گروه آموزش کارکنان


 

خلاقیت و نو آوری و ایجاد تغییر و دگرگونی در دانشگاه مثل همه سازمان ها و مؤسسات، یک امر بدیهی و ضروریست چرا که جوامع و سازمان ها همه در حال تغییر و تحول هستند. این تغییر و تحول در سازمان های آموزشی به مراتب حساس و با اهمیت تر است. توسعه مسیر شغلی به عنوان بخشی از سیستم جامع سازمانی، برای پیشرفت و توسعه در سازمان های هزاره سوم، نیازمند یادگیری و بهبود مستمر افراد، واحدها و گروه های کاری و در آمیختن آن با استراتژی سازمانی و تلاش همگانی افراد در سازمان است و بدان وسیله سیستم با توسعه استراتژیک، فرصت های زیادی را برای سازمان فراهم می کند. هر سازمان به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند. جوامع امروزی به سرعت در حال دگرگونی اند. لذا آموزش کارکنان نه تنها یک ضرورت است بلکه فعالیتی است که هر سازمانی باید منابعی را برایش در نظر بگیرد تا همواره منابع انسانی کار آمد و مطلعی در اختیار داشته باشد.
واحد آموزش کارکنان دانشگاه، در این خصوص برنامه های لازم را تهیه و تدوین نموده و همواره در جهت روزآمد نمودن آن تلاش خواهد کرد.


bulletشرح وظايف اداره آموزش کارکنان

  • نيازسنجي آموزشي براي كاركنان و مديران دانشگاه
  • تنظيم دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت
  • كنترل و نظارت بر صدور گواهينامه هاي آموزشي كاركنان
  • تهيه و تنظيم آيين نامه هاي آموزشي مربوط
  • ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و دوره هاي مربوط
  • اعزام كاركنان واجدالشرايط به دوره هاي آموزشي بلند مدت بر اساس ضوابط و با تأييد مقامات ذيصلاح
  • اقدام در خصوص نظامهاي انگيزشي سيستم آموزش كاركنان
  • تنظيم قراردادهاي آموزشي با اساتيد مربوط و پي گيري هاي لازم
  • نظارت بر تعيين رشته و رشته هاي شغلي كاركنان