# عنوان گروه آموزشی مقطع فهرست دروس
1 مهندسی پزشکی - بیومتریال سنسور و بیو سنسور دکتری
2 مهندسی ساختمانهای هوشمند فن‌آوری‌های نوین در مهندسی عمران و معماری کارشناسی ارشد
3 مهندسی پزشکی-بیومتریال سنسور و بیو سنسور کارشناسی ارشد
4 علوم اعصاب شناختی فن‌آوری‌های نوین در مهندسی عمران و معماری دکتری
5 انرژی های نو انرژی‌های نو کارشناسی ارشد
6 فناوری سلول‌های بنیادی و بازساختی بافتی فن‌آوری‌های نوین در مهندسی عمران و معماری کارشناسی ارشد