برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2005083-01
 • ونکی زهره
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: کلاس 402
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2005081-01
 • انوشه منیره
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 402
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2005079-01
 • محمدخان کرمانشاهی سیما
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: کلاس 402
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2005080-01
 • محمدی عیسی
 • دکتری
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: کلاس 402
 • دریافت