ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای
14115-336

تلفن


82883197

دورنگار


82883196

ایمیل


وب سایت


Tech.modares.ac.ir