برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ايمني شناسي پيشرفته باكتريهاي بيماريزا (اختیاری) نجارپيرايه شهين دکتری درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00نيمه2 ت مکان: سالن سمينار 
# ايمني شناسي پيشرفته باكتريهاي بيماريزا (اختیاری) محبتي مبارز اشرف دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00نيمه2 ت مکان: سالن سمينار 
# عوامل ضد ميكروبيو مكانيسم هاي پيدايش مقاومت دارويي (اختیاری) نجارپيرايه شهين، طالبي بزمين آبادي امين دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00نيمه1 ت مکان: سالن سمينار 
# اپيدميولوژي ملكولي (اختیاری) طالبي بزمين آبادي امين دکتری درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00نيمه1 ت مکان: سالن سمينار 
# اپيدميولوژي ملكولي (اختیاری) بخشي بي تا دکتری درس(ت): شنبه 15:00-17:00نيمه1 ت مکان: سالن سمينار 
# ايمني شناسي با گرايش بيماريهاي عفوني (اختیاری) محبتي مبارز اشرف، طالبي بزمين آبادي امين، نجارپيرايه شهين کارشناسی‌ارشد
# باكتري شناسي سيستماتيك پيشرفته (2) (اختصاصی) نجارپيرايه شهين دکتری درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00نيمه2 ت مکان: سالن سمينار 
# باكتري شناسي سيستماتيك پيشرفته (2) (اختصاصی) محبتي مبارز اشرف دکتری درس(ت): شنبه 13:00-15:00نيمه1 ت مکان: سالن سمينار 
# باكتري شناسي تشخيصي مولكولي (اصلی) محبتي مبارز اشرف، بخشي بي تا کارشناسی‌ارشد
# باكتري شناسي سيستماتيك (1) (اصلی) بخشي بي تا، محبتي مبارز اشرف کارشناسی‌ارشد
# باكتري شناسي سيستماتيك (2) (اصلی) طالبي بزمين آبادي امين، نجارپيرايه شهين کارشناسی‌ارشد
# آنتي بيوتيك ها و عوامل ضد ميكروبي (اصلی) نجارپيرايه شهين کارشناسی‌ارشد