En
 • دکتری (1383)

  علوم باغبانی- بهنژادی و بیوتکنولوژی سبزیها

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1373)

  مهندسی کشاورزی ، علوم باغبانی

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • شناسايي، ارزيابي و معرفي نشانگرهاي مولكولي، مرفولوژيك و فيتوشيميايي بمنظور بررسي روابط ژنتيك گياهان باغباني
 • شناسايي و بيان ژنهاي دخيل در مسیر بيوسنتز متابوليت هاي ثانويه در گياهان باغباني با استفاده از داده هاي ژنوم و ترانسكريپتوم
 • نشانمند كردن و تهيه نقشه ژني صفات مهم گياهان باغباني
 • بكارگيري روشهاي بهنژادي كلاسيك و مولكولي و روشهاي بهزراعي در توليد گياهان باغباني

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  Methyl‐β‐cyclodextrin and coronatine as new elicitors of tropane alkaloid biosynthesis in Atropa acuminata and Atropa belladonna hairy root cultures

  Farnoosh Fattahi, Abdolali Shojaeiyan, Javier Palazon, Elisabeth Moyano, Laura Torras‐Claveria
  Journal PapersPhysiologia Plantarum , 2021 May 3, {Pages }

  Abstract

  Hyoscyamine (HYO) and scopolamine (SCO) are tropane alkaloids acting as anticholinergic factors on the parasympathetic nervous system in humans and are produced by Solanaceous plants. Two strains of Agrobacterium rhizogenes, A4 and LBA9402, were used to infect Atropa acuminata Royle ex Miers and Atropa belladonna L. leaf explants. A. acuminata was inoculated either by direct infection or sonicated‐assisted A. rhizogenes‐mediated transformation (SAAT) was performed. A. belladonna was inoculated with the A4 strain using a direct method. The selected hairy root lines of both species were elicited with 50 mM methyl‐β‐cyclodextrin (β‐CD), 0.5 μM coronatine (Cor) or 50 mM β‐CD + 0.5 μM Cor on day 14 of culture. The elicitor

  Phylogenetic Relationships in the Heracleum sp. Species Complex from Iran by Using Nuclear Ribosomal DNA (ITS) and rpl32-trnL

  M Eidi, MT Ebadi, M Falahati Anbaran, A Shojaeiyan
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Genotypic variation in biochemical and physiological responses of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) landraces to prolonged drought stress and subsequent rewatering

  M Maleki, A Shojaeiyan, A Mokhtassi-Bidgoli
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  The taxonomic significance of ddRADseq based microsatellite markers in the closely related species of Heracleum (Apiaceae)

  Mehdi Daemi-Saeidabad, Abdolali Shojaeiyan, Adam Vivian-Smith, Hans K Sten?ien, Mohsen Falahati-Anbaran
  Journal PapersPlos one , Volume 15 , Issue 5, 2020 May 7, {Pages e0232471 }

  Abstract

  Many studies on Heracleum have shown poor correspondence between observed molecular clusters and established taxonomic classification amongst closely related species. This might reflect both unresolved taxonomy but perhaps also a lack of good genetic markers. This lack of appropriate and cost effective species-specific genetic markers hinders a resolved relationship for the species complex, and this in turn causes profound management challenges for a genus that contains both endemic species, with important ecological roles, and species with an invasive potential. Microsatellites are traditionally considered markers of choice for comprehensive, yet inexpensive, analyses of genetic variation, including examination of population structure, spe

  Assessment of infraspecific genetic diversity in Nepeta kotschyi Boiss., a native Iranian medicinal plant

  N Hadi, A Shojaeiyan, F Sefidkon, AA Jafari, Danijela Mišić, Tijana Banjanac, Branislav Šiler
  Journal PapersJournal of Agricultural Science and Technology , Volume 22 , Issue 5, 2020 January , {Pages 1327-1342 }

  Abstract

  The genus Nepeta is one of the largest genera in the Lamiaceae family, and Iran is one of the main centers of origin of this genus. The genetic diversity estimation of the genus Nepeta germplasm provides a basis for future biodiversity conservation efforts and also for the selection of high-productive genotype(s) for the field production improvement. In this work, eleven RAPD primers with suitable banding pattern and prominent polymorphism were used for the estimation of infraspecific genetic diversity of N. kotschyi based on 21 populations. The study included 19 and 2 populations belonging to var. persica and var. kotschyi, respectively. Eleven primers amplified totally 225 scorable RAPD loci, 204 of which were polymorphic. The average num

  The effects of water deficit on the expression of monoterpene synthases and essential oils composition in Salvia ecotypes

  Sadrollah Ramezani, Alireza Abbasi, Sajjad Sobhanverdi, Abdolali Shojaeiyan, Nima Ahmadi
  Journal PapersPhysiology and Molecular Biology of Plants , Volume 26 , Issue 11, 2020 November , {Pages 2199-2207 }

  Abstract

  The medicinal sage plant (Salvia spp.), belonging to Lamiaceae family, is one of the most important medicinal and aromatic plants. The members of this genus are globally known due to its antimicrobial, antioxidant, astringent, spasmolytic, antihidrotic and specific sensorial properties. In this study, we investigated the potential impact of water deficit on transcript abundance, and essential oil composition of five major metabolites, ie 1–8 cineole, α–β-thujone, camphor, and borneol in three genotypes of Salvia spp. Results showed that relative expression of three genes and their corresponding metabolites increased together at three stages under drought condition, but the CS gene transcript decreased independently from 1, 8-cineole i

  Genetic relationships of Iranian endemic mint species, Mentha mozaffariani Jamzad and some other mint species revealed by ISSR markers

  Ali Choupani, Abdolali Shojaeiyan, Masoud Maleki
  Journal PapersBioTechnologia , Volume 100 , Issue 1, 2019 January , {Pages 19-28 }

  Abstract

  Mint species (Mentha sp.) are important vegetables with medicinal and economic characteristics. In this study, the genetic relationships of 34 accessions of 5 mint species including Mentha spicata, Mentha longifolia, Mentha piperita, Mentha aquatica, and Mentha mozaffarianii Jamzad were evaluated using Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) markers, followed by the analysis of the polymerase chain reaction (PCR) products on a high-resolution acrylamide gel. ISSR primers yielded 74 clear and reproducible bands, of which 50 bands were polymorph (65.28%), with a minimum of 7 ((TG) 8 G) and a maximum of 17 ((GA) 8 YC) bands per primer. Polymorphism information content (PIC) for each primer varied from 0.37 to 0.46 with an average of 0.41. The mark

  Genetic Variation and Structure in Natural Populations of a Medicinal Vegetable, Satureja bachtiarica, Inferred from Microsatellite Markers Developed Using Next-Generation?…

  Rahil Movahedi, Abdolali Shojaeiyan, Mohsen Falahati-Anbaran, Mahdi Ayyari
  Journal PapersPlant Molecular Biology Reporter , Volume 37 , Issue 02-Jan, 2019 April 15, {Pages 14-23 }

  Abstract

  Satureja bachtiarica Bunge (Lamiaceae) is a medicinal plant native to Iran which is widely used in traditional medicine, as a spice and as a vegetable. Understanding the patterns of genetic variation and structure of natural populations of the plant will be crucial for breeding and management purposes. However, until now, there has been no molecular tool with codominance inheritance available for studying genetic variation in this plant. In this study, we developed microsatellite markers for S. bachtiarica using a next-generation sequencing technique, and applied these markers to quantify the genetic variation and structure of natural populations. Sixty individuals collected from five natural populations were tested with 15 markers, 11 of w

  Genetic diversity analysis and population structure of some Iranian Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) landraces using SRAP Markers

  Marzieh Amiriyan, Abdolali Shojaeiyan, Abbas Yadollahi, Masoud Maleki, Zeinab Bahari
  Journal PapersMolecular Biology Research Communications , Volume 8 , Issue 4, 2019 December 1, {Pages 181-190 }

  Abstract

  Fenugreek is one of the important edible and medicinal vegetables that have a long history of cultivation and consumption. Characterize the extent of the genetic diversity among landraces will provide a good context for future breeding programs and genetic resource preservation. Genetic diversity and population structure of 88 individuals of eight landraces of Iranian fenugreek evaluated based on SRAP markers. Seventy-two bands generated from 6 primers in which 56 (80.11%) band were polymorph. Hamadan landrace showed the lowest values of percentage of polymorphic loci (67.86), Nei's gene diversity index (0.24), number of effective alleles (1.40) and Shannon’s Information index (0.36). Nei’s genetic distance matrix revealed the highest g

  Phylogenetic relationships in the Heracleum sp. species Complex from Iran by using nuclear ribosomal DNA (ITS) and rpl32-trnL

  Maryam Eidi, Mohammad-Taghi Ebadi, Mohsen Falahati Anbaran, Abdolali Shojaeiyan
  Journal PapersJournal of Cellular and Molecular Research (Iranian Journal of Biology) , 2019 December 10, {Pages }

  Abstract

  Apiaceae is one of the largest plant families with a wide distribution including 114 genera and 363 species in Iran. Heracleum consists more than 100 species in the world, eight of them being reported in Iran including three endemic species. Based on taxonomic descriptions in Flora Iranica, the species reported in Pubescentia and Wendia sections have several morphological similarities and some display extensive geographical variation. We used the nuclear ITS and the chloroplast rpl32-trnL nucleotide sequences were used to evaluate the genetic relationships of different populations of Heracleum species. The Bayesian analysis showed that the phylogenetic tree constructed based on both nuclear and cpDNA were relatively similar, but a higher nu

  Genetic variation and structure in natural populations of a medicinal vegetable, satureja bachtiarica, inferred from microsatellite markers developed using next-generation …

  R Movahedi, A Shojaeiyan, M Falahati-Anbaran, M Ayyari
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Development of an Artificial Neural Network as a Tool for Predicting the Targeted Phenolic Profile of Grapevine (Vitis vinifera) Foliar Wastes

  Maliheh Eftekhari, Abbas Yadollahi, Hamed Ahmadi, Abdolali Shojaeiyan, Mahdi Ayyari
  Journal PapersFrontiers in plant science , Volume 9 , 2018 June 19, {Pages 837 }

  Abstract

  High performance liquid chromatography data related to the concentrations of 12 phenolic compounds in vegetative parts, measured at four sampling times were processed for developing prediction models, based on the cultivar, grapevine organ, growth stage, total flavonoid content (TFC), total reducing capacity (TRC) and total antioxidant activity (TAA). 12 Artificial neural network (ANN) models were developed with 79 input variables and different number of neurons in the hidden layer, for the prediction of 12 phenolics. The results confirmed that the developed ANN-models (R2 = 0.90 – 0.97) outperform the stepwise regression models (R2 = 0.05 – 0.78). Moreover, the sensitivity of the model outputs against each input variable was computed b

  Quantitative Assessment of Diosgenin from Different Ecotypes of Iranian Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) by High-performance Liquid Chromatography

  Abdolali Shojaeiyan, Sajad Rashidi Monfared, Mahdi Ayyari
  Journal PapersInternational Journal of Horticultural Science and Technology , Volume 5 , Issue 1, 2018 June 1, {Pages 115-121 }

  Abstract

  In this study, a sensitive, accurate and reproducible high performance liquid chromatographic method was developed for determination of diosgenin from fenugreek (Trigonella foenum-graecum) leaves in 22 ecotypes of Iranian fenugreek. The obtained results showed that the highest concentration of diosgenin with 23.8 mg g-1 dw was found in Boshruyeh ecotype. While, Mashhad ecotype with 3.51 mg g-1 dw diosgenin contained the lowest concentration of diosgenin. The method employed in current study confirmed significant variations in the diosgenin concentration in Iranian fenugreek. Therefore, Iranian fenugreek can be considered as a new potential crop and source of diosgenin in the pharmaceutical industry.

  Genome size: A novel predictor of nut weight and nut size of walnut trees

  Saadat Sarikhani Khorami, Kazem Arzani, Ghasem Karimzadeh, Abdolali Shojaeiyan, Wilco Ligterink
  Journal PapersHortScience , Volume 53 , Issue 3, 2018 March 1, {Pages 275-282 }

  Abstract

  Plant genetic diversity is the fundamental of plant-breeding programs to improve desirable characteristics. Hence, evaluation of genetic diversity is the first step in fruit-breeding programs. Accordingly, the current study was carried out to evaluate 25 superior walnut genotypes in respect of phenotypic and cytological characteristics. For this purpose, 560 walnut genotypes in southwest of Iran were evaluated based on UPOV and International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) descriptor. After a 2-year primary evaluation, 25 superior genotypes were selected for future phenotypic and genome size assessment. Flow cytometry was used to estimate genome size of the selected superior genotypes. A high genetic diversity was found in walnut

  Population structure, morphological and genetic diversity within and among melon (Cucumis melo L.) landraces in Iran

  Masoud Maleki, Abdolali Shojaeiyan, Sajad Rashidi Monfared
  Journal PapersJournal of Genetic Engineering and Biotechnology , Volume 16 , Issue 2, 2018 December 1, {Pages 599-606 }

  Abstract

  ISSR markers were applied to evaluate the genetic diversity and differentiation of 270 individuals of 27 Iranian C. melo landraces of various varietal groups include vars. inodorous, cantalupensis, reticulatus, ameri, dudaim. Genetic diversity among the studied genotypes obtained by GeneAlex analysis (H = 0.08, I = 0.12, Na = 0.77, PPL = 22.6%). Cluster analysis divided Iranian melon landraces into two main cluster. Non-sweet genotype (dudaim group) was well separated from sweet genotypes (inodorous, ameri, reticulatus, cantalupensis). The most similar genotypes were BANI and TONI (0.95) and the most dissimilar ones were GER and TS (0.58). AMOVA result showed that the percentage of genetic variation among and within Iranian

  Quantitative and qualitative study of essential oil in some accessions of Nepeta spp. and determination of essential oil components capability in intra and inter-specific

  Najmeh Hadi, Abdolali Shojaeiyan, FATEMEH SEFIDKON, Ali Ashraf Jafari
  Journal Papers , Volume 49 , Issue 300493, 2018 January 1, {Pages 601-612 }

  Abstract

  Nepeta is one of the largest genera of the Lamiaceae family, and Iran is one of the main centers of origin of the genus. There are lots of reports related to biological activities of secondary metabolites of Nepeta that shows the importance of the genus. Quantity and quality of essential oil (EO) components of 12 accessions of three Iranian Nepeta species, N. cataria, N. menthoides and N. crassifolia, cultivated in West of Tehran, were studied. Also, EO components capability on intra and inter-specific relationships was investigated. Plant aerial parts were harvested at full bloom stage. EO was extracted by hydrodistillation method from shade-dried plant materials. EO was quantitatively and qualitatively analyzed by GC and GC/MS, respective

  Special effect of ionic liquids on extraction of diosgenin from fenugreek (Trigonella foenum-graecum l.) by ultrasonic assistance

  S Aminkara, A Shojaeiyan, S Monfaredb, M Ayyari
  Journal PapersNatural products chemistry and research , Volume 6 , Issue 322, 2018 January , {Pages 2 }

  Abstract

  An Ionic Liquid Based Ultrasonic Assisted Extraction (ILUAE) was developed for profitable extraction of diosgenin from fenugreek leaves. Imidazolium based ionic liquids (ILs) differing in their anions was used as catalytic agent for extraction procedure in order to optimize the diosgenin extraction. Five ionic liquids, concentration of ILs, reaction time and solid to liquid ratio were optimized on one at the time procedure. The particle size was considered the same for all experiments [BMIM] HSO4 was selected as the best IL and in the final optimized condition, the extraction efficiency increased from 0.77 to 10.24 (mg g-1dw) diosgenin. The method was also used to evaluate the concentration of diosgenin in different 13 accessions of Iranian

  Quantitative and qualitative study of essential oil in some accessions of Nepeta spp. and determination of essential oil components capability in intra and inter-specific?…

  Najmeh Hadi, Abdolali Shojaeiyan, Fatemeh Sefidkon, Ali-Ashraf Jafari
  Journal PapersIranian Journal of Horticultural Science (IJHS) , Volume 49 , Issue 3, 2018 November 22, {Pages 601-612 }

  Abstract

  Nepeta is one of the largest genera of the Lamiaceae family, and Iran is one of the main centers of origin of the genus. There are lots of reports related to biological activities of secondary metabolites of Nepeta that shows the importance of the genus. Quantity and quality of essential oil (EO) components of 12 accessions of three Iranian Nepeta species, N. cataria, N. menthoides and N. crassifolia, cultivated in West of Tehran, were studied.Also, EO components capability on intra and inter-specific relationships was investigated. Plant aerial parts were harvested at full bloom stage. EO was extracted by hydrodistillation method from shade-dried plant materials. EO was quantitatively and qualitatively analyzed by GC and GC/MS, respectivel

  Quantitative and qualitative study of essential oil in some accessions of Nepeta spp. and determination of essential oil components capability in intra and inter-specific …

  N Hadi, A Shojaeiyan, F Sefidkon, AA Jafari
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Morphological characteristics, protein contents and fatty acids composition of some walnut (Juglans regia L.) superior genotypes in the north of Fars province

  S Sarikhani, K Arzani, G Karimzadeh, A Shojaeiyan
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   بيو انفورماتيك ( واحد)
   دانشکده کشاورزی، گروه باغباني
  • كارشناسي ارشد
   روش هاي ويژه پرورش سبزي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   عمليات سبزي كاري ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   فيزيولوژي تنش در گياهان باغباني ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   اصلاح گياهان باغباني تكميلي ( واحد)
   دانشکده کشاورزی، گروه باغباني
  • كارشناسي ارشد
   اصلاح سبزي ها ( واحد)
  • دكتري
   ژنتيك مولكولي ( واحد)
  • 1396
   خداكرمي, عباس
   شناسايي و ارزيابي سري دوم نشانگرهاي SSR در گياه مرزه بختياري (Bunge Satureja bachtiarica)
  • 1396
   سهرابي راميني, سهيل
  • 1396
   شفيعي, شيلان
  • 1396
   لورگي پور, فخرالدين
  • 1398
   احدي, حانيه
  • 1398
   طوسي, رحمان
  • 1392
   نصيرزاده, مرضيه
   ارزيابي نقش برخي ژن‌هاي درگير در مسير بيوسنتز تريگونلين در شنبليله (Trigonella foenum- graecum L.)،
  • 1395
   جاندوست كوه بنه, سميرا
  • 1395
   محمدزاده ينگجه, زهرا
  • 1395
   ملكي, مسعود
  • 1395
   رنجبر, حميد
  • عضو هیات علمی منتخب شورای فرهنگی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
  • عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه
  • عضو و دبیر شورای نظارت و ارزیابی دانشکده
  • مدیرکل آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
  • عضو کمسیون تخصصی گروه کشاورزی
  • معاون آموزشی دانشگاه
  • نماینده وزیر در شورای نظارت بر دانشگاه
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است