برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ژنتيك پيشرفته باكتريها (عمومی) مبارز/بخشی دکتری گروه باکتری شناسی
# باكتري شناسي سيستماتيك 1 (عمومی) مبارز/بخشی/طالبی دکتری گروه باکتری شناسی
# باكتري شناسي سيستماتيك پيشرفته 2 (عمومی) مبارز دکتری گروه باکتری شناسی
# تشخيص آزمايشگاهي باكتريهاي سخت رشد و بي هوازي (عمومی) مبارز/بخشی/طالبی/پیرانه دکتری گروه باکتری شناسی
# ميكروب شناسي دهان و دندان (عمومی) مبارز دکتری گروه باکتری شناسی
# بيوانفورماتيك (عمومی) بخشی دکتری گروه باکتری شناسی
# اپيدميولوژي ملكولي (عمومی) بخشی دکتری گروه باکتری شناسی
# عوامل ضد ميكروبي و مكانيسم پيدايش مقاومت داروي (عمومی) طالبی دکتری گروه باکتری شناسی
# ايمني شناسي پيشرفته باكتري هاي بيماريزا (عمومی) مبارز دکتری گروه باکتری شناسی
# توكسين باكتريايي (عمومی) مبارز/ بخشی دکتری گروه باکتری شناسی
# روش تحقيق در علوم پزشكي (عمومی) طالبی کارشناسی‌ارشد گروه باکتری شناسی
# باكتري شناسي سيستماتيك پيشرفته 2 (عمومی) طالبی کارشناسی‌ارشد گروه باکتری شناسی
# ايمني شناسي با گرايش بيماريهاي عفوني (عمومی) مبارز کارشناسی‌ارشد گروه باکتری شناسی
# باكتري شناسي سيستماتيك 1 (عمومی) مبارز/ بخشی کارشناسی‌ارشد گروه باکتری شناسی
# باكتري شناسي عملي (عمومی) مبارز / طالبی کارشناسی‌ارشد گروه باکتری شناسی
# باكتري شناسي تشخيص مولكولي (عمومی) مبارز/ بخشی کارشناسی‌ارشد گروه باکتری شناسی