جدیدترین اخبار
فائو به کارشناسان ایرانی در زمینه تهیه نقشه‌های دقیق از محصولات کشاورزی مهم کاشته شده در حوضه آبریز دریاچه ارومیه آموزش می‌دهد
دوره آموزشی آنلاین در چهارچوب همکاری مشترک فائو و ستاد احیای دریاچه ارومیه در قالب پروژه «برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه» و با مشارکت پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس، برای کارشناسان ایرانی 26تير1400
دومین کارگاه آموزشی پایش کیفیت آب
کمیته ملی سدهای بزرگ ایران با همکاری پژوهشکده مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند: دومین کارگاه آموزشی پایش کیفیت آب 26تير1400
انتخاب پژوهشکده مهندسی و مدیریت آب بعنوان پژوهشکده برتر
انتخاب پژوهشکده مهندسی و مدیریت آب بعنوان پژوهشکده برتر 22دي1399