اداره کارگزینی هیأت علمی


 

ارتقاء سطح کیفیت آموزش و پژوهش یکی از مهمترین سیاست‌هاي دانـشگاه تربیت مدرس است که چگونگی انجام امور استخدامی اعضای هیات علمی، براي پیشبرد این سیاست یکی از گام‌های مهم و اساسی محسوب می‌شود. از واحدهای تأثیرگذار در مدیریت امور اداری كه مسئولیت انجام و پیگیری امور اداری اعضای هیأت‌علمی را برعهده دارد كارگزینی هیأت‌علمی می‌باشد و به عبارتی فرآیند اداره كردن سازمان كه از یك سو به سیاست‌ها و خط مشی‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها و از سوی دیگر به اطلاعات مربوط به اداره كردن امور استخدامی و جبران خدمت و شرایط كارآنان كه در سازمان استخدام شده یا می‌شود در چارچوب شرح وظایف برعهده كارگزینی است می‌باشد. و همـواره بـا بررسی و اجرای مقـررات و آئیننامه هاي مربوطه را همگام با استانداردهای مطلوب نظام آموزش عالی کشور پیش می‌برد.

 • انجام امور اداری مربوط به اعضای هیات علمی اعم از استخدام، تبدیل وضعیت استخدامی، انتقال و مأموريت، انتصاب و .... ، مکاتبات با وزارت متبوع،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر سازمان ها حسب نیاز.
 • انجام امور اداری مربوط به اعضای غیر هیات علمی اعم از برگزاری مقدمات آزمون استخدامی، استخدام، انفصال، تبديل وضعيت استخدامی، انتقال و مأموريت و ...،مکاتبات با وزارت متبوع، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر سازمانها حسب نیاز.
 • تنظيم احكام كارگزينی مربوطه به اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی.
 • بررسی نامه ها و درخواست های ارجاعی و اقدام در خصوص آنها.
 • انجام امور مربوط به اخذ سهمیه و شماره استخدام اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی.
 • مطالعه بخشنامه‌ها رسيده جهت اجرای آن و در صورت نياز ابلاغ به افراد ذينفع.
 • پيگيری امور مربوط به رفع نواقص سيستم مكانيزه موجود.
 • ايجاد هماهنگی با واحدهای ذيربط و ارائه راهكارهای مناسب در جهت اصلاح و بهبود روش‌های انجام كار
 • بررسی، تنظیم و آماده‌سازی پرونده‌ها به منظور طرح در کمیته های تخصصی و هیات اجرائی منابع انسانی.
 • اقدام در مورد اجراي تصميمات كميته تخلفات اداری كاركنان برحسب مورد ( انتقال ـ اخراج ـ جابجائی).
 • اقدام در مورد صدور تسويه حساب پرسنل متوفی ـ اخراجی ـ بازنشسته.
 • پاسخگویی به ارباب رجوع (حضوری و تلفنی).