آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 
#عنوانگروهدریافت
#عنوانگروهدریافت
آئین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی
شیوه‌نامه احکام ماموریت داخل کشور
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
مواد قانونی مربوط شاهد و ایثارگران در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه
نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
بخشنامه حقوق شهروندی در نظام اداری
ممانعت از جذب و به کارگیری نیروی انسانی جدید
امکان دسترسی به احکام، آراء و تصمیمات اداری مربوط به خود با رعایت قانون و آئین نامه اجرایی
ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای پیام رسان خارجی
ممنوعیت بکارگیری شاغلین بدون پرونده گزینش سایر
خدمات رسانی به ایثارگران سایر
کاهش ساعت کاری بانوان سایر
مجوز شورای عالی برای اعمال مدارک مربوط به کد-رشته محلهای دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی سایر
مکاتبه برای ابهامات در مورد آئین نامه های مصوب هیئت امنا در موسسات آموزش عالی سایر
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان سایر
پرداخت اضافه کاری برای عوامل اجرایی آزمون ها سایر
الزام تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جانباز سایر
آئین‌ نامه استخدامی اعضای غیر هیات‌ علمی سایر
استخدام و تبدیل وضعیت اعضای غیرهیات علمی سایر
حقوق و تکالیف اعضای غیر هیات علمی سایر
دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشگاه سایر
دستورالعمل استفاده عضو(زن) رسمی و پیمانی از خدمت نیمه وقت یا سه چهارم وقت سایر
دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنها سایر
شیوه‌نامه امتیازدهی به اجزاء شاخص‌های ارزیابی ارتقاء رتبه اعضای غیرهیات علمی سایر
مرخصی‌ها، بیمه و امور رفاهی اعضای غیرهیات علمی
نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی سایر
بخشنامه دارندگان مدرک معادل سایر
شرایط دریافت فوق‌العاده عائله‌مندی و حق اولاد و استفاده از بیمه سلامت به بازنشستگان و موظفین دانشگاه سایر