برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# سيستم هاي طبيعي تصفيه فاضلاب (اختیاری) رضايي عباس دکتری درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 212
# اصلاح زيستي آب و خاك (اختیاری) رضايي عباس دکتری درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 212
# پرو‍ژه 1 (اصلی) موسوي سيدغلامرضا، رضايي عباس دکتری
# روشهاي نوين تصفيه فاضلاب : فرآيندهاو طراحي (اصلی) موسوي سيدغلامرضا دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 212
# پروژه (اصلی) موسوي سيدغلامرضا، رضايي عباس کارشناسی‌ارشد
# فن آوري نوين كنترل آلودگي هوا (اصلی) موسوي سيدغلامرضا دکتری درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 212
# ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست (اصلی) فرخي كري بزرگ مهرداد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 212
# مديريت فاضلابهاي صنعتي (اصلی) رضايي عباس کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 212
# مديريت مواد زائد جامد (اصلی) فرزادكيا مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 212
# طراحي تصفيه خانه فاضلاب (اصلی) موسوي سيدغلامرضا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 212