اداره تدارکات


 

سفارش و تأمين لوازم و مواد، نيازمند يك سازمان پويا و متناسب تداركات، انبارداری، سفارشات و كنترل موجودی و طبقه بندی كالا و استاندارهای مكانيزه می‌باشد از مهمترين وظايف و مسئوليت‌های تداركات و خدمات، تأمين لوازم و مواد مورد نياز واحدها برای انجام فعاليت‌های جاری و كليه مايحتاج درخواست شده از سوی مراكز ستادی وصف با رعايت اصول و صرفه و صلاح اقتصادی در زمان مناسب خريداری و در اختيار متقاضيان قرار می‌دهد.

bulletشرح وظايف اداره تداركات

  • بررسي نيازها و تأمين ملزومات واحدهای مختلف دانشگاه
  • تحويل و نگهداری كالاهای خريداری شده و اسقاطی و صدور قبض انبار