En
 • کارشناسی‌ارشد (1388)

  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی

  انسیتو سنجش از دور هند، دهرادون ، هندوستان

 • دکتری (1387)

  سنجش ازدور(کاربرددرمخاطرات زمین)

  دهلی، هلی نو ، هندوستان

 • کارشناسی‌ارشد (1373)

  جغرافیا

  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

 • کارشناسی (1370)

  جغرافیا

  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

 • سنجش از دور – سيستم هاي راداري
 • سنجش از دور مخاطرات زمين
 • فتوگرامتري و توليد نقشه هاي پايه
 • برنامه ريزي توسعه منطقه اي و آمايش فضا

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری

  • دکتری
   اقیانوس شناسی زیستی ماهواره ای (2 واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه زیست شناسی دریا
  • دکتری
   سنجش از دور حرارتی و مایکروویو در علوم محیطی (2 واحد)
  • کارشناسی ارشد
   سنجش از دور در علوم زمین و مخاطرات (2 واحد)
  • کارشناسی ارشد
   سنجش از دور فعال (2 واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • دكتري
   كاربرد عكسهاي هوايي و ماهواره اي در باستانشناسي (2 واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه باستان شناسي
  • كارشناسي ارشد
   اصول و فيزيك سنجش از دور (2 واحد)
  • دكتري
   مباحث ويژه رساله (2 واحد)
  • دكتري
   مباحث ويژه رساله (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روش تحقيق در سنجش از دور و GIS (2 واحد)
  • فاطمه , ربانی
  • 1396
   ابراهیمی خادر, امید
   سنجش كارآمدي فركانس ، دامنه و قطبيدگي داده هاي راداري در تعيين كانون هاي برداشت و نشست گرد و غبار در حوزه درياچه هامون
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است