دانشکده علوم پایه

 

گروه های آموزشی

بخش زمین شناسی

آزمایشگاه عمومی

زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی تکتونیک

پترولوژی

بخش فیزیک

آزمایشگاه عمومی

فیزیک ماده چگال

فیزیک اتمی مولکولی

ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

بخش شیمی

آزمایشگاه عمومی

شیمی آلی

شیمی معدنی

شیمی فیزیک

شیمی تجزیه

 

معاون پژوهشی و فناوری

اداره امور پژوهشی

کتابخانه

 

معاون آموزشی

اداره امور آموزشی و دانشجویی

 

معاون اداری و مالی

واحد مالی

اداره امور اداری