اداره خدمات عمومی


 

از مهمترين وظايف و مسئوليت‌های معاونت امور عمومی نظارت بر عملكرد شركت‌های طرف قرارداد در امور خدمات، فضای سبز و امور حمل و نقل ( اياب و ذهاب) می‌باشد. همچنین در جهت حفظ و نگهداری و زيباسازی محوطه دانشگاه در فصول مختلف سال اقدام نموده و امور تشريفات را در برنامه‌هايی كه در مناسبت‌های مختلف برگزار مي‌گردد بر عهده دارد. مضاف بر آن سفارش و تأمين لوازم و مواد نيازمند يك سازمان پويا و تداركات متناسب، انبارداری، سفارشات و كنترل موجودی و طبقه بندی كالا و استاندارهای مكانيزه می‌باشد. از مهمترين وظايف و مسئوليت‌های تداركات و خدمات، تأمين لوازم و مواد مورد نياز واحدها برای انجام فعاليت‌های جاری و كليه مايحتاج درخواست شده از سوی مراكز ستادی و صف با رعايت اصول و صرفه و صلاح اقتصادی می باشد که در زمان مناسب خريداری و در اختيار متقاضيان قرار می‌دهد. اين معاونت دارای ۴ بخش مختلف شامل اداره خدمات عمومی، اداره فضای سبز، اداره تدارکات و اداره نقلیه می باشد.شرح وظايف خدمات عمومی

  • انجام امور نقليه ( اياب و ذهاب)، خدمات و فضای سبز
  • انجام امور تشريفات در مناسبت‌ها در امر خدمات
  • نظارت بر عملكرد شركت‌های طرف قرارداد در امور خدمات
  • نظارت بر نظافت محوطه، واحدها و دانشكده‌ها
  • بررسي نيازها و تأمين ملزومات واحدهای مختلف دانشگاه
  • تحويل و نگهداری كالاهای خريداری شده و اسقاطی و صدور قبض انبار