معرفی


 

نقش منابع انسانی و اهميت روزافزون آن در توسعه بر هيچ كس پوشيده نيست، در فضای پرشتاب و سرشار از رقابت دنيای امروز، آنچه كه منجر به كسب مزيت رقابتی در سازمان ها می شود نيروی انسانی با كیفیت، خلاق، نوآور و پویا است. در مقطع کنونی که دانشگاه تربیت مدرس در مسیر تحول قرارگرفته است، بیشترین سرمایه گذاری و سیاست کلی خود را به تحول مبتنی بر ارتقاء کیفی در تمامی زمینه ها اختصاص داده است و سعی مضاعف خود را در عملکرد دانشگاهی معطوف به رعایت کلیه استانداردها متناسب با سند آمایش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در راستای تحقق اهداف و رسالت دانشگاه طراحی واجرا نموده است.
مجموعه مدیریت امور اداری و پشتیبانی در ترسیم افق چشم انداز و تدوین برنامه های خود در راستای تحول دانشگاه با بهره گیری از رهنمودهای ریاست محترم عالی دانشگاه ومعاون محترم توسعه منابع و سرمایه انسانی دانشگاه با محور قرار دادن تحول وکیفیت بخشی به این حوزه، مدیریت هزینه ها و صرفه جویی، ارتقاء و بهبود رفاهی نیروی انسانی، مسیر تعالی خود را ترسیم و تدوین نموده است. به همین منظور مجموعه مدیریت امور اداری در جهت نیل به اهداف دانشگاه تربیت مدرس با بكارگیری و حفظ منابع انسانی مجرب، متخصص و متعهد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه با رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و برخوردار از بصیرت و انگیزه بالا به منظور نقش آفرینی در دانشگاه ایفای وظیفه می نماید.

اهداف و برنامه‌های مدیریت اداری و پشتیبانی

  • افزايش نظم، دقت و سرعت ارائه خدمات در مديريت امور اداری
  • افزايش سطح ارائه خدمات رفاهی به كاركنان دانشگاه
  • افزايش اطلاعات اعضای هيأت‌علمی در رابطه با بخشنامه‌ها، آئين‌نامه‌ها و مصوبات استخدامی و ترفيعی
  • ساماندهی حضور و غياب، مرخصی‌ها و مأموريت‌های روزانه كارمندان در سطح دانشگاه
  • ساماندهی حضور، مرخصی و ماموريت‌های اعضای هيأت‌علمی
  • ساماندهی فضاهای سبز در سطح دانشگاه
  • كاهش هزينه‌های خريد تجهيزات اداری در سطح دانشگاه و دانشكده‌ها
  • دستيابی به ميزان حداقل ۲۰ درصد امور دانشگاه در قالب دوركاری