En
 • کارشناسی‌ارشد (1388)

  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی

  انسیتو سنجش از دور هند، دهرادون ، هندوستان

 • دکتری (1387)

  سنجش ازدور(کاربرددرمخاطرات زمین)

  دهلی، هلی نو ، هندوستان

 • کارشناسی‌ارشد (1373)

  جغرافیا

  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

 • کارشناسی (1370)

  جغرافیا

  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

 • سنجش از دور – سيستم هاي راداري
 • سنجش از دور مخاطرات زمين
 • فتوگرامتري و توليد نقشه هاي پايه
 • برنامه ريزي توسعه منطقه اي و آمايش فضا

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  Analysis of backscattering signal images in the Nowshahr marine area for maritime situation awareness

  F Soleymani, SA Azarmsa, M Sharifikia
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Damghan playa Sand dune dynamic assessing using InSAR technique and object oriented classification

  AA Afzali, M Yamani, M Sharifikia, S Mohammadkhan
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Source routing and detection of dust storm in the Salt Lake basin of Qom in Iran

  Mohammad Sharifikia, Fatemeh Rabbani
  Journal PapersArabian Journal of Geosciences , Volume 13 , Issue 14, 2020 July , {Pages 17-Jan }

  Abstract

  In the last decades, the frequency of dust storms has increasingly emerged in the central regions of Iran. This study investigated the SDS sources in the Salt Lake basin of Qom using daily visibility, wind speed, dust weather codes and NCEP/NCAR data, and MODIS and Sentinel-1 sensor datasets. Sample SDS days were selected by daily visibility and dust weather codes with 3-h interval ranging from 2000 to 2017. These sample SDS days were related to the 19 synoptic stations of the Salt Lake basin. Dust entry trajectories were determined through the HYSPLIT model and evaluated with the MODIS Deep Blue aerosol optical depth and atmospheric patterns. SDS sources were identified using Sentinel-1 radar images of IW mode and SLC type through radar i

  Explanation of the Geomorphologic Process and Effect of Subsidence on Land Pattern Change in Geomorphologic Forms Case Study of Yazd-Ardakan Plain

  EZATOLLAH GHANAVATI, MOHAMMAD SHARIFIKIA, SEYED EBRAHIM HOSSEINI
  Journal Papers , Volume 8 , Issue 3, 2020 January 1, {Pages 16-Jan }

  Abstract

  Introduction: Earth subsidence is one of the natural hazards under several conditions, including over-exploitation of groundwater, large dams, mining, extraction of fluids from the earth, tectonic and so on. The subsidence causes changes in the geomorphic phenomena of arid and semi-arid regions, which are important due to the occurrence of human complications on different forms, the study of changes due to subsidence in these phenomena is important. Due to the fact that the rate of change in land subsidence as well as the speed of the geomorphological phenomenon is very slow and slow, measuring instruments are of great importance. In this case, static technique is not suitable for monitoring, and dynamic techniques should be used. One techn

  Coastal morphodynamic analysis with the aim of determining the sediment cell boundaries (Case study: Hormozgan province)

  Siavosh Shayan, Zahra Dadashzadeh, Razyeh Lak, Mohammad Sharifikia
  Journal PapersQuantitative Geomorphological Research , Volume 9 , Issue 2, 2020 September 22, {Pages 20-Jan }

  Abstract

  Extended Abstract Introduction Coastal management needs to be organized at scales which are fully representative of the dynamics of the coastal system. A littoral cell is a coastal compartment that contains a complete cycle of sedimentation including sources, transport paths, and sinks. The cell boundaries delineate the geographical area within which the budget of sediment is balanced, providing the framework for the quantitative analysis of coastal erosion and accretion. The sediment sources are commonly streams, sea cliff erosion, onshore migration of sandbanks, and material of biological origins such as shells, coral fragments, and skeletons of small marine organisms. The coast of the Hormozgan province is marginal sea type and geomorpho

  capability assessment for RADAR and OPTIC data fusion and integrating methods to identify alteration areas

  M Sharifikia, J Karami, E Falahati
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Explanation of uncertainties in environmental hazard zonation using Dempster-Shafer theory. Case Study: Landslide hazard in southern Chalous

  Sabet Nasrin Mohammadi, Jalal Karami, Mohammad Sharifikia
  Journal Papers , Volume 23 , Issue 1, 2019 January 1, {Pages 24-Jan }

  Abstract

  Today, a wide range of spatial analysis models are used in environmental risk zoning. Some models, such as hierarchical and fuzzy analyzes, despite the inclusion of uncertainty in the input variables, are unable to explain quantitatively the output uncertainty. In this study, the aim of evaluating the capabilities of the Dempster-Schaeffer algorithm is to explain the uncertainty in the outcomes for landslide hazard zonation in the south of Chalus. Therefore, after field studies and review of similar studies, a map of 10 factors was provided in the GIS environment and was introduced as input data along with a map of the distribution of landslides to the model. Landslide hazard zonation was performed by integrating different weights in the De

  Morphometric parameter extraction and analysis for watershed periodization over the Naka Roud Catchment

  Mohammad Sharifikia, Siavosh Shayan, MOJTABA YAMANI, Ameri Alireza Arab
  Journal Papers , Volume 5 , Issue 100488, 2018 January 1, {Pages 69-83 }

  Abstract

  The aim of this research is watershed prioritization using morphometric parameters and Multiple Criteria-Decision-Making (MCDM) by Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) techniques. For this purpose, First digital elevation model (DEM) was developed of study area using low frequency radar data, then, 17 watershed extraction for prioritization in ArcGIS10. 2. After preprocessing and preparation of digital elevation model 14 morphometric parameters extracted including 5 Shape morphometric Parameters (Form factor, Elongation Ratio, Circularity Ratio, Compression ratio), 2 linear parameters (bifurcation ratio, Stream length), 5 areal parameters (Drainage Density, Drainage texture rate, Constant of channel maintenance, Strea

  Spatial and temporal variability of soil moisture in relation with topographic and meteorological factors in south of Ardabil Province, Iran

  Husain Akbari Majdar, Mehdi Vafakhah, Mohammad Sharifikia, Ardavan Ghorbani
  Journal PapersEnvironmental monitoring and assessment , Volume 190 , Issue 9, 2018 September 1, {Pages 500 }

  Abstract

  This research has been tried to evaluate the spatial and temporal variability of surface soil moisture (SM) in a semi-arid and cold region of Ardabil Province in Iran with an area of about 10,000?km2. The used SM data is the SMAP Enhanced L2 Radiometer Half-Orbit 9?km Soil Moisture, provided by NASA. The study area was subdivided into 120 locations consisting 10 ? 12 grids, matching with the pixels of the SMAP images. In order to evaluate the spatial variations of SM, the relation of mean SM with coefficient of variation and standard deviation has been evaluated and, then, the representative location for mean SM of the area has been identified using the index of temporal stability. Moreover, the effect of topographic fact

  Optimization of the ALPRIFT method using a support vector machine (SVM) to assess the subsidence Vulnerability of the southwestern plain of Tehran

  A Manafiazar, M Khamehchiyan, A Nadiri, M Sharifikia
  Journal PapersIranian Journal of Engineering Geology , Volume 11 , Issue 2, 2018 January , {Pages }

  Abstract

  Since the population increasing and the development of agricultural activities in the south-western plain of Tehran have led to increasing underground water drainage, the assessment of the vulnerability of the areas exposing to subsidence has become more important. In this research, the vulnerability of the south-western plain of Tehran to subsidence has been investigated using ALPRIFT method in ArcGIS and optimization of the ALPRIFT method has been performed using SVM. In order to implement the ALPRIFT method, effective parameters including aquifer media, land use, groundwater pumping, recharge, aquifer thickness, faults distance and groundwater decline were used to assess the subsidence susceptibility. These are ranked in seven separate l

  Extraction of Hillsides Drainage pattern in density forest Behshahr area using Low-frequency radar

  Mohamad Sharifikia, Siavosh Shayan, Mojtaba Yamani, Alireza Arabameri
  Journal PapersQuantitative Geomorphological Research , Volume 7 , Issue 2, 2018 November 22, {Pages 209-223 }

  Abstract

  Introduction Synthetic aperture radar (SAR) systems have been widely used in the past two decades to produce high-resolution mapping and other remote sensing applications (Calabro et al. 2010; Sun et al. 2011). The ability of penetrating to the cloud , snow dry soil as well as day and-night operation made the SAR systems with more capability compared to optical imagery (after Karjalainen et al. 2012). SAR data are widely applied for several studies geophysical and geographical approach forestry and vegetation, biomass measurements, soil moisture, natural hazards and etc. ?(Lardeux et al. 2011,Herrera et al. 2013). The present study deal with morphological landform Identification over the area covered with dense forest. ?Where is the landfor

  Dominant processes causing the formation of coastal sand masses, case study: western Makran coastal plain

  S Shayan, M Akbarian, M Yamani, M Sharifikia, M Maghsoudi
  Journal PapersJournal of Marine Science and Technology , Volume 15 , Issue 2, 2016 January , {Pages 97-114 }

  Abstract

  The instability and mobility of sand dunes is a major concern for those involved in the planning processes and management of arid coastal plains. Dune systems are created due to several factors and elements. Regarding environmental planning and the management of coastal zones, the study of their formation and development processes is of great importance. The present study aims at identifying the most influential factors in the dispersion of sand masses in the western region of the Makran Plain. The data for this study consisted of spatial maps of landform distributions, wind velocities and directions, fetch lengths as well as dynamic waves. Thematic topographical and geological maps, satellite images, GPS, and software such as WRPLOT View,

  URBAN SPATIAL RESILIENCE ZONATION AFTER EARTHQUAKE IN PART OF TEHRAN METROPOLIS (DISTRICT 12), USING OWA ALGORITHM

  JALAL KARAMI, AMINEH MOHAMADI, MOHAMMAD SHARIFIKIA
  Journal Papers , Volume 3 , Issue 200186, 2016 January 1, {Pages 23-34 }

  Abstract

  Resilience are concepts that are finding increasing currency in several fields of research as well as in various policy and practitioner communities engaged in global environmental change science, climate change, sustainability science, disaster risk-reduction and famine interventions (Vogel, et. al, 2007)……

  Assessment of climate change downscaling and non-stationarity on the spatial pattern of a mangrove ecosystem in an arid coastal region of southern Iran

  Halimeh Etemadi, S Zahra Samadi, Mohammad Sharifikia, Joseph M Smoak
  Journal PapersTheoretical and applied climatology , Volume 126 , Issue 02-Jan, 2016 October 1, {Pages 35-49 }

  Abstract

  Mangrove wetlands exist in the transition zone between terrestrial and marine environments and have remarkable ecological and socio-economic value. This study uses climate change downscaling to address the question of non-stationarity influences on mangrove variations (expansion and contraction) within an arid coastal region. Our two-step approach includes downscaling models and uncertainty assessment, followed by a non-stationary and trend procedure using the Extreme Value Analysis (extRemes code). The Long Ashton Research Station Weather Generator (LARS-WG) model along with two different general circulation model (GCMs) (MIRH and HadCM3) were used to downscale climatic variables during current (1968–2011) and future (2011

  Air quality classification and its temporal trend in Tehran, Iran, 2002-2012

  Raheleh Saniei, Ali Zangiabadi, Mohammad Sharifikia, Yousef Ghavidel
  Journal PapersGeospatial health , Volume 11 , Issue 2, 2016 May 31, {Pages }

  Abstract

  Airborne particulate matter with a diameter of 2.5 microns or less (PM 2.5), as well as slightly bigger particles (PM 10), arrive from the westerly direction and collect in the city centre of Tehran, the capital of Iran. The statistical characteristics and daily trend of the air quality index (AQI) in Theran were studied over an 11-year period (2002-2012). Various statistical analyses were applied including descriptive statistics, correlation analysis, trend analysis and the sequential nonparametric Mann-Kendall test. The significance of the series was investigated by regression analysis and Kriging interpolation. It was found that Tehran’s daily AQI increased by 11.8% over the study period, with the frequency distribution of days with go

  THE RECONSTRUCTION OF EROSION AND DEPOSITION USING THE DENDEROGEOMORPHOLOGY IN NEKA RIVER BED

  M GHASEMNEZHAD, SR HOSSEINZADEH, KAMBIZ POURTAHMASI, MOHAMMAD SHARIFIKIA
  Journal Papers , Volume 5 , Issue 200122, 2016 January 1, {Pages 19-Jan }

  Abstract

  denderogeomorphology is using trees as natural archives or" silent witnesses". denderogeomorphology refers to dating of tree rings science that studying the annual growth rings of trees by measuring the number and change in thickness of the ring that create. But'dendrogeomorphology'is one of the subfields of dendroecology and has been widely used to study and date past geomorphic processes. dendrogeomorphology review the spatial and temporal aspects of the surface processes by analysis the annual growth rings and growth form of trees. Also enables the reconstruction of events with annual and sometimes even seasonal precision. In this paper, we attempt to study and analysis the erosion and deposition processes on the Neka river channel by us

  Reconstruction of past flood events in the Neka River-North of Iran, using Dendrogeomorphology

  Maryam Ghasemnezhad, Sayed Reza Hosseinzadeh, Kambiz Pourtahmasi, Mohammad Sharifikia
  Journal PapersJournal of Geography and Environmental Hazards , Volume 5 , Issue 3, 2016 September 22, {Pages 151-174 }

  Abstract

  1. Introduction Wood is the long-term memory of the history of a tree which is records the environmental changes by anatomic and formic changes. denderocronology uses the trees as natural evidences or "silent witnesses" to reconstructing the past environmental characteristics. ‘dendrogeomorphology’ is one of the subfields of dendroecology which has been widely used for study of past geomorphic processes. dendrogeomorphology is detected of spatial and temporal aspects of the surface processes by analyzing of annual growth tree rings and disturbances in tree forms. Also dendrogeomorphology enables to precise the event occurrences in annual and even seasonal time scales. Based on the principle of dendrogeomorphology affected trees by geo

  Urban Spatial Resilience Zonation after Earthquake in part of Tehran Metropolis (district 12), Using OWA Algorithm.

  J Karami, A Mohamadi, M SharifiKia
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  A comprehensive interferometric process for monitoring land deformation using ASAR and PALSAR satellite interferometric data

  Younes Dehghan-Soraki, Mohammad Sharifikia, Mahmod Reza Sahebi
  Journal PapersGIScience & remote sensing , Volume 52 , Issue 1, 2015 January 2, {Pages 58-77 }

  Abstract

  This study was conducted to apply the enhanced differential interferometric process to interferometric data obtained from C-band Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR) and Phased Array type L-Band Synthetic Aperture Radar (PALSAR) systems, in the Marand plain, Iran. In advance, the capability of each sensor was examined with regard to the signal coherency for sensor–target interactions, which emphasized on the terrific excellency of PALSAR (L-band) to ASAR (C-band) measurements in study area. In the interferometric process, in addition to resolving the topography and baseline related errors (which is conventional in the standard D-InSAR process), subtle quantitative methods were outlined to minimize the secondary, but momentous errors (

  Simulation of the Future Climatic Changes in Jask Area and Its Impact on Hara Forests

  Hana Etemadi, Mohammad Sharifikia, Seyede Zahra Samadi, Esmaeili Sari, Afshin Danekar
  Journal PapersGeography And Development Iranian Journal , Volume 13 , Issue 41, 2015 December 22, {Pages 87-104 }

  Abstract

  Mangrove tide etangs which are placed at border line between the? arid and sea-land, have a considerable ecological? and social–economical value. This study uses (LARS-WG) along with two GCM models (MIRH and HadCM3) and the A1B scenarios to simulate? climatic variables of minimum and maximum temperature and rainfall in the past and future periods. In reviewing the uncertainties, the? results indicate? the high capability of? LARS-WG model in simulation of? climatic variables simulation specially in arid ecosystems. Based on MIHR downscaling results, minimum and maximum temperatures will increase in cold season from November to March up to ~+4.21?C and +4.7?C respectively. While increasing up to ~+3.62?C and +3.55?C in the warm season from

  /pro/academic_staff/sharifikia/publication

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   سنجش از دور حرارتي و مايكرو ويو در علوم محيطي ( واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه سنجش از دور
  • كارشناسي ارشد
   سنجش از دور فعال ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   سنجش از دور فعال ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   سنجش از دور در علوم زمين و مخاطرات ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   سنجش از دور در علوم زمين و مخاطرات ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   اصول و فيزيك سنجش از دور ( واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه سنجش از دور
  • دكتري
   مباحث ويژه رساله ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روش تحقيق در سنجش از دور و GIS ( واحد)
  • فاطمه , ربانی
  • 1399
   مسلمي, حسين
   كاربست همپاي داده هاي چند سنجنده اي در تشخيص و پايش فزايندگي مستحدثات در بخشي از اراضي شهرستان نور
  • 1400
   حاتمي فرد, رامين
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است