اداره بازنشستگی


 

bulletوظایف اداره بازنشستگی

رییس اداره:

 • نظارت بر حسن اجرای امور اداره
 • سیاستگذاری امور اداره بر اساس شرح وظایف و مقررات دانشگاه
 • تهیه گزارش‌ امور، انجام مکاتبات مربوط به امور اداره، پاسخ به نامه‌ها، درخواست‌ها و امور ارجاعی از دیوان عدالت اداری
 • ارزیابی عملکرد اداره
 • بررسی سوابق خدمتی و اعلام اسامی واجدین شرایط بازنشستگی هر سال
 • انجام امور برقراری حقوق بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری (با توجه به کمبود نیرو و حجم کار)


کارشناسان بازنشستگی:

 • انتقال حق بیمه (از تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشتتگی) به بازنشستگی کشوری
 • استرداد کسور اشتباه واریزی و اضافه واریزی (از تأمین اجتماعی به بازنشستگی کشوری)
 • محاسبه کسور بازنشستگی
 • محاسبه و انجام کسور جانبازان ایثارگران
 • انجام امور بازنشستگی جانبازان و ایثارگران (بازنشستگی، محاسبه کسور، سنوات ارفاقی و ...)
 • انجام امور بازنشستگی مشترکین تامین اجتماعی
 • انجام امور برقراری حقوق بازنشستگی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری
 • تنظیم،ارسال، پیگیری و دریافت فرم‌های مربوط به کسور احتساب خدمت رسمی و غیررسمی
 • بررسی سوابق خدمتی کارکنان دانشگاه
 • انتقال حق بیمه (از بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی)
 • استرداد کسور اشتباه واریزی و اضافه واریزی (از بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی)
 • انجام امور بیمه سلامت بازنشستگان و موظفین
 • ثبت اطلاعات بازنشستگان و موظفین در سامانه حقوق و مزایای سازمان بازنشستگی کشوری (عایله‌مندی، اولاد، اقساط، حق بیمه درمانی، بیمه تکمیلی، بیمه عمر، بدهی‌ها)
 • انجام محاسبات، گزارشات و امور مشترک مربوط به دو سامانه بیمه سلامت و حقوق و مزایا
 • انجام سایر امور محوله

bulletقوانین و مقررات

1- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368/12/13

ماده 2- بازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1- مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول این قانون می‌توانند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت دستگاه دولتی متبوع خود بازنشسته شوند:
الف- مستخدمین مرد با 50 سال سنوات و بیست و پنج سال سابقه خدمت
ب- مستخدمین زن با 20 سال سابقه خدمت

2- قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 103- دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف- حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی‌‏ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.
ب- حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذکور در بند الف و همچنین شرط سنی مزبور در بند ب برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.
تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می‌باشند را راساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره3- دستگاه‌های اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آن‌ها کمتر از بیست و پنج سال است، در صورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می‌شوند.

3- آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی

ماده 96- دانشگاه مکلف است اعضای خود را با توجه به مرتبه علمی آنان و به شرح ذیل، بدون نیاز به وصول درخواست عضو ذینفع بازنشسته نماید:
مربی و استادیار: 65 سال سن یا 30 سال سابقه
دانشیار: 67 سال سن
استاد: 70 سال سن
ماده 97- دانشگاه می‌تواند اعضای خود را که بر اساس شرایط مندرج در ماده 96 با داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت می‌باشند، در صورت تقاضای آن‌ها بازنشسته نماید.
تبصره: در موارد خاص، برای بازنشستگی اعضای موضوع این ماده، با پیشنهاد رییس دانشگاه و تایید وزیر، نیازی به اخذ تقاضای عضو برای بازنشستگی نمی‌باشد.

4- آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی

ماده 70- موسسه مکلف است با رعایت مقررات صندوق بازنشستگی کشوری عضو واجد شرایط ذیل را راساً بدون درخواست ذینفع بازنشسته نماید:
70-1- اعضای شاغل در مشاغل غیرتخصصی (با مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر)
الف- داشتن 30 سال سابقه خدمت مشروط به آن که سن عضو از 65 سال بیشتر نباشد.
ب- داشتن 25 سال سن سابقه خدمت مشروط بر آن که سن عضو از 65 سال بیشتر باشد. متناسب با سنوات خدمت حداقل 25 روز حقوق و مزایا.
70-2- اعضای شاغل در مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا سطح 3 حوزه:
الف- داشتن حداقل 35 سال سابقه خدمت مشروط بر آن که سن عضو از 70 سال بیشتر نباشد.
ب- داشتن 25 سال سابقه خدمت مشروط بر آن که سن عضو از 70 سال بیشتر باشد، متناسب با سنوات خدمت حداقل 25 روز حقوق و مزایا.
تبصره 1- متصدی شاغل در مشاغل تخصصی می‌تواند با درخواست شخصی پس از 30 سال سابقه خدمت و قبل از 35 سال سابقه خدمت، تقاضای بازنشستگی نماید و موسسه مکلف است با تقاضای بازنشستگی آنان موافقت نماید.

5- قوانین بازنشستگی تامین اجتماعی

ماده 76- مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:
آقایان: 30 سال سابقه و حداقل 50 سال سن
خانم‌ها: 30 سال سابقه و 45 سال سن
60 سال برای آقایان و 55 سال برای خانم‌ها با حداقل 10 سال سابقه

6- احتساب سنوات

هر گونه خدمت غیررسمی که مستخدم از امتیازات خاص آن (اعطای گروه و پایه، ترفیع، ترفیع تشویقی و ...) بهره‌مند گردیده است بایستی جزو سنوات خدمتی محسوب و کسور آن به حساب صندوق‌های بیمه‌ای واریز شود.

6-1 کسور احتساب خدمت زیر پرچم

الف- مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری
کسور خدمت زیر پرچم بر اساس مقررات صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس 9 % حقوق رسمی آزمایشی (حکم تبدیل وضعیت) محاسبه و نقداً توسط فرد به حساب سازمان بازنشستگی کشوری واریز می‌گردد. بدین منظور فرد متقاضی بایستی درخواست احتساب سنوات را کتباً به مدیریت امور اداری دانشگاه تحویل نماید.
مثال: فردی که سال 82 با حقوق دو میلیون ریال به استخدام رسمی‌آزمایشی دانشگاه درآمده است برای احتساب دو سال خدمت زیرپرچم خود بایستی مبلغ 4.320.000 ريال به حساب سازمان بازنشستگی کشوری واریز کند.

ب- مشترکین سازمان تامین اجتماعی
کسور احتساب خدمت زیر پرچم طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی بر اساس 7% میانگین حقوق و مزایای دو سال اخیر محاسبه و بر اساس قرارداد منعقده بین سازمان و فرد متقاضی پرداخت می‌شود.
مثال: فردی که در تاریخ 1395/01/20 درخواست احتساب سنوات خدمت زیر پرچم خود را تحویل سازمان تامین اجتماعی دهد، بایستی 7% میانگین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور خود در فاصله 1393/01/20 لغایت 1395/01/20 را به‌صورت نقدی یا اقساط (حداکثر 12 ماهه) به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند.
در صورتی‌که فرد قبل از خدمت سربازی، سابقه بیمه‌پردازی داشته باشد از پرداخت کسور مربوطه معاف می‌گردد.

6-2 انتقال سوابق بیمه‌ای

الف- از سازمان تامین اجتماعی به سازمان بازنشستگی کشوری
انتفال سوابق بیمه‌ای از تاریخ 1394/01/01 بر اساس 9% حکم زمان درخواست فرد محاسبه و پس از کسر حق بیمه منتقل شده از سازمان تامین اجتماعی، مابه‌التفاوت آن از فرد اخذ می‌گردد. بدین منظور فردی که در حال حاضر مشترک صندوق بازنشستگی کشوری است بایستی درخواست خود را در خصوص انتقال سوابق به مدیریت امور اداری دانشگاه تحویل ‌دهد.
مثال: حقوق فردی که در زمان درخواست انتقال سوابق، 30.000.000 ريال و دارای سوابق خدمتی به مدت 2 سال در سازمان تأمین اجتماعی است و مبلغ 40.000.000 ريال به‌عنوان حق بیمه پرداخت‌شده از سازمان تامین اجتماعی به سازمان بازنشستگی کشوری انتقال یافته است، بایستی مبلغ 24.000.000 ريال به‌عنوان تفاوت کسور به حساب سازمان بازنشستگی کشوری واریز نماید:
24.000.000 = 40.000.000 - 64.800.000 = 30 + 720 * 9% * 30.000.000

ب- از سازمان بازنشستگی کشوری به سازمان تامین اجتماعی
در این حالت، فرد با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی درخواست انتقال سوابق از سازمان بازنشستگی کشوری می‌کند. برای اطلاع از روش محاسبه به مثال ارائه شده در «انتقال سوابق بیمه‌‌ای از سازمان تامین اجتماعی به سازمان بازنشستگی کشوری» مراجعه نمایید. در اینجا ، آخرین حقوق و مزایای صندوق قبل و یا اولین حقوق و مزایای تامین اجتماعی –هرکدام بیشتر باشد- مبنای محاسبه قرار می‌گیرد (در مواردی که تغییر صندوق به جهت انتقال انجام می‌شود 18% و در حالت تغییر صندوق به جهت استفاده از ماده 42 قانون سوم توسعه 21% حقوق و مزایا لحاظ می‌گردد).
ج- انتقال سوابق بیمه‌ای از سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به سازمان بازنشستگی کشوری
1-ج -احتساب سوابق خدمتی افرادی که تا تاریخ 70/01/01 در نیروهای مسلح اشتغال به کار داشته‌اند بر اساس ماده 228 قانون برنامه پنجم توسعه و پرداخت کسور به مأخذ 22/5 % (9 % سهم کارمند و 13/5 % سهم کارفرما) امکان‌پذیر خواهد بود.
2- ج- انتقال حق بیمه بابت خدمت از تاریخ 70/01/01 به بعد در نیروهای مسلح مشابه الف-2-6 و ب-2-6 انجام می‌پذیرد.

7- بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال به سایر دستگاه‌ها

بر اساس ماده 30 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آن دسته از مستخدمین مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که از تاریخ 1390/01/01 در یکی از حالت‌های استخدامی بازخرید خدمت، استعفا، اخراج، مرخصی بدون حقوق و انتقال به سایر دستگاه‌ها قرار می‌گیرند می‌توانند کماکان به اشتراک خود با صندوق بازنشستگی کشوری ادامه دهند. بدین منظور لازم است فرد با مراجعه به سازمان بازنشستگی کشوری نسبت به عقد قرارداد خویش‌فرمایی اقدام و کسور آن را به مأخد 22.5% هر ماهه به حساب سازمان واریز نماید.
قرارداد خویش‌فرمایی در سازمان تأمین اجتماعی نیز با کیفیتی مشابه انجام می‌پذیرد.
فرم درخواست ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری

8- تغییر صندوق بازنشستگی مستخدمین پیمانی (اشتراک صندوق بازنشستگی کشوری)

بر اساس ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: تنفیذی در ماده 103 و بند ب ماده 28 قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه ، مستخدمان پیمانی می‌توانند صندوق بازنشستگی کشوری را به‌عنوان صندوق بازنشستگی خود انتخاب نمایند.
بدین منظور بایستی صفحات 1 (فرم درخواست تغییر صندوق مستخدمین پیمانی) و 2 (نحوه محاسبه مابه‌التفاوت کسور بازنشستگی) را پس از دانلود به صورت پشت و رو پرینت گرفته و پس از تکمیل به انضمام تصویر آخرین حکم حقوقی، کارت ملی و شناسنامه تحویل اداره بازنشستگی شود.
صفحه 2 فرم مذکور، شامل نحوه محاسبه هزینه‌های ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای است که فرد قبل از اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری در صندوق قبلی خود داشته است.

bulletسایت‌های مرتبط

نام سازمان آدرس سایت
سازمان بازنشستگی کشوری www.retirement.ir
دریافت فیش حقوقی مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری
(در این صفحه امکان دریافت فیش حقوقی حداکثر تا 4 ماه قبل وجود دارد)
http://www1.retirement.ir/Fish/Default.aspx
دریافت حکم حقوقی و حکم ترمیم (حکم سالیانه) http://www1.retirement.ir/hokm/default.aspx
خدمات گردشگری سازمان بازنشستگی کشوری http://www.khatamtour.ir
صفحه خانگی سازمان تامین اجتماعی http://www.tamin.ir
مشاهده سوابق تامین اجتماعی https://account.tamin.ir/auth/view/login/source/login.jsp
دریافت فیش ماهانه و احکام مستمری سالیانه مشترکین سازمان تامین اجتماعی http://www.tamin.ir/News/Item/6507/2/6507.html