اهداف و برنامه‌ها


 
  • افزايش نظم، دقت و سرعت ارائه خدمات در مديريت امور اداری
  • افزايش سطح ارائه خدمات رفاهی به كاركنان دانشگاه
  • افزايش اطلاعات اعضای هيأت‌علمی در رابطه با بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و مصوبات استخدامی و ترفيعی
  • ساماندهی حضور و غياب، مرخصی‌ها و مأموريت‌های روزانه كارمندان در سطح دانشگاه
  • ساماندهی حضور، مرخصی و ماموريت‌های اعضای هيأت‌علمی
  • ساماندهی فضاهای سبز در سطح دانشگاه
  • كاهش هزينه‌های خريدهای تجهيزات اداری در سطح دانشگاه و دانشكده‌ها