برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ايمني شناسي باليني (اختصاصی) پورپاك زهرا دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
# دوره 1/5 ماهه باليني بيماري هاي عفوني (اختصاصی) محرز مينو دکتری
# دوره 1/5 ماهه باليني پوست (اختصاصی) منصوري پروين دکتری
# ايمني شناسي پيشرفته (3) (اختصاصی) موذني سيدمحمد، ابتكار معصومه، پورفتح اله علي اكبر، زواران حسيني احمد، صراف زهير، صعودي سارا دکتری
# كارآموزي روش هاي آزمايشگاهي در ايمني شناسي (اختصاصی) موذني سيدمحمد، زواران حسيني احمد، صعودي سارا کارشناسی‌ارشد
# ايمونوپاتولوژي و ايمونوتراپي (اختصاصی) صراف زهير، ابتكار معصومه، پورپاك زهرا، پورفتح اله علي اكبر، زواران حسيني احمد، صعودي سارا، موذني سيدمحمد کارشناسی‌ارشد
# ايمني شناسي دو (اختصاصی) صراف زهير، ابتكار معصومه، پورفتح اله علي اكبر، زواران حسيني احمد، صعودي سارا، موذني سيدمحمد کارشناسی‌ارشد
# ايمني شناسي بيماريهاي عفوني (اختصاصی) زواران حسيني احمد، ابتكار معصومه، صعودي سارا، موذني سيدمحمد کارشناسی‌ارشد
# كارورزي (اصلی) پورپاك زهرا کارشناسی‌ارشد