آزمایشگاه


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه آلودگی هوا سید غلامرضا موسوی سید جواد شکراله زاده ساختمان 5 پزشکی- طبقه اول 4580
آزمایشگاه بیوالکتروشیمی عباس رضایی سید جواد شکراله زاده ساختمان 5 پزشکی- طبقه زیرهمکف 4582
آزمایشگاه زیست فناوری محیطی سید غلامرضا موسوی سید جواد شکراله زاده ساختمان 5 پزشکی- طبقه زیرهمکف 3557
آزمایشگاه فرایندهای نوین تصفیه آلاینده ها سید غلامرضا موسوی سید جواد شکراله زاده ساختمان 5 پزشکی- طبقه زیرهمکف 3863
آزمایشگاه مهندسی بهداشت محیط ... سید جواد شکراله زاده ساختمان پزشکی 5، طبقه زیرهمکف 4580
آزمایشگاه میکروب شناسی محیطی عباس رضایی سید جواد شکراله زاده ساختمان 5 پزشکی- طبقه اول 4583