En
  داده ای یافت نشد
 • امنیت، عدالت، سرمایه اجتماعی، توانایی اجتماعی و تغییرات اجتماعی در بستر شهرسازی ایرانی اسلامی
 • تجارب و مدیریت طرح های توسعه شهری در شهرسازی معاصر ایران حکمت و اندیشه صاحبنطران مسلمان در شهرسازی

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری

  • دکتری
   حکمت اسلامی- ایرانی شهرسازی (2 واحد)
   دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی
  • کارشناسی ارشد
   زیبا شناسی و حکمت هنر اسلامی (2 واحد)
  • کارشناسی ارشد
   اندیشه های شهر سازی با تاکید بر رویکرد اسلامی (2 واحد)
  • کارشناسی ارشد
   حقوق شهری (2 واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   برنامه ريزي مسكن (2 واحد)
   دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازي
  • كارشناسي ارشد
   برنامه ريزي مسكن (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   كارگاه برنامه ريزي شهري (1) (3 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   كارگاه برنامه ريزي شهري (1) (3 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   برنامه ريزي كاربري زمين (2 واحد)
  • 1395
   فرهادی منش, نیما
   ارائه الگوي مطلوب حكمروايي منطقه اي بر اساس ساختار مديريت شهري و منطقه اي ايران با رويكرد حكمروايي چند سطحي
  • 1396
   خضرپور, محمد
  • 1396
   قارونی, فاطمه
  • 1396
   حسینی, باقر
  • 1396
   شیخ الملوکی, اتوسا
  • 1394
   لیوانی, معصومه
   تبيين بنيان هاي اجتماعي حاكم بر فضاهاي شهري در شهرسازي اسلامي
  • 1395
   پورجعفر, علی
  • 1395
   خسروی, نسرین
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است