En
 • دکتری (1376)

  ویروس شناسی گیاهی مولکولی

  دانشگاه آدلاید، آدلاید، استرالیا

 • کارشناسی‌ارشد (1367)

  بیماری شناسی گیاهی

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی (1364)

  مهندسی کشاورزی ، گیاه پزشکی

  دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،

 • ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻠﮑﻮلی، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و پراکنش وﯾروسﻫﺎي گیاهی
 • ارزيابي واكنش ژرم پلاسم گیاهی بومي و تجاری به ويروس های مهم
 • کنترل بیماری های ناشی از ویروس های گیاهی
 • بیان پروتئین نوترکیب در سیستم های پروکاریوتی و یوکاریوتیکی
 • کاربرد ویروسهای گیاهی در بیوتکنولوژی

  در سال ۱۳۴۰ ه ش در شهرستان بروجرد به دنیا آمدم، دوران تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در بروجرد گذراندم و سال 1358 وارد دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران اهواز) شدم، دوره کارشناسی گیاه پزشکی از دانشگاه شهید چمران، کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای ویروس شناسی گیاهی ملکولی از دانشگاه آدلاید استرالیا گرفتم. از سال 1365 عضو انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، به مدت سه سال (از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲) عضو هیات مدیره انجمن بیوتکنولوژی بوده و عضویت در هیات تحریریه چند مجله علمی- پژوهشی را نیز برعهده داشته و دارم.

  ارتباط

  رزومه

  Seasonal variation of Candidatus Liberibacter asiaticus population in Citrus trees in southeast of Iran

  Atiyeh Bahari, Seyed Mehdi Alavi, Esmail Saberi, Mehdi Azadvar, Masoud Shams-Bakhsh
  Journal PapersEuropean Journal of Plant Pathology , 2021 February 2, {Pages 11-Jan }

  Abstract

  Huanglongbing (HLB), caused by Candidatus Liberibacter asiaticus (CLas), is an important and threatening disease for the citru s industry in southeast Iran. In the present study, seasonal dynamic monitoring of CLas was conducted by absolute real-time PCR. Plant materials were obtained across 7 and 6 months from December 2014 to October 2015 from three parts of the canopy of two naturally infected citrus species, Mexican lime (Citrus aurantifolia) and sweet orange (C. sinensis) located in two distinct geographical regions, Sistan-o-Baluchestan and Kerman provinces, respectively. Results showed significant variation (α= 0.001) in the bacterial titers in both infected hosts. These notable changes have also been observed in all tree’s canopy

  cDNA-AFLP analysis of plant defense genes expressed in wheat (cv. Chamran) infected with Mycosphaerella graminicola

  MR Eslahi, N Safaie, A Saidi, M Shams-Bakhsh
  Journal PapersJournal of Agricultural Science and Technology , Volume 23 , Issue 0, 2021 January , {Pages 0-0 }

  Abstract

  Identification of Resistant Sugar Beet (Beta vulgaris L.) Genotypes against Beet Curly Top Disease

  M Saadati, A Rajabi, M Shams-Bakhsh
  Journal PapersJournal of Agricultural Science and Technology , Volume 23 , Issue 2, 2021 January , {Pages 473-484 }

  Abstract

  The Severe strain of Beet Curly Top Virus (BCTV-Svr) and Beet Curly Top Iran Virus (BCTIV) are considered as the main causal agents of sugar beet curly top disease in Iran and mixed infections of BCTV-Svr and BCTIV usually occur in nature. As the use of resistant cultivars is the safer and stable tool for management of the disease, the objective of current work was to identify sugar beet genotypes resistant to both agents. To this end, the reaction of thirty-eight sugar beet genotypes to infection by each of BCTV-Svr and BCTIV was separately evaluated using their infectious clones under the greenhouse condition. Incubation period, recovery, and disease severity index were considered for selection of resistant genotypes. As a result, ten and

  Comparative Genomics, Pangenome, and Phylogenomic Analyses of Brenneria spp., and Delineation of Brenneria izadpanahii sp. nov.

  M Bakhshi Ganje, J Mackay, M Nicolaisen, M Shams-Bakhsh
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Stability of resistance against beet curly top disease in the presence of cucumber mosaic virus in Arabidopsis thaliana

  Negin Rezaei, Razieh Montazeri, Masoud Shams-bakhsh
  Journal PapersJournal of Crop Protection , Volume 9 , Issue 2, 2020 February 10, {Pages 233-249 }

  Abstract

  Curly top is one of the most important viral diseases of sugar beet. Use of resistance sources is a promising strategy for control of this disease. In the present study, the efficiency of four gene silencing constructs (OUT-hp، IN-hp، sense and antisense) against two major causes of curly top disease in Iran, beet curly top virus-Svr (BCTV) and beet curly top Iran virus (BCTIV), were evaluated in transgenic plants. Selection of transgenic plant seeds was carried out on selective medium 1/2MS containing glufosinate-ammonium (Basta) and the results showed that the pBCTV-IN-hp construct resulted in the highest germinated seeds. Selected plants were transferred to greenhouse and evaluated for resistance to basta and detection of silencing con

  Comparative Genomics, Pangenome and Phylogenomic Analyses of the Brenneria spp., Delineation of the Brenneria izadpanahii sp. nov.

  Meysam Bakhshi ganje, John Mackay, Mogens Nicolaisen, Masoud Shams-bakhsh
  Journal PapersPhytopathology , Issue ja, 2020 May 14, {Pages }

  Abstract

  Brenneria species are bacterial plant pathogens mainly affecting woody plants. Association of all members with devastating disorders (e. g. acute oak decline in Iran and UK) are due to adaptation and pathogenic behavior in response to host and environmental factors. Some species, including B. goodwinii, B. salicis and B. nigrifluens, also show endophytic residence. Here we show that all species including novel Brenneria sp. are closely related. Gene-based and genome/pangenome-based phylogeny divide the genus into two distinct lineages, Brenneria clade A and B. The two clades were functionally distinct and were consistent with their common and special potential activities as determined via annotation of functional domains. Pangenome analysis

  Efficient silencing gene construct for resistance to multiple common bean (Phaseolus vulgaris L.) viruses

  Abdolbaset Azizi, Jeanmarie Verchot, Ahmad Moieni, Masoud Shams‑bakhsh
  Journal Papers3 Biotech , Volume 10 , Issue 6, 2020 January , {Pages 278 }

  Abstract

  Tissue-specific synergistic bio-priming of pepper by two?Streptomyces species against Phytophthora capsici

  Sakineh Abbasi, Naser Safaie, Akram Sadeghi, Masoud Shamsbakhsh
  Journal PapersPloS one , Volume 15 , Issue 3, 2020 March 19, {Pages e0230531 }

  Abstract

  Among several studied strains, Streptomyces rochei IT20 and S. vinaceusdrappus SS14 showed a high level of inhibitory effect against Phytophthora capsici, the causal agent of pepper blight. The effect of two mentioned superior antagonists, as single or combination treatments, on suppression of stem and fruit blight diseases and reproductive growth promotion was investigated in pepper. To explore the induced plant defense reactions, ROS generation and transcriptional changes of selected genes in leaf and fruit tissues of the plant were evaluated. The plants exposed to the combination of two species responded differently in terms of H2O2 accumulation and expression ratio of GST gene compared to single treatments upon pathogen inoculation. Bes

  Introduction of six sugar beet resistant genotypes to curly top disease under greenhouse and field conditions

  M Saadati, A Rajabi, M Shams-Bakhsh
  Journal PapersJournal of Agricultural Science and Technology , 2020 January , {Pages }

  Abstract

  Characterizing Resistance Genes in Wheat-Stem Rust Interaction

  S Mojerlou, N Safaie, A Abbasi Moghaddam, M. Shams-Bakhsh
  Journal PapersJournal of Agricultural Science and Technology , Volume 22 , Issue 6, 2020 January , {Pages 1629-1644 }

  Abstract

  Stem rust, caused by Puccinia graminis f. sp. tritici (Pgt), is one of the most important diseases of wheat with devastating epidemics in Iran and the world. In this study, we evaluated some Iranian wheat landraces in a greenhouse at the seedling stage against a new pathotype related to Ug99 of Pgt, which was collected from Iran and designated as TTSSK. Marker analysis was done on resistant landraces. Molecular markers for detecting some Sr genes were used. The results showed that Sr22, Sr35 and SrWeb provided resistance against TTSSK in the resistant landraces. In addition, some of the susceptible landraces that were resistant at adult stage were used for Sr2 analysis. The results showed that some of these landraces were carrying other adu

  Detection of Important Viruses on Dianthus Caryophillus L. in Markazi Province, Iran and Molecular Analysis of Carnation Vein Mottle Virus

  H Jami, H Bayat, M Shams-Bakhsh
  Journal PapersJournal of Agricultural Science and Technology , 2020 January , {Pages }

  Abstract

  Identification of a defense response gene involved in signaling pathways against PVA and PVY in potato

  Zhila Osmani, Mohammad Sadegh Sabet, Kenji S Nakahara, Ali Mokhtassi-Bidgoli, Khabat Vahabi, Ahmad Moieni, Masoud Shams-Bakhsh
  Journal PapersGM Crops & Food , Volume 12 , Issue 1, 2020 October 7, {Pages 86-105 }

  Abstract

  Potato is the most important non-grain food crop in the world. Viruses, particularly potato virus Y (PVY) and potato virus A (PVA), are among the major agricultural pathogens causing severe reduction in potato yield and quality worldwide. Virus infection induces host factors to interfere with its infection cycle. Evaluation of these factors facilitates the development of intrinsic resistance to plant viruses. In this study, a small G-protein as one of the critical signaling factors was evaluated in plant response to PVY and PVA to enhance resistance. For this purpose, the gene expression dataset of G-proteins in potato plant under five biotic (viruses, bacteria, fungi, nematodes, and insects) and four abiotic (cold, heat, salin

  The Role of Cell Wall Degrading Enzymes in Antagonistic Traits of Trichoderma virens Against Rhizoctonia solani

  Soleiman Ghasemi, Naser Safaie, Samira Shahbazi, Masoud Shams-Bakhsh, Hamed Askari
  Journal PapersIranian Journal of Biotechnology , Volume 18 , Issue 4, 2020 December 1, {Pages 18-28 }

  Abstract

  Background: High antagonistic ability of different Trichoderma species against a diverse range of plant pathogenic fungi has led them to be used as a biological fungicide in agriculture. They can also promote plant growth, fertility, resistance to stress, and absorption of nutrients. They are also opportunistic and symbiotic pathogens, which can lead to the activation of plant defense mechanisms. Objectives: The aim of this present study was to investigate possible enhancement of lytic enzymes production and biocontrol activity of T. virens against Rhizoctonia solani through gamma radiation and to find the relationship between changes in lytic enzyme production and antagonistic activity of T. virens. Material and Methods: Dual culture condi

  Investigation of biochemical and enzymatic changes induced by emulsion and nanoemulsion formulations of some essential oils and an herbal extract on Bemisia tabaci (Gennadius)

  Alireza Bolandnazar, Mohammad Ghadamyari, Mohammadreza Memarzadeh, Jalal Jalali Sandi, Maryam Zolfaghari, Majid Jafari, Ahmad Moieni, Masoud Shams-bakhsh, Pejman Tajmiri, Seyed Ali Asghar Fathi, Ali Golizadeh, Gadir Nouri-Ganbalani, Giti Ghazi Soltani, Sh
  Journal PapersJournal Archive , Volume 51 , 2020 January , {Pages }

  Abstract

  Iranian Journal of Plant Protection Science (IJPPS).

  Reaction of sugar beet, pepper and bean plants to co-infection with cucumber mosaic virus and beet curly top viruses

  S. Astaraki, N. Safaei, M. Shams-bakhsh
  Journal PapersIranian Journal of Plant Pathology , Volume 56 , Issue 3, 2020 January , {Pages 221-236 }

  Abstract

  Mixed infections of plants with viruses is a common phenomenon occurring in nature. In the present study, interactions between Beet curly top virus (BCTV-Svr), Beet curly top Iran virus (BCTIV) and Cucumber mosaic virus (CMV) were investigated in resistant cultivar (BST853) of sugar beet (Beta vulgaris) to curly top disease at 20?C and 26 ?C; pepper (California Wander cultivar) and bean (Akhtar and Goli cultivars) at 26 ?C. Experiments were performed in a completely randomized design. Plants were inoculated with infectious clones of BCTV-Svr and BCTIV and also mechanically with the sap of the Fars isolate of CMV infected Cucumis sp. leaves. The intensity of the bands of PCR products was evaluated by Totallab software. The viruses did not in

  Interaction of turnip mosaic virus or cauliflower mosaic virus with Phoma lingam in canola.

  A. Zarinjo, M. Saadati, N. Safaie, M Shams-bakhsh
  Journal PapersIranian Journal of Plant Pathology , Volume 56 , Issue 3, 2020 January , {Pages 303-318 }

  Abstract

  Characterization of virus-like particles of grapevine fanleaf virus presenting L2 epitope of human papillomavirus minor capsid protein

  R Yazdani, M Shams-Bakhsh, A Hassani-Mehraban, SS Arab, N Thelen, M Thiry, Jacques Crommen, Marianne Fillet, Nathalie Jacobs, Alain Brans, Anne-Catherine Servais
  Journal Papers , 2020 January , {Pages }

  Abstract

  Tissue-specific synergistic bio-priming of pepper by two Streptomyces species against Phytophthora capsici

  S Abbasi, N Safaie, A Sadeghi, M Shamsbakhsh
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Incidence and genetic diversity of apple chlorotic leaf spot virus in Iran

  Faezehossadat Abtahi, Masoud Shams-Bakhsh, Naser Safaie, Abdolbaset Azizi, Concepcion Rubies Autonell, Claudio Ratti
  Journal PapersJournal of Plant Pathology , 2019 January , {Pages 07-Jan }

  Abstract

  Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) is one of the most common viruses infecting apple and pear trees, and Iran is among the top ten apple-producing countries in the world. In the present study, incidence and genetic diversity of ACLSV were investigated in the main apple-growing regions of Iran. To achieve this purpose, a total of 1053 leaf samples were collected from orchards located in nine Iranian provinces. ACLSV infection was detected by DAS-ELISA in 48 samples (4.55%) from seven provinces and was confirmed by RT-PCR. Based on the geographical origin, 19 representative isolates were selected for phylogenetic analysis. Nineteen amplicons, with a size of 677 base pairs (bp), containing the 3′ end of the movement protein

  Color morphology of Diaphorina citri influences interactions with its bacterial endosymbionts and ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’

  Saeed Hosseinzadeh, John Ramsey, Marina Mann, Lily Bennett, Wayne B Hunter, Masoud Shams-Bakhsh, David G Hall, Michelle Heck
  Journal PapersPloS one , Volume 14 , Issue 5, 2019 May 16, {Pages e0216599 }

  Abstract

  Diaphorina citri is a vector of ‘Candidatus Liberibacter asiaticus,’ (CLas), associated with Huanglongbing, (HLB, or citrus greening) disease in citrus. D. citri exhibits three different color morph variants, blue, gray and yellow. Blue morphs have a greater capacity for long-distance flight as compared to non-blue morphs, but little else is known about how color morphology influences vector characteristics. In this study, we show that the color morphology of the insect is derived from pigmented cells of the fat body. Blue morphs acquire a lower level of CLas in their bodies from infected trees as compared to their gray and yellow conspecifics, referred to in this paper collectively as non-blue morphs. Accordingly, CLas titer in citrus

  دروس نیمسال جاری

  • كارشناسي ارشد
   و يروس شناسي گياهي ( واحد)
   دانشکده کشاورزی، گروه بيماري شناسي گياهي
  • كارشناسي ارشد
   و يروس شناسي گياهي ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   روشهاي مولكولي در بيماري شناسي گياهي ( واحد)
   دانشکده کشاورزی، گروه بيماري شناسي گياهي
  • 1397
   زيتوني, حسن
   بررسي برهمكنش ويروس ايراني پيچيدگي بوته چغندرقند (BCTIV) با قارچ Cercospora beticola در چغندرقند
  • 1397
   كاظمي, رويا
  • 1398
   اذريان, ايوب
  • 1395
   بهاري, عطيه
   تعيين وظايف ژن هاي ويروس ايراني پيچيدگي چغندر قند
  • 1395
   سعادتي, مهدي
  • 1395
   اكبري مطلق, مسعود
  • 1396
   كريم زاده كيسكاني, مرضيه
  • 1397
   شمشيري سرخ ابادي, مرضيه
  • معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی
  • مدیر گروه بیماری شناسی گیاهی
  • مدیر کل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم
  • رییس دانشگاه ایلام
  • مدیر کل دفتر بهره وری وزارت علوم
  • مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، وزارت علوم
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است