زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ديناميك سازه هاي دريائي (اصلي) حسن اکبری كارشناسي ارشد هرهفته، يك شنبه ، 08:00-09:30، هرهفته، سه شنبه ، 08:00-09:30
# سكوهاي دريايي (اختياري) حسن اکبری كارشناسي ارشد هرهفته، سه شنبه ، 09:30-11:00، هرهفته، دو شنبه ، 13:30-15:00
# اصول مهندسي سواحل (اصلي) حسن اکبری كارشناسي ارشد هرهفته، شنبه ، 15:00-16:30، هرهفته، يك شنبه ، 15:00-16:30
# مباني هيدروليك دريا (اصلي) مهدی شفیعی فر كارشناسي ارشد هرهفته، يك شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، شنبه ، 09:30-11:00
# اصول طراحي سازه هاي (متعارف) دريايي (اصلي) مهدی شفیعی فر كارشناسي ارشد هرهفته، شنبه ، 11:00-12:30، هرهفته، دو شنبه ، 15:00-16:30