علی ارومیه ئی
استاد گروه زمین‌شناسی مهندسی

علی ارومیه ئی

الناز ایرانی
استادیار گروه فیزیک اتمی مولکولی

الناز ایرانی

علی ایمان پور
دانشیار گروه ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها

علی ایمان پور

علی باکوئی
استادیار گروه فیزیک اتمی مولکولی

علی باکوئی

شاهرخ پرویزی
استادیار گروه ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها

شاهرخ پرویزی

حسینعلی تاج الدین
استادیار گروه زمین‌شناسی اقتصادی

حسینعلی تاج الدین

سهیلا جوادیان فرزانه
دانشیار گروه شیمی فیزیک

سهیلا جوادیان فرزانه

اکبر حیدری
استاد گروه شیمی آلی

اکبر حیدری

ماشااله خامه چیان
استاد گروه زمین‌شناسی مهندسی

ماشااله خامه چیان

مرضیه دادخواه آسمان
استادیار گروه شیمی معدنی

مرضیه دادخواه آسمان

نعمت اله رشیدنژادعمران
دانشیار گروه پترولوژی

نعمت اله رشیدنژادعمران

محمد ژیانی
استاد گروه شیمی فیزیک

محمد ژیانی

غلامرضا شعاعی
استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی

غلامرضا شعاعی

زهرا شمالی
استادیار گروه فیزیک ماده چگال

زهرا شمالی

رضا عباس پورتمیجانی
استادیار گروه ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها

رضا عباس پورتمیجانی

علی اکبر عسگری
استادیار گروه ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها

علی اکبر عسگری

نادر علی زاده مطلق عراقی
استاد گروه شیمی تجزیه

نادر علی زاده مطلق عراقی

عبدالعلی علیزاده
استاد گروه شیمی آلی

عبدالعلی علیزاده

حسین غریبی
استاد گروه شیمی فیزیک

حسین غریبی

مجید قادری
استاد گروه زمین‌شناسی اقتصادی

مجید قادری

ملیحه قدرت
استادیار گروه فیزیک ماده چگال

ملیحه قدرت

محمدرضا قربانی
دانشیار گروه پترولوژی

محمدرضا قربانی

احمد مانی ورنوسفادرانی
استادیار گروه شیمی تجزیه

احمد مانی ورنوسفادرانی

علیرضا محجوب
استاد گروه شیمی معدنی

علیرضا محجوب

محمد محمدی تقی آبادی
استادیار گروه شیمی فیزیک

محمد محمدی تقی آبادی

علی مرسلی
استاد گروه شیمی معدنی

علی مرسلی

احمد مشاعی
دانشیار گروه فیزیک اتمی مولکولی

احمد مشاعی

سعید معدنی پور
استادیار گروه زمین‌شناسی تکتونیک

سعید معدنی پور

سجاد مغفوری
استادیار گروه زمین‌شناسی اقتصادی

سجاد مغفوری

رسول ملک فر
استاد گروه فیزیک اتمی مولکولی

رسول ملک فر

میرفضل اله موسوی کوزه کنان
استاد گروه شیمی تجزیه

میرفضل اله موسوی کوزه کنان

سید ایمان میرزایی
استادیار گروه فیزیک ماده چگال

سید ایمان میرزایی

مهدی نجفی قیه قشلاق
استادیار گروه زمین‌شناسی تکتونیک

مهدی نجفی قیه قشلاق

ابوالحسن نوری
استادیار گروه شیمی تجزیه

ابوالحسن نوری

محمدرضا نیکودل
دانشیار گروه زمین‌شناسی مهندسی

محمدرضا نیکودل

محسن وفائی حسین آبادی
استادیار گروه شیمی فیزیک

محسن وفائی حسین آبادی

عیسی یاوری
استاد گروه شیمی آلی

عیسی یاوری

الناز یزدانی
استادیار گروه فیزیک اتمی مولکولی

الناز یزدانی

علی یساقی
استاد گروه زمین‌شناسی تکتونیک

علی یساقی

یداله یمینی
استاد گروه شیمی تجزیه

یداله یمینی

اعضای هیات علمی بازنشسته

ابراهیم راستاد
استاد گروه زمین‌شناسی اقتصادی

ابراهیم راستاد

اسماعیل ساعی ورایرانی زاد
استاد گروه فیزیک ماده چگال

اسماعیل ساعی ورایرانی زاد

امیرحسین عباسی
دانشیار گروه ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها

امیرحسین عباسی

خدایار قلیوند
استاد گروه شیمی معدنی

خدایار قلیوند

محمدزمان کسائی
استاد گروه شیمی آلی

محمدزمان کسائی

ناصر هادی پورلاکمه سری
استاد گروه شیمی فیزیک

ناصر هادی پورلاکمه سری

احمد یزدانی
دانشیار گروه فیزیک ماده چگال

احمد یزدانی

اعضای هیات علمی ادوار گذشته

مرحوم محمد محجل کفشدوز
دانشیار گروه زمین‌شناسی تکتونیک

مرحوم محمد محجل کفشدوز