En
 • دکتری (1366)

  مهندسی صنایع

  هال، انگلستان

 • کارشناسی‌ارشد (1361)

  تحقیق درعملیات

  ساوت‌همپتون، انگلستان

 • کارشناسی (1359)

  تحقیق در عملیات

  ساوت‌همپتون، انگلستان

 • مدیریت زنجیره تأمین
 • سیستمهای تولیدی پیشرفته
 • مهندسی سیستمها
 • مدیریت منابع اطلاعاتی
 • سیستمهای جامع اطلاعاتی
 • مدیریت استراتژیک
 • استراتژهای بازاریابی بین الملل
 • نظریه سامانه ها

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  Pareto-based grouping meta-heuristic algorithm for humanitarian relief logistics with multistate network reliability

  Maliheh Khorsi, Seyed Kamal Chaharsooghi, Ali Husseinzadeh Kashan, Ali Bozorgi-Amiri
  Journal PapersOR Spectrum , 2021 April 29, {Pages Jan-39 }

  Abstract

  This article considers a biobjective location-routing problem to deliver relief resources to the victims affected by a disaster under uncertainty in demand, transportation infrastructure, and travel time. Since transportation networks are exposed to a considerable level of uncertainty, choosing the reliable path for relief goods to be transmitted to the affected areas ensures the arrival of these supplies. For the first time, route reliability is calculated based on the multistate theory, and the universal generating function technique is used for network reliability assessment. The problem is formulated as a multiperiod robust biobjective mixed-integer programming model. Two objective functions are considered:(a) decreasing the sum of arri

  Competition between regular and closed-loop supply chains under financial intervention of government; a game theory approach

  T Hadi, M Sheikhmohammady, SK Chaharsooghi, A Hafezalkotob
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Pricing strategy for a green supply chain with hybrid production modes under government intervention

  Tina Hadi, S Kamal Chaharsooghi, Majid Sheikhmohammady, Ashkan Hafezalkotob
  Journal PapersJournal of Cleaner Production , 2020 May 6, {Pages 121945 }

  Abstract

  Governments apply economic motivating forces and penalties to manage environmental effects of enterprises. Therefore, companies and manufactures will need to move toward environmental and sustainability assessment to survive and remain competitive in market.We consider market demands so that non-green and green products can be substituted with each other. If green products cannot overwhelm the market, manufacturers might select hybrid production mode including green and regular products. The government acts as a leader and sets special tariffs for non-green and green products as a controlling tool. We formulate a game theoretical model in twelve scenarios based on government policies and different types of production modes of a supply chain

  A Multi-Objective Multi-Period Model for Humanitarian Relief Logistics with Split Delivery and Multiple Uses of Vehicles

  Maliheh Khorsi, Seyed Kamal Chaharsooghi, Ali Bozorgi-Amiri, Ali Husseinzadeh Kashana
  Journal PapersJOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING , 2020 May 19, {Pages }

  Abstract

  Disaster relief logistics is a significant element in the management of disaster relief operations. In this paper, the operational decisions of relief logistics are considered in the distribution of resources to the affected areas to include scheduling, routing, and allocation decisions. The proposed mathematical model simultaneously captures many aspects relevant to real life to face the challenging situation of disasters. Characteristics such as multiple uses of vehicles and split delivery allow for better use of vehicles as one of the primary resources of disaster response. A multi-period multi-criteria mixed-integer programming model is introduced to evaluate and address these features. The model utilizes a rolling horizon method that p

  A game theoretic approach for pricing strategy and greening in a closed-loop and a regular supply chains with government intervention

  Tina Hadi, Majid Sheikhmohammady, Seyed Kamal Chaharsooghi, Ashkan Hafezalkotob
  Journal PapersJournal of Industrial and Systems Engineering , 2020 November 11, {Pages }

  Abstract

  Governments apply economic incentives and penalties to manage environmental effects of enterprises. Market demands is considered in this research such that non-green and green products can be substituted with each other. We study the competition between two supply chains (SCs) in the market which are called regular and closed-loop SCs. We then formulate a game theoretical model in two scenarios based on collaboration in closed-loop SC and the selling prices, prices of raw materials, and profit of SCs in each scenarios. Numerical examples are presented to make? results of the models more tangible. The effects of main parameters of the models are also evaluated through a sensitivity analysis. The results indicate that collaboration between re

  Application of community detection in stock market analysis

  Farideh Rahimnezhad, Seyed Kamal Chaharsooghi, Mehdi Seyfi Sariqaya, Mohammad Sheikhi
  Journal PapersInternational Journal of Industrial Engineering and Management Science , Volume 7 , Issue 1, 2020 April 1, {Pages 100-112 }

  Abstract

  Nowadays, in accordance with the recent research, the stock market has a lot of data that is constantly fluctuating. Data analyzing and separating them into distinct groups is time-consuming and difficult for investors and managers. In this study, techniques of community detection are used to simplify stock market analysis. For this purpose, Tehran stock exchange has been selected and after collecting the latest price of transaction data, a correlation network of stock return has been developed. Then, using community detection, cohort companies were identified and it became clear that the stock of the same industry belonged to a common group. Therefore, it can be said that the correlation between stock prices of companies largely depends on

  Prediction model of remaining operating time until critical state based on engine oil analysis records with data mining solution

  Seyed Kamal Chaharsooghi, Abolfazl Nabavi, Babak Teimourpour
  Journal PapersLogistics Thought , Volume 18 , Issue 70, 2020 February 2, {Pages 77-96 }

  Abstract

  One of the important aspects of Condition Based Maintenance (CBM) is the prediction of remaining useful life (RUL) based on past records and current state of the device and lubricant oil analysis is one of the methods of CBM which due to its direct contact with the device, its condition expresses the device's health. In the CBM process a large mass of data is generated and accumulated, but the knowledge included in this data cannot be fully understood and result in the loss of valuable resources. To extract information and knowledge from these data, it is necessary to use methods such as data mining. In this study, based on the definition of RUL, the best prediction model of remaining operating time for a bulldozer model until critical stat

  A Game Theoretical Approach to Competition Between Members of a Green Supply Chain with Hybrid Products

  T Hadi, M Sheikhmohammady, SK Chaharsooghi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Stochastic Programming Models for Dynamic Facility Layout Problem in Flexible Manufacturing Systems

  SM Ghadirpour, SK Chaharsooghi, SMJ Mirzapour Al-e-hashem, ...
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Optimization of project cash flow under uncertainty by Genetic algorithm

  Seyed Kamal Chaharsooghi, Mehdi Seyfi Sariqaya, Farideh Rahimnezhad
  Journal PapersInternational Journal of Industrial Engineering and Management Science , Volume 6 , Issue 1, 2019 April 1, {Pages 24-37 }

  Abstract

  Optimization of project cash flow is an important problem in project management. On the other, the majority of projects will occur under uncertainty which makes it harder to manage projects. Accordingly, this paper are going to solve optimization of project cash flow problem under uncertainty. The main hypothesis in this paper is that inputs and outputs of the project can be evaluated in terms of project cash flow. Therefore, the performance goals of project that are an investment project construction are defined in three levels: time, cost and profit. Furthermore, a mathematical model is defined. In this model, the objective function maximizes the present value of project cash flow. Then, after adding the constraints, the model is solved b

  Multi-mode capital-constrained project payment scheduling problem with Discounted Cash Flows

  Mehdi Seyfi Sariqaya, Seyed Kamal Chaharsooghi, Ali Husseinzadeh Kashan, Farideh Rahimnezhad
  Journal PapersInternational Journal of Industrial Engineering and Management Science , Volume 6 , Issue 2, 2019 July 1, {Pages 17-36 }

  Abstract

  Project scheduling is to determine the start time of each project activity, due to the constraints contained in it then determine a timing sequence to perform a series of related activities according to their precedence.

  Optimal design and planning of biodiesel supply chain network: a scenario-based robust optimization approach

  M Rezaei, SK Chaharsooghi, A Husseinzadeh Kashan, R Babazadeh
  Journal PapersInternational Journal of Energy and Environmental Engineering , 2019 January , {Pages 18-Jan }

  Abstract

  Effective design of biodiesel supply chain network can reduce many of its high production costs. There are various uncertain parameters in real world that if ignored may greatly affect the optimal configuration of the designed biodiesel supply chain. Scenario planning is a powerful tool which can help the decision makers for long-term planning under uncertainties. Therefore, in this paper, a scenario-based robust optimization model is presented for designing the biodiesel supply chain networks under uncertainties. Some of the parameters including demand, supply, costs, and environmental impacts have uncertain nature. For the first time, in this study, the values of these uncertain parameters are estimated by a proposed scenario

  A new approach based on scenario planning and prediction methods for the estimation of gasoil consumption

  M Rezaei, SK Chaharsooghi, AH Kashan, R Babazadeh
  Journal PapersInternational Journal of Environmental Science and Technology , 2019 December 3, {Pages 10-Jan }

  Abstract

  Due to the increase in Iran’s gasoil consumption, it is necessary to present an appropriate model for predicting it. This can help the policy-makers to properly manage the consumption and make effective decisions. In this research, different approaches are represented and compared for estimation of Iran’s gasoil consumption. Prediction models are compared with a scenario planning method. Predictive methods focus on the most likely event and lead to a point estimate of the future, while scenario planning considers uncertainties and possible future occurrences. A comparison is made among multiple linear regression (MLR) as a linear method, artificial neural network (ANN) as a nonlinear method, and scenario planning as a metho

  SINGLE ALLOCATION HUB LOCATION PROBLEM UNDER HUB FAILURE POSSIBILITY: MODELING AND A SOLUTION ALGORITHM

  F MOMAYEZI, SK CHAHARSOOGHI, MM SEPEHRI
  Journal Papers , Volume 351 , Issue 1100604, 2019 January 1, {Pages 119-133 }

  Abstract

  The hub location problem (HLP) is one of the most important and widely used issues in telecommunication and transportation (freight and passenger) network design. Hub location problem deals with locating the hub facilities in the network and determine the pattern based on the non-hub nodes assignment to each hub so that a specific objective function is optimized. Hubs are intermediate facilities that perform a set of tasks such as consolidation, break-bulk, sorting, etc. In other words, the traffic flows (cargo, passengers, or data) in the network rather than being sent directly from their origins to their destinations, are routed via these intermediate facilities. Established hubs in these networks can be disrupted because of events and na

  A dynamic robust optimization model for the routing-scheduling problem in humanitarian logistics and its solution via grouping metaheuristic algorithm (case study: Tehran …

  M Khorsi, SK Chaharsooghi, A Husseinzadeh Kashan, A Bozorgi-Amiri
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Capacitated network-flow approach to the evacuation-location problem

  Mina Mazraeh Farahani, S Kamal Chaharsooghi, T Van Woensel, Lucas P Veelenturf
  Journal PapersComputers & Industrial Engineering , Volume 115 , 2018 January 31, {Pages 407-426 }

  Abstract

  Evacuating people to the safe zones is the most crucial operation in managing many disasters. A mathematical model is presented in this paper, combining locational decisions with the max-flow problem in order to select safe destinations which maximize the number of dispatched people. The existing frameworks for emergency logistics usually model the evacuation process based on fixed and pre-determined destinations with a strategic perspective. The unpredictable and turbulent nature of a disaster may; however, disrupt the predictions. Furthermore, the primary goal in emergency situations is to dispatch people from the danger zone to a safe place, no matter where. A mixed integer linear programming model is developed in this paper for selectin

  The capacitated modular single-allocation hub location problem with possibilities of hubs disruptions: modeling and a solution algorithm

  Farid Momayezi, S Kamal Chaharsooghi, Mohammad Mehdi Sepehri, Ali Husseinzadeh Kashan
  Journal PapersOperational Research , 2018 January , {Pages 28-Jan }

  Abstract

  The hub location problem (HLP) concerns the location of hub nodes and allocation of other non-hub nodes to hubs in the network. Hubs are particular facilities that serve as mediators through the aggregation, consolidation, classification and distribution of network flows from origin to destination. Most models use constant penalty parameters to calculate the aggregation and distribution cost in the objective function. The selected parameter values can significantly affect the number of hubs and their locations in the network. Furthermore, most studies on HLP assume that network hubs are always operational but every established hub has the potential to fail during use. In this paper, we propose the capacitated modular single all

  Multi-Criteria Supplier Selection Decisions in Supply Chain Networks: A Multi-Objective Optimization Approach

  Arman Sajedinejad, Seyed Kamal Chaharsooghi
  Journal PapersIndustrial Engineering & Management Systems , Volume 17 , Issue 3, 2018 September , {Pages 392-406 }

  Abstract

  Competition among firms in current global market shifts to competition among networks of firms and it forces supply networks to negotiate and cooperate with all partners more than ever. Collaborative initiatives such as collaborative design, collaborative planning, forecasting and open collective innovations are increasingly accepted as approaches to effectively support decision-making processes in a variety of domains, including, manufacturing, education, healthcare and software industry (Camilleri and Hern?ndez, 2016). Demands and constraints in the supply chain design operations are worthy of attention. The present paper is intended to study the supplier selection problem in a network of suppliers and buyers in the context of a multi-pro

  Branch and Bound Algorithms for Static and Robust Dynamic Evacuation-Location Problem in Emergency Logistics

  SEYED KAMAL CHAHARSOOGHI, KAMAL ABADI ISA NAKHAEI, EBRAHIM TEIMOORI
  Journal Papers , Volume 10 , Issue 13800766, 2018 January 1, {Pages 31-52 }

  Abstract

  Evacuating people to the safe zones is the most crucial operation in many disasters. We have presented mathematical models in this paper، to combine the locational decisions with the max-flow problem in order to select the safe destination that maximizes the number of dispatched people، both for the static and dynamic cases. Existing frameworks for emergency logistics، address the evacuation process based on fixed and pre-determined destinations usually with a strategic perspective. The unpredictable and turbulent nature of a disaster may، however، disrupt the predictions. Furthermore، the primary goal in emergency situations is to dispatch people from the danger zone to a safe place، no matter where. A non-linear integer programming

  An adaptive large neighborhood search heuristic for solving the reliable multiple allocation hub location problem under hub disruptions

  S Chaharsooghi, Farid Momayezi, Nader Ghaffarinasab
  Journal PapersInternational Journal of Industrial Engineering Computations , Volume 8 , Issue 2, 2017 January , {Pages 191-202 }

  Abstract

  The hub location problem (HLP) is one of the strategic planning problems encountered in different contexts such as supply chain management, passenger and cargo transportation industries, and telecommunications. In this paper, we consider a reliable uncapacitated multiple allocation hub location problem under hub disruptions. It is assumed that every open hub facility can fail during its use and in such a case, the customers originally assigned to that hub, are either reassigned to other operational hubs or they do not receive service in which case a penalty must be paid. The problem is modeled as two-stage stochastic program and a metaheuristic algorithm based on the adaptive large neighborhood search (ALNS) is proposed. Extensive computati

  دروس نیمسال جاری

  • كارشناسي ارشد
   مهندسي سيستم ( واحد)
   دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، گروه مديريت سيستم و بهره وري

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   مهندسي سيستم ( واحد)
   دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، گروه سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
  • كارشناسي ارشد
   مديريت و برنامه ريزي منابع اطلاعاتي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   بازنمايي دانش و استدلال ( واحد)
  • 1397
   علي پورطالشي, فراز
   ارائه مدل تعيين مرزهاي انتشار اطلاعات زنجيره‌ي تامين مبتني بر زنجيره‌ي بلوكي
  • 1397
   عباسي, ابراهيم
  • 1397
   سعيدپور سوغانچي كوه, داود
  • 1393
   موسوي, سيد جواد
   طراحي ساختار امن پيام رساني توزيع شده مبتني بر زنجيره بلاك
  • 1395
   هادي, تينا
  • رئیس بخش مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی
  • رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات
  • مدیر گروه مدیریت و سازمان فناوری اطلاعات
  • مدیر گروه مهندسی صنایع
  • معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
  • استاد سرآمد آموزشی در سال ١٤٠٠

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است