یکشنبه 12- 10 کلاس 5109.
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104030-01
 • دکتر مجید تقدیر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • یکشنبه 17- 15کلاس 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104096-01
 • دکتر عبداله اله وردی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • یکشنبه 15- 13 کلاس 5005
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104057-01
 • دکتر جواد ظهیری
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • شنبه 12- 10 کلاس 1101
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104061-01
 • دکتر صادق باباشاه
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • شنبه 12- 10 کلاس 5109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104052-01
 • دکتر بیژن رنجبر
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • سه شنبه 17- 15 کلاس 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104116-01
 • دکتر حسین نادری منش
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • سه شنبه 12- 10 کلاس 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104028-01
 • دکتر پرویز عبدالمالکی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • دوشنبه 12- 10کلاس 5109
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104061-01
 • دکتر موسی گلعلی زاده لهی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • چهارشنبه 12- 10 کلاس 5002
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104095-01
 • دکتر حسین نادری منش / دکتر عبداله اله وردی
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • شنبه 15- 13 کلاس 5005
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5104066-01
 • دکتر سید شهریار عرب
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • شنبه 10- 8 کلاس 5002 ( عملی) / دوشنبه 12- 10 کلاس 5002 (تئوری )
 • دریافت