تلفن

82882009

دورنگار

ایمیل

Res@modares.ac.ir

آدرس

دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مرکزی، طبقه دوم، معاونت پژوهش و فناوری، صندوق پستی 111-14115، کد پستی 1411713116