En
 • دکتری (1392)

  محیط زیست

  تربیت مدرس، نور، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1385)

  مهندسی منابع طبیعی ، محیط زیست

  دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

 • کارشناسی (1383)

  مهندسی منابع طبیعی ، محیط زیست

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

 • پایش ماهواره ای و مدلسازی مکانی
 • ارزیابی پیامدهای محیط زیستی (EIA) و ارزیابی راهبردی محیطی (SEA)

  Academic staff at Tarbiat Modares University (T.M.U.), Iran. Research interests revolve around ocean colour remote sensing, spatio-temporal modelling and the interface between geo-informatics and environmental assessment. In particular, I am interested in developing new methods for ocean colour remote sensing under climate change scenarios to improve their ability for understanding of processes associated with the patterns in Optically Active Constituents (OACs) as well as to deal with the challenges in the methods. I have a keen interest to continuing research on understanding and quantifying Optically Active Constituents (OACs) while focusing on the application of geo-informatics.

  ارتباط

  رزومه

  Developing a GIS-Based Decision Rule for Sustainable Marine Aquaculture Site Selection: An Application of the Ordered Weighted Average Procedure

  Elham Haghshenas, Mehdi Gholamalifard, Nemat Mahmoudi, Tiit Kutser
  Journal PapersSustainability , Volume 13 , Issue 5, 2021 January , {Pages 2672 }

  Abstract

  Fish consumption is on the increase due to the increase in growth of the global population. Therefore, taking advantage of new methods such as marine aquaculture can be a reliable source for the production of fish in the world. It is necessary to allocate suitable sites from environmental, economic, and social points of view in the decision-making process. In this study, in order to specify suitable areas for marine aquaculture by the Ordered Weighted Averaging (OWA) methodology in the Caspian Sea (Iran), efforts were made to incorporate the concept of risk into the GIS-based analysis. By using the OWA-based method, a model was provided which can generate marine aquaculture maps with various pessimistic or optimistic strategies. Eighteen mo

  Ecosystem services trade-offs informing impacts of marine aquaculture development in the southern Caspian Sea

  E Haghshenas, M Gholamalifard, N Mahmoudi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Responses of surface water quality to future land cover and climate changes in the Neka River basin, Northern Iran

  SJ Shooshtari, K Shayesteh, M Gholamalifard, M Azari, JI López-Moreno
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Distribution Modeling of the Hybrid Sister Taxa in Passeriformes

  S Rahmati, M Gholamalifard, A Gholamhosseini, SM Ghasempouri
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Environmental qualitative assessment of Karaj River sediments (Alborz Province)

  SG Ghorbanzadeh Zaferani, F Hoseani Tayefeh, SB Azimi, M Gandomkar, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Responses of surface water quality to future land cover and climate changes in the Neka River basin, Northern Iran

  S Joorabian Shooshtari, K Shayesteh, M Gholamalifard, M Azari, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Landscape Management through Change Processes Monitoring in Iran

  Mohsen Zabihi, Hamidreza Moradi, Mehdi Gholamalifard, Abdulvahed Khaledi Darvishan, Christine F?rst
  Journal PapersSustainability , Volume 12 , Issue 5, 2020 January , {Pages 1753 }

  Abstract

  The presented research investigated and predicted landscape change processes (LCPs) in the Talar watershed, northern Iran. The Land Change Modeler was used for change analysis, transition potential modeling, and prediction of land use/land cover (LULC) map. The evaluation of projected LULC map was performed by comparing the real and predicted LULC maps for the reference year, 2014. Landscape metrics and change processes were investigated for the period 1989–2014 and for exploring the situation in 2030. Results illustrated that the increase in agricultural land and residential areas took place at the expense of forest and rangeland. The distance from forests was the most sensitive parameter for modeling the transition potentials. The model

  Spatio-Temporal Variability in Bio-Optical Properties of the Southern Caspian Sea: A Historic Analysis of Ocean Color Data

  Bonyad Ahmadi, Mehdi Gholamalifard, Tiit Kutser, Stefano Vignudelli, Andrey Kostianoy
  Journal PapersRemote Sensing , Volume 12 , Issue 23, 2020 January , {Pages 3975 }

  Abstract

  Currently, satellite ocean color imageries play an important role in monitoring of water properties in various oceanic, coastal, and inland ecosystems. Although there is a long-time and global archive of such valuable data, no study has comprehensively used these data to assess the changes in the Caspian Sea. Hence, this study assessed the variability of bio-optical properties of the upper-water column in the Southern Caspian Sea (SCS) using the archive of the Sea-Viewing Wide Field-of-View Sensor (SeaWiFS) and the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). The images acquired from SeaWiFS (January 1998 to December 2002) and MODIS Aqua (January 2003 to December 2015) satellites were used to investigate the spatial–temporal var

  Applied introduction of main procedures of spatio-temporal analysis of the bio-optical component of chlorophyll-a in the southern Caspian Sea

  Bonyad Ahmadi, Mehdi Gholamalifard
  Journal PapersResearches in Earth Sciences , Volume 11 , Issue 1, 2020 March 20, {Pages 189-207 }

  Abstract

  Introduction Since geographic issues and problems have large and variable dimensions over time series, it leads to the study of a geographic field while considering a variable during the time series. In recent decades, mankind has caused changes in land and sea, which have led to increased pollution and a subsequent increase in phytoplankton numbers. For this purpose, to understand and monitor these effects, there is a need for a link between scientific work in this field and its management. To manage these regions, strict approaches, stringent measures, infrastructure compliance, and finally modelling and prediction are required. The chlorophyll-a parameter is one of the most common elements which its value and changes over time and differ

  Application of InVEST Ecosystem Services Model to Prioritize Sub-watersheds of Talar in term of Soil Erosion, Sediment Retention and Yield

  Mohsen Zabihi, Hamid Reza Moradi, Abdulvahed Khaledi Darvishan, Mehdi Gholamalifard
  Journal PapersEnvironment and Water Engineering , 2020 December 28, {Pages }

  Abstract

  Ecosystem services refer to the benefits and advantages (directly and indirectly) provided by the ecosystem to people. The concept of ecosystem services has been recognized as a tool for comprehensive decision-making in natural resource management, land use policy design and land use planning in recent years. In this regard, the present study was planned to implement the InVEST sediment delivery ratio (SDR) model and prioritize sub-watersheds of the Talar in Mazandaran province in terms of soil loss, sediment retention and sediment yield. For this purpose, the input factors of the model including rainfall erosivity, soil erodibility, land use, digital elevation model, crop management, land management, sediment connectivity index, K paramete

  Interactive impacts of climatic, hydrologic and anthropogenic activities on watershed health

  Seyed Hamidreza Sadeghi, Zeinab Hazbavi, Mehdi Gholamalifard
  Journal PapersScience of the total environment , Volume 648 , 2019 January 15, {Pages 880-893 }

  Abstract

  The current study aimed to comprehensively assess the potential watershed health (WH) using an adapted reliability, resilience and vulnerability (RelResVul) framework for the 24 sub-watersheds of Shazand, Markazi Province, Iran. Towards this goal, the appropriate criteria and acceptable corresponding thresholds were adapted to calculate the main WH indictors of reliability (Rel), resilience (Res) and vulnerability (Vul). Accordingly, the RelResVul framework was conceptualized and customized for five criteria of standardized precipitation index (SPI), normalized difference vegetation index (NDVI), soil erosion, and low and high flow discharges. The effect sizes of used criteria and indicators on the Shazand WH status were also determined. Co

  Spatio-temporal analysis and prediction of landscape patterns and change processes in the Central Zagros region, Iran

  Mohsen Japelaghi, Mehdi Gholamalifard, Kamran Shayesteh
  Journal PapersRemote Sensing Applications: Society and Environment , 2019 June 25, {Pages 100244 }

  Abstract

  Unfortunately in recent decades Central Zagros region has been changed adversely due to human activities. To analyze changes land cover maps produced using multi-temporal classification of Landsat satellite images of TM, ETM+ and OLI sensors, respectively for 1989, 2000 and 2013 years. Then derived maps used as input data in Land Change Modeler (LCM) to predict land cover changes on 2020, 2030, 2040 and 2050 based on a historical scenario. Results of classification and prediction were used to analyze landscape patterns and change processes. Five landscape pattern metrics as Normalized Entropy, Edge Density, Patch Area, Patch Compactness and Relative Richness were used to quantify landscape pattern and occurrence of ten landscape change proc

  Comparing three transition potential modeling for identifying suitable sites for REDD+ projects

  Yahya Kooch Koosha Parsamehr, Mehdi Gholamalifard
  Journal PapersSpatial Information Research , Issue https://doi.org/10.1, 2019 June 15, {Pages 13-Jan }

  Abstract

  In recent decades, rapid population growth and human improper activities accelerated deforestation. Reducing Emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) has been introduced as a strategy for reducing deforestation in developing countries. Thus, identifying areas with high-deforestation is important for site selection of the REDD+ projects. Transition potential modeling is applied as a tool for deforestation simulation. Drastic land use changes in the Central Hyrcanian forests caused a substantial reduction in forests cover. In this research, forest cover changes of the Central Hyrcanian forests were examined. Then, transition potential modeling using of three empirical procedures included: multi-layer perceptron

  Mitigating environmental risks: Modeling the interaction of water quality parameters and land use cover

  Mohsen Mirzaei, Ali Jafari, Mehdi Gholamalifard, Hossein Azadi, Sharif Joorabian Shooshtari, Saghi Movahhed Moghaddam, Kindeya Gebrehiwot, Frank Witlox
  Journal PapersLand Use Policy , 2019 June 14, {Pages }

  Abstract

  Understanding the relationship between rivers water quality (RWQ) and landscape metrics (LMs) is valuable for developing sustainable watershed management practices and pollution/environmental risk mitigation. To do so, the current study aimed to explore the relationship between RWQ and LMs by assessing 74 sub-basins within 2 million ha in Northern Iran. Principal component analyses were used to identify principal water quality parameters. Considering the effect of composition and configuration of the Land Use/Land Cover (LULC) on pollution loads, statistical models revealed that by increasing the mean of the Fractal Dimension Index of agricultural lands, the nitrate loads will increase. The results of this study can be especially used in th

  Dynamic Analysis Of Soil Erosion-Based Watershed Health

  Zeinab Hazbavi, Seyed Hamidreza Sadeghi, Mehdi Gholamalifard
  Journal PapersGEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY , Volume 12 , Issue 3, 2019 October 3, {Pages 43-59 }

  Abstract

  Accelerated soil erosion is one of the most important detrimental factors affecting the quality of the watershed health. Due to different environmental pressures and drivers, the effort is needed for ecological health and resilience assessment in regards to erosion changeability. However, this important subject has not been adequately studied yet. Towards this, in the present research, an innovative approach was developed for conceptualizing the watershed health dynamics in viewpoint of soil erosion. A risk-based study was conducted to quantitatively characterize the spatiotemporal variability of erosion-based health in an industrialized watershed ie, the Shazand Watershed using the conceptual reliability, resilience and vulnerability (RelR

  A futuristic survey of the effects of LU/LC change on stream flow by CA–Markov model: a case of the Nekarood watershed, Iran

  Sh Tavangar, H Moradi, A Massah Bavani, M Gholamalifard
  Journal PapersGeocarto International , 2019 August 30, {Pages 17-Jan }

  Abstract

  Land use (LU) or land cover (LC) is a critical factor dictating the amount of available water in runoff and groundwater. LU/LC Land use (LU) or land cover (LC) is a critical factor which can determine amount of available water in runoff and groundwater. In this study future effect of LU/LC change on stream flow in Nekarood watershed is investigated by Soil Water Assessment Tool (SWAT). Land use maps (1986–2016) based on Landsat TM and ETM+ satellite imagery are used. Furthermore, land use projection is performed by CA-Markov for the future period of 2016–2030. According to the results, agriculture and residential land use are increased by 40%, 28%, 38% and 31% respectively, and forest area is reduced by 12% and 6% during 1986–2001 and

  Transition Potential Modeling of Land-Cover based on Similarity Weighted Instance-based Learning Procedure and Its Implication in the REDD Project Design Document

  Koosha Parsamehr, Mehdi Gholamalifard, Yahia Kooch
  Journal PapersEngineering Journal of Geospatial Information Technology , Volume 7 , Issue 1, 2019 May 10, {Pages 121-144 }

  Abstract

  زیىٚيلٔ ٚ زٙىٍلاو ٝم٦ٙٔ ٗیُٔ ْٛؼٞ، ىٛػٛٔ یبٞ ٍٛــؼو ٝــم٦ٙٔ ٝــث ُــٍٙػ تــیَوس ُــٔاٛ٭ ٚ ٖاٍاٛــه ی ٘یاِفا ٖاٍيُ٘بٔ ٝـو زـٕا یِبـك ٍى ٗـیا. زـٕا ٝشفب یِبــ٭ یاٍٛــٙ ٝثٛــٞٔ تــػٛٔ ٝــث ٍٛــؼو ٝــم٦ٙٔ ٤یلٔ َبٕ ٍى زٖیُ 1346 ٝـث ك٥بـٙٔ ُا یـىی ٖاٛـٙ٭ ٝـٌ٘ٛ ٚ یّ٘٫ ٛٙس َ٪ ٘ ُا ٍٛٚو يٍُٕٙٙا زـَٕٟف ٍى یا

  Watershed health assessment using the pressure–state–response (PSR) framework

  Zeinab Hazbavi, Seyed Hamidreza Sadeghi, Mehdi Gholamalifard, Ali Akbar Davudirad
  Journal PapersLand Degradation & Development , 2019 January , {Pages }

  Abstract

  A pressure–state–response framework was customized to outline the watershed health (WH) concept. To achieve this, the watershed indicators of pressure, state (S), and response (R) were conceptualized according to 17 climatic, anthropogenic, and hydrologic criteria. Four node years of 1986, 1998, 2008, and 2014 were selected to provide a running picture of the Shazand Watershed condition. The WH index was then calculated using geometric mean of pressure, S, and R indicators and assigned a range of values varied from 0 (unhealthiest) to 1 (healthiest). (a) The main pressures on the Shazand Watershed come from climatic factors in 1998 and 2008 and human factors in all study years. (b) The climatic factor and then anthropogenic factors had

  Zonation of health dynamism for the Shazand Watershed based on low and high flow discharges

  SEYED HAMID REZA SADEGHI, ZEINAB HAZBAVI, MEHDI GHOLAMALIFARD
  Journal Papers , Volume 11 , Issue 300965, 2019 January 1, {Pages 589-608 }

  Abstract

  Developing an understandable and comprehensive conceptual model for watershed health assessment is one of the main priorities of many various managerial and policy making projects in the world including the mega project on the integrated watershed management of Iran. Towards this, the present study as the pioneering research in the country has been conducted to customize the reliability, resilience and vulnerability (RelResVul) conceptual model based on hydrological data to assess watershed health. To this end, firstly the long-term data of discharge of the Shazand Watershed that located in Markazi Province was prepared and the flow duration curve was accordingly derived. Secondly, the appropriate thresholds of low and high flow discharges

  Application of Multilayer Perceptron Neural Network Method in Land Use Change Modeling in the East of Mzandaran Province

  SHOOSHTARI SHARIF JOORABIAN, SARI ABBAS ESMAILI, SEYED MOHSEN HOSSEINI, MEHDI GHOLAMALIFARD
  Journal Papers , Volume 29 , Issue 47200823, 2019 January 1, {Pages 0-0 }

  Abstract

  This study was performed with objective of predicting land cover change in the east of Mazandaran Province (Neka and Behshahr counties), using Artificial Neural Network in the GIS environment. Landsat imagery belonging to the years 1987 and 2001 was used for change detection. Then, using Multilayer Perceptron neural network transition potentials was implemented for 7 sub-models and finally, land cover change modeling for 2006 with 1987-2001 calibration period and by Markov Chain and hard prediction was run. The accuracy of the assessment model was determined by using the Null Successes, Hits, False Alarms, and Misses. Finally, land cover change prediction was done for 2015. The result showed that during 1987–2001, respectively, 1964 and 1

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   مدلسازي محيط زيست (2 واحد)
   دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه محيط زيست
  • كارشناسي ارشد
   آمايش سرزمين (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   ارزيابي پيامد هاي تغيير اقليم (2 واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   آمايش سرزمين (2 واحد)
   دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه محيط زيست
  • كارشناسي ارشد
   ارزيابي پيامد هاي تغيير اقليم (2 واحد)
  • دكتري
   مدلسازي محيط زيست (2 واحد)
  • 1396
   افتخاري, ابوالفضل
   پايش مؤلفه¬هاي فعال نوري سواحل جنوبي درياي خزر برمبناي اندازه¬گيري¬هاي ميداني، تصاوير ماهواره¬اي و پهپاد
  • 1398
   رنج روزي, فاطمه
  • معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس از 1/7/95 (شماره حکم: 19869/د1 از سوی رئیس محترم دانشگاه) تا کنون.
  • عضو حقیقی و دبیر شورای نظارت، ارزیابی و بهبود عملکرد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس از 9/10/93 (شماره حکم: 30203/1 از سوی رئیس محترم دانشگاه) به مدت دو سال.
  • عضو شورای پژوهشی و فناوری اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران از 23/3/96 (شماره حکم: 6461/96 از سوی معاون محترم آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست) به مدت دو سال؛
  • عضو کارگروه فرهنگی و اجتماعی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی از 11/9/96 (شماره حکم: 26177/د190 از سوی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه) به مدت دو سال؛
  • انتصاب به عنوان استاد مشاور فرهنگی از 10/5/97 (شماره حکم: 13768/د190 از سوی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه) به مدت یک سال؛
  • عضو شورای نظارت، ارزیابی و بهبود عملکرد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس از 25/7/97 (شماره حکم: 22849/د1 از سوی رئیس محترم دانشگاه) تا کنون.
  • - حايز شرايط استعدادهای برتر و نخبگی بنياد ملی نخبگان بر اساس بند 4-4 آيين نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد نامه شماره 51471/ص مورخ 6/9/86 بنياد ملی نخبگان (معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری).
  • - دارای رتبه 5 در آزمون کارشناسی ارشد ناپيوسته سال 1383 سازمان سنجش کشور.
  • - دانش آموخته دوره کارشناسی سال تحصيلی 83-1382 با رتبه دوم.
  • - دانش آموخته کارشناسی ارشد سال تحصيلی 86-1385 با رتبه اول.

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است