شرح وظایف


 
 1. انجام امور استخدامی اعضای هيأت‌علمی و كاركنان اداری، صدور احكام مربوط به انتصاب، ترفيع، مرخصی، ماموريت و بازنشستگی و غيره
 2. پيش‌بينی كادر هيأت علمی واحدهای آموزشی و كاركنان بخش اداری با همكاری واحدهای ذيربط و مديريت برنامه و بودجه و تشكيلات و بهبود روش‌ها
 3. پيش‌بينی ترفيع و تاريخ بازنشستگی اعضای هيأت‌علمی و كاركنان بخش اداری جهت تامين و برآورد اعتبارات لازم
 4. حفظ و نگهداری كليه بخشنامه‌ها ،قوانين و مقررات و آئين‌نامه‌های استخدامی
 5. تشكيل پرونده‌های پرسنلی برای كليه كاركنان
 6. همكاری نزديک با مديريت تشكيلات و بهبود روش‌ها و اظهارنظر در تنظيم و اجرای طبقه‌بندی مشاغل برای كاركنان دانشگاه
 7. كنترل و نظارت بر كار ادارات تابعه و ايجاد هماهنگی بين فعاليت‌های آن‌ها
 8. اجرای قوانين و مقررات و آئين‌نامه‌های استخدامی كشور
 9. انجام امور استخدامی كاركنان و اعضای هيات‌علمی بر اساس مقررات و آئين‌نامه‌های مربوطه
 10. نظارت بر ساعات ورود و خروج كاركنان اداری
 11. بایگانی اسناد و پرونده های کارکنان و اعضا هیات علمی به صورت الکترونیکی (آرشيو ديجيتال)
 12. صدور احكام ماموريت تحصيلی، فرصت مطالعاتی، مأموريت‌های آموزشی و اداری اعضاء هيأت‌علمی
 13. آماده نمودن پرونده‌های اعضای هيأت‌علمی جهت طرح در هيأت مميزه دانشگاه و هیأت رئیسه و هیأت امناء
 14. انجام كليه امور مربوط به ارزشيابی كاركنان
 15. اقدام به تامين امكانات رفاهی از قبیل فعالیت بازارچه خرید، شركت تعاونی مسكن، صندوق قرض‌الحسنه و ايجاد امكانات ورزشی
 16. انجام امور مربوط به تامين خدمات بيمه درمانی و تهيه دفترچه‌های خدمات درمانی و تامين اجتماعی كاركنان و اعضای هيأت‌علمی دانشگاه
 17. همكاری با مديريت مالی جهت واريز حق بيمه كاركنان
 18. بررسي امكانات مالی دانشگاه جهت رفاه كاركنان آموزشی و اداری
 19. اعطای وام‌های ضروری بر حسب ضرورت بين پرسنل دانشگاه
 20. فراهم نمودن تسهيلات لازم در رفت و آمد كاركنان اداری و آموزشی
 21. تنظيم گزارش‌های ماهيانه و ساليانه جهت ارائه به مقام بالاتر
 22. نظارت، هماهنگی، تقسيم كار بين كليه واحدهای ذيربط اداره خدمات و تداركات
 23. نظارت بر نحوه تنظيم ليست اقلام تداركاتی واحدهای مختلف دانشگاه بر طبق قانون و مقررات موضوعه
 24. انجام هماهنگی درامور خريد و سفارشات داخلی
 25. نظارت بركار نقليه دانشگاه
 26. نظارت برانجام امور خدماتی دانشگاه
 27. برنامه‌ريزی امور انبارداری و نظارت برنحوه نگهداری و ورود و خروج كالاها و ايمنی و حفاظت از آن‌ها
 28. نظارت بر نیروهای شرکت های خدماتی طرف قرارداد معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه
 29. تهیه صورت وضعیت ماهانه نیروهای شرکت های خدماتی و ارسال به امور مالی دانشگاه
 30. برنامه‌ريزی و نظارت برای ايجاد تسهيلات لازم در امر حمل و نقل وسايل و لوازم واحدها و نيز برنامه‌ريزی و ايجاد تسهيلات در حمل و نقل سرويس‌های كاركنان دانشگاه
 31. انجام امور مربوط به مناقصات و مزايده‌ها با همكاری و نظارت مستقيم معاونت پشتیبانی ومنابع انسانی، مديريت مالی و گروه حقوقی دانشگاه
 32. پيگيري و تامين خسارت احتمالی خريد و تحويل كالاهای داخلی و خارجی از قبيل خسارت بيمه كالا، تعقيب كسری كالا، عدم تحويل به موقع كالا و ساير خدمات پيش‌بينی شده
 33. نظارت بر نحوه ايجاد و نگهداری فضاي سبز دانشگاه
 34. دريافت درخواست كالا از واحدهای مختلف و ثبت و پيگيری آن تا تحويل كالا
 35. تنظيم اسناد كالاهای خريداری شده و ارسال آن به امور مالی دانشگاه جهت رسيدگی
 36. استعلام بها از سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، خصوصی توسط مامورين خريد
 37. انجام کلیه مراحل نیاز سنجی، اخذ مجوز، فراخوان و مصاحبه به منظور جذب نیروی انسانی
 38. آماده نمودن پرونده های اعضای هیات علمی برای طرح در هیات ممیزه، هیات رئیسه و هیات امنا
 39. تهیه، تنظیم و ارائه گزارش‌ها و لیست اطلاعاتی پرسنل به واحدهای درخواست کننده
 40. ارائه آمار و اطلاعات برای پیش بینی بودجه دانشگاه
 41. بررسی گزارش‌های کارکرد اعضای هیات علمی
 42. صدور احکام بازخرید، ذخیره مرخصی و مرخصی استعلاجی اعضای هیات علمی
 43. جمع آوری و ارسال پرونده‌های درمانی جانبازان به بنیاد شهید و پرداخت مازاد هزینه بیمه تکمیلی آنان