زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# سكوهای دريایی (اختیاری) اكبری حسن/ آقاكوچك علی‌اكبر کارشناسی‌ارشد درس(ت): دوشنبه 13:30-15:00 مکان: 6.02/ درس(ت): سه‌شنبه 09:30-11:00 مکان: 6.04
# كاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمايشگاه (اختیاری) سیما سمیه کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 15:00-16:30 مکان: 6.412/ درس(ت): يكشنبه 15:00-16:30 مکان: پ1
# اصول مهندسی بنادر (اختیاری) پناهی روزبه کارشناسی‌ارشد درس(ت): دوشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.03/ درس(ت): سه‌شنبه 13:30-15:00 مکان: 6.03
# ديناميك سازه‎های دريایی (اصلی) آقاكوچك علی‌اكبر، پناهی روزبه کارشناسی‌ارشد درس(ت): يكشنبه 08:00-09:30 مکان: 6.03/ درس(ت): سه‌شنبه 08:00-09:30 مکان: 6.04