برنامه درسی


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# اپيدميولوژي پيشرفته و كاربردي (اصلی) صدرائي جاويد دکتری درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 310
# اصول بيوتكنولوژي و كاربرد آن در انگل شناسي (اصلی) پيرستاني مجيد دکتری درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 408
# كرم شناسي پيشرفته كاربردي و تحقيقي (اصلی) غفاري فر فاطمه دکتری درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 408
# هيستو پاتولوژي و آلودگي هاي انگلي (اصلی) دليمي اصل عبدالحسين دکتری درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 408
# كرم شناسي (2) (اصلی) غفاري فر فاطمه کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 310
# آمار حياتي كاربردي و استفاده از كامپيوتر در آناليز داده هاي بهداشتي (اصلی) غلامي فشاركي محمد کارشناسی‌ارشد
# تك ياخته شناسي (2) (اصلی) دليمي اصل عبدالحسين کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 408
# اصول اپيدميولوژي (اصلی) صدرائي جاويد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس 310