برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2002107-01
 • پورپاک زهرا
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2002133-01
 • زواران حسینی احمد / ابتکار معصومه / صعودی سارا / موذنی سیدمحمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2002014-01
 • پورفتح اله علی اکبر / ابتکار معصومه / زواران حسینی احمد / صراف زهیر / صعودی سارا / موذنی سیدمحمد
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2002132-01
 • موذنی سیدمحمد / ابتکار معصومه / پورفتح اله علی اکبر / زواران حسینی احمد / صراف زهیر / صعودی سارا
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2002134-01
 • صراف زهیر / ابتکار معصومه / پورپاک زهرا / پورفتح اله علی اکبر / زواران حسینی احمد / صعودی سارا / موذنی سیدمحمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2002062-01
 • منصوری پروین
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2002022-01
 • زواران حسینی احمد / صعودی سارا
 • دکتری
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): چهار شنبه 13:00-15:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2002135-01
 • صعودی سارا / زواران حسینی احمد / موذنی سیدمحمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختصاصی
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 2002083-01
 • پورپاک زهرا
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ع): چهار شنبه 13:00-17:00
 • دریافت