برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2006078-01
 • نجارپیرایه شهین
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00نیمه2 ت مکان: سالن سمینار
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2006110-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2006082-01
 • محبتی مبارز اشرف
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00نیمه1 ت مکان: سالن سمینار
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2006116-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2006083-01
 • بخشی بی تا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: سالن سمینار
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2006079-01
 • طالبی بزمین آبادی امین / محبتی مبارز اشرف
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: سالن سمینار / درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00نیمه2 ت مکان: سالن سمینار
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2006102-01
 • محبتی مبارز اشرف / نجارپیرایه شهین
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-17:00نیمه1 ت مکان: سالن سمینار
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2006065-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • کارشناسی ارشد
 • جبرانی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 15:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2006113-01
 • اساتید گروه آموزشی
 • دکتری
 • اختیاری
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2006106
 • مبارز
 • دکتری
 • عمومی
 • روزانه
 • گروه باکتری شناسی
 • دریافت