اهداف و برنامه‌ها


 
  • حمايت از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه یعنی حفظ، اشاعه و ارتقای دانش از طریق فراهم کردن امکان دسترسی سریع و آسان جامعه استفاده کننده به منابع اطلاعاتی مورد نیاز
  • ارائه خدمات کارآمد و موثر با بهره گیری از آخرین فناوری های اطلاعاتی و اطلاع رسانی به منظور تسریع و افزایش کمی و کیفی خدمات اطلاع رسانی به کاربران
  • ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران