شرح وظایف


 
  • نیازسنجی، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات انواع منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه استفاده کننده
  • به کارگیری نیروهای متخصص و روزآمد سازی دانش آنها در راستای بهینه سازی خدمات به کاربران
  • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کاربران
  • شناسایی مراکز اطلاعاتی و تأمین مدرک در سطح کشور و جهان به منظور فراهم کردن دسترسی هرچه بیشتر کاربران به منابع و مراکز اطلاعاتی
  • حفاظت از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی موجود
  • ارائه پیشنهاد خط مشی و آیین نامه های مورد نیاز در زمینه فعالیت های کتابخانه به شورای محترم مدیران پژوهشی
  • ارتقاء کمی و کیفی منابع اطلاعاتی و خدمات اطلاع رسانی
  • توجه به رعایت استانداردها در فعالیت های کتابخانه
  • ارزیابی دوره ای فعالیت های کتابخانه و نظر سنجی از کاربران به منظور بهینه سازی منابع و خدمات