برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# پرستاري داخلي و جراحي (اختیاری) ناوي پور حسن، ونكي زهره دکتری
# مباحث ويژه در پرستاري (اختصاصی) ناوي پور حسن، ونكي زهره دکتری
# نظام ها و برنامه هاي آموزشي در پرستاري (اختصاصی) محمدخان كرمانشاهي سيما دکتری
# مديريت، رهبري و سياستگذاري در پرستاري (اختصاصی) ونكي زهره، ناوي پور حسن دکتری
# روش شناسي و نقد پژوهش هاي تركيبي و ابزار سازي در پرستاري (اختصاصی) احمدي فضل اله دکتری
# نظريه پردازي در پرستاري (اختصاصی) محمدي عيسي دکتری
# پرستاري سلامت جامعه (خانواده) (اختصاصی) انوشه منيره کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 402
# سلامت زنان و مردان در سنين باروري (اختصاصی) مقدم بنائم ليدا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 402
# برنامه ريزي و ارزشيابي مراقبت هاي پرستاري براي سلامت جامعه (اختصاصی) صدوقي اصل افسانه کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:00-15:00