En
 • دکتری (1375)

  آموزش زبان فرانسه

  تولوزلومیرای، فرانسه

 • کارشناسی‌ارشد (1372)

  زبان و ادبیات فرانسه

  تولوز، فرانسه

 • کارشناسی (1368)

  زبان و ادبیات فرانسه

  دانشگاه فردوسی مشهد،

 • ارزشیابی و آزمون سازی
 • روانشناسی زبان

  داده ای یافت نشد

  ارتباط

  رزومه

  Enjeux de la contextualisation de la classe invers?e chez les apprenants du FLE en Iran

  Mahmoud Reza Gashmardi, Bita Hashemiannejad, Hamid Reza Shairi, Rouhollah Rahmatian
  Journal PapersAlternative Francophone , Volume 2 , Issue 5, 2020 February 14, {Pages 65-90 }

  Abstract

  L’av?nement des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la vie quotidienne et professionnelle nous pousse ? profiter des avantages de l’acc?s ? ces outils dans le domaine de l’enseignement et l’apprentissage du fran?ais en Iran. Les TIC nous conduisent ? une nouvelle interp?n?tration des lieux et des pratiques de formation. Gr?ce aux classes invers?es, les contextes traversent les quatre murs de la classe. La fa?on de ?faire la classe? se transforme en un mod?le plus pratique encourageant des m?thodes p?dagogiques et des activit?s interactives pendant le temps pr?cieux de la classe. Le partage des savoirs, la r?gulation de l’apprentissage par des partenaires p?dagogiques et l’interactivit? augmentent da

  Enjeu de l’interaction dans les classes virtuelles du FLE en Iran

  MR Gashmardi, P Safa, R RAHMATIAN
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Enjeux de la contextualisation de la classe inversée chez les apprenants du FLE en Iran

  MR Gashmardi, B Hashemiannejad, HR Shairi, R Rahmatian
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Acquiring Oral Communication Skill without Explicit Knowledge: a Neurolinguistics Approach

  Elham MOHAMMADI, Mahmoud Reza Gashmardi, Rouhollah Rahmatian, Hamidreza Shairi
  Journal PapersLanguage Related Research , Volume 10 , Issue 4, 2019 October 10, {Pages 31-54 }

  Abstract

  The neurolinguistic approach (NLA) is a new pedagogical approach to foreign language learning conceptualized by Netten & Germain in 1997 in Canada. This pedagogical approach is based on recent researches in neurolinguistics, especially Michel Paradis’s neuro-linguistic theory of bilingualism. The NLA started to be used outside Canadian territories for teaching learning of French as a foreign language (FFL) both in institutional and academic setting starting from 2010. Before that, the NLA was used-and still is-in Canada as the basic approach of the intensive French program (FI) for young English-speaking and adolescents from 11 to 17 years old in school context. In NLA, the main principle is to develop the ability to communicate orally wi

  Enseignant activateur et facilitateur, ?tude de cas en Iran

  Khadijeh Tavakoli, Rouhollah Rahmatian, Hamid Reza Shairi, Parivash Safa
  Journal PapersRecherches en Langue et Litt?rature Fran?aises , 2019 November 19, {Pages }

  Abstract

  On admet bien qu’une des nouvelles conceptions dans le domaine de l’enseignement des langues, est le fait que l’enseignement centr? sur l’enseignant a ?t? remplac? par l’enseignement centr? sur l’apprenant. Le d?placement d’une p?dagogie par objectifs ? une p?dagogie active, centr?e sur l’apprenant, entra?ne une modification du r?le de l’enseignant. L’enseignant n’est plus celui qui se contente de transmettre les savoirs aux apprenants. Dans les m?thodes actives, l’enseignant doit faciliter l’engagement des ?l?ves. Il doit leur proposer de suivre une d?marche active d’apprentissage ? l’?gard d’une situation complexe. Mais, la p?dagogie par objectif n’a-t-elle pas toujours privil?gi?e par les enseignants du

  معلم فعال و معلم تسهیل کننده، مطالعه موردی در ایران‎

  K Tavakoli, R Rahmatian, HR Shairi, P Safa
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Enseignant activateur et facilitateur, étude de cas en Iran

  K Tavakoli, R Rahmatian, HR Shairi, P Safa
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Revue des ?tudes de la Langue Fran?aise

  Elham Mohammadi, Mahmoud Reza Gashmardi, Rouhollah Rahmatian, Hamidreza Shairi
  Journal Papers , 2018 January , {Pages }

  Abstract

  L’Approche Neurolinguistique (ANL) a ?t? con?ue par deux chercheurs/professeurs canadiens, Netten et Germain en 1997 au Canada. ? l’heure actuelle (2018), l’ANL s’ est r?pandue dans diff?rents milieux, en Chine, au Japon, en Taiwan et en France tant dans le milieu institutionnel qu’universitaire. Les strat?gies d’enseignement pr?n?es dans l’ANL d?coulent notamment des neurosciences, en particulier, de la th?orie neurolinguistique du bilinguisme de Paradis. Dans l’ANL, la primaut? est accord?e au d?veloppement de la grammaire interne (habilet? ? communiquer ? l’oral) sans passer par le long d?tour du savoir explicite sur la langue. Dans cet article, nous cherchons ? savoir quels sont les r?sultats de l’ANL dans le context

  Les carences d’enseignement de la CO au milieu institutionnel en Iran

  Novid Armiun, Rouhollah Rahmatian, Parivash Safa, HamidReza Shairi
  Journal PapersRecherches en Langue et Litterature Fran?aises , 2018 February 25, {Pages }

  Abstract

  Cette ?tude a pour but de relever les carences qui existent dans le domaine de l’enseignement de la comp?tence de CO chez les enseignants iraniens vu l’?cart consid?rable entre le niveau de CO et celui d’EO des apprenants iraniens dans les tests ? enjeux ?lev?s. ? cette fin, un questionnaire a ?t? con?u et distribu? par les chercheurs. Soixante enseignants de fran?ais et d’anglais ont rempli le questionnaire. Les r?sultats montrent que la plupart des enseignants consid?rent la CO comme la deuxi?me comp?tence la plus importante, la premi?re ?tant l’EO. En outre, la grande majorit? des enseignants consacrent moins de temps ? la pratique de la CO par rapport ? l’EO. Nous avons aussi conclu que les enseignants iraniens ne savent pas

  Les Probl?mes de Perception et de Production de l’Intonation chez les Apprenants A1 du FLE en Iran

  Fatemeh ZAREKAR, Rouhollah Rahmatian, Mandana Nourbakhsh
  Journal PapersRecherches en Langue et Litt?rature Fran?aises , Volume 12 , Issue 21, 2018 September 1, {Pages 171-192 }

  Abstract

  La phon?tique, y incluse la prosodie, reste toujours un objectif secondaire malgr? l’insistance sur la comp?tence de communication en didactique des langues. Les objectifs d?passent aujourd’hui le quoi dire afin d’atteindre le comment dire dans les situations de communication. Pourtant, les enseignants et les apprenants iraniens ne s’ en occupent pas assez et les buts se r?sument en un enseignement/apprentissage linguistique, o? l’intelligibilit? du message passe par le bon emplacement des ?l?ments purement linguistiques. La perception et la production de la prosodie, l’intonation y ?tant bas?e, nous pr?occupent dans cette recherche. Ainsi, nous cherchons les difficult?s de la question chez les apprenants iraniens (A1) du FLE. L

  Impact de l'Approche Neurolinguistique sur l’apprentissage des apprenants du français langue étrangère en Iran

  E Mohammadi, MR Gashmardi, R Rahmatian, S Hamidreza
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  مشکلات ادراک و تولید آهنگ نزد زبان آموزان ایرانی زبان فرانسه در سطح A1‎

  فاطمه زرع کار, روح الله رحمتیان, ماندانا نوربخش, ماندانا‎
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Les Problèmes de Perception et de Production de l’Intonation chez les Apprenants A1 du FLE en Iran

  F ZAREKAR, R Rahmatian, M Nourbakhsh
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  IN FRENCH: L’ACQUISITION D’UNE LANGUE MINORITAIRE EN APPLIQUANT DES STRATEGIES DISCURSIVES ET LA LECTURE DIALOGIQUE (IN ENGLISH: ACQUISITION OF A MINORITY LANGUAGE BY APPLYING?…

  SAHAR JALILIAN, ROUHOLLAH RAHMATIAN, PARIVASH SAFA, ROYA LETAFATI
  Journal Papers , Volume 9 , Issue 11600342, 2017 January 1, {Pages 51-66 }

  Abstract

  IN FRENCH:Elever un enfant bilingue est le souhait de certains couples appartenant aux soci?t?s monolingues qui n’ont pas le moyen naturel pour offrir aux enfants la chance de devenir bilingue. Nombreux sont les p?res et les m?res qui pratiquent une deuxi?me langue, y tiennent et souhaitent pouvoir transmettre cette passion ? leurs enfants. Cependant la question qui s’ impose c’est la mani?re de faire pour qu’un enfant devienne bilingue sans qu’il y prouve aucune obligation. Cet article est centr? sur les strat?gies discursives ? adopter dans le cas d’un bilinguisme pr?coce quand on implique la r?gle ?un parent, une langue? en faisant une ?tude longitudinale sur l’acquisition de fran?ais en Iran par une petite fille de 3 ans d

  The linguistic and cultural barriers and the proportions of liberty and constraint while translating sacred texts

  Parivash Safa, Rouhollah Rahmatlan, Saman Mohammadi
  Journal PapersThe International Journal of Humanities , Volume 23 , Issue 2, 2017 June 17, {Pages 17-27 }

  Abstract

  The present paper is an attempt to reveal the typical difficulties to which are confronted translators of every sacred text. So, the authors of this research paper try to precise the meaning-form relations which arise from a corpus of the eighteen final surahs of the holy Quran. For this purpose, two translations of the holy book (those of Jacques Berque and Hamidullah), the most attested and credible, have been chosen and studied in this research to determine the tendencies which deform the source text while translating and which leads to different outputs. By this way, the present work will show the impact of the moderation to find out the right way between the fidelity to the form and the loyalty to the meaning.

  Language Curriculum Analysis of French Literature in Iranian Universities at BA.

  Rouhollah Rahmatian, Haleh Cheraghi, Roya Letafati, Parivash Safa
  Journal PapersJournal of Education and Learning , Volume 6 , Issue 1, 2017 January , {Pages 240-253 }

  Abstract

  This article attempts to realize the dominant approach in developing the academic curriculum of language degree and French literature in Iran. It concentrates on analyzing the content of the curriculum approved by the Ministry of Science, Research and Technology in Iran and the University of Tehran. It was concluded that the first curriculum opts an approach of broad areas by considering the isolated components of language learning. It encompasses the literature of each century. Yet, Tehran University has sought to review the curriculum of Bachelor degree in 2011. With regard to the course of the general French, curriculum decisions are influenced by the corporation, specifically by French companies (under the influence of the action-orient

  The French-Farsi Simultaneous Early Bilingualism in an Iranian Child—Study on the Regularity of the Presence of the Minority Language in the First Lexical Producti...

  Sahar Jalilian, Rouhollah Rahmatian, Parivash Safa, Roya Letafati
  Journal PapersInternational Education Studies , Volume 10 , Issue 2, 2017 January 30, {Pages 156 }

  Abstract

  In a simultaneous bilingual education, there are many factors that can affect its success, primarily the age of the child and socio-cognitive elements. This phenomenon can be initially studied in the first lexical productions of either language in a child. The present study focuses on the early lexical developments of a child, who lives in the monolingual society of Iran, where there is no linguistic milieu for French, and has been exposed to a bilingual education since birth. Applying Ronjat’s principle of “one parent-one language”(1913), the parents have formed the child’s basic linguistic interactions; the father employs Farsi in his interactions with the child as his mother tongue while the mother uses French as her foreign lang

  The French-Farsi Simultaneous Early Bilingualism in an Iranian Child—Study on the Regularity of the Presence of the Minority Language in the First Lexical Productions of a?…

  Sahar Jalilian, Rouhollah Rahmatian, Parivash Safa, Roya Letafati
  Journal PapersInternational Education Studies , Volume 10 , Issue 2, 2017 January 30, {Pages 156 }

  Abstract

  In a simultaneous bilingual education, there are many factors that can affect its success, primarily the age of the child and socio-cognitive elements. This phenomenon can be initially studied in the first lexical productions of either language in a child. The present study focuses on the early lexical developments of a child, who lives in the monolingual society of Iran, where there is no linguistic milieu for French, and has been exposed to a bilingual education since birth. Applying Ronjat’s principle of “one parent-one language”(1913), the parents have formed the child’s basic linguistic interactions; the father employs Farsi in his interactions with the child as his mother tongue while the mother uses French as her foreign lang

  Listening is my bugbear: Why Iranian L2 learners keep underperforming in the listening module

  Novid Armiun, Rouhollah Rahmatian, Parivash Safa, Hamid Reza Shairi
  Journal PapersActa Scientiarum. Language and Culture , Volume 39 , Issue 4, 2017 January , {Pages 387 }

  Abstract

  This paper shares the results of a study into the way Iranian TEF or TEFAQ candidates treat the listening comprehension as a skill as well as their awareness and exploitation of metacognitive strategies while listening to an audio document. A Persian translation of the Metacognitive Awareness Listening Questionnaire (MALQ) was used in addition to another questionnaire specifically developed for this research in order to gage how important candidates think listening in L2 is compared to the other skills, how much time they spent on practicing listening, and how often they take advantage of authentic documents to improve their listening. Not only did the results show an underestimation of the listening comprehension skill by the majority of I

  Le degr? d'influence de la verbo-tonalit? lors des activit?s d'?coute et de lecture aupr?s des apprenants iraniens du fran?ais langue ?trang?re.

  Fatemeh Zarekar, Rouhollah Rahmatian
  Journal PapersSynergies Europe , Issue 12, 2017 January 1, {Pages }

  Abstract

  Dans l’histoire des m?thodologies de l’enseignement/apprentissage des langues, nous constatons des progr?s et des reculs en ce qui concerne la pr?sence de l’oral et de l’?crit dans ce processus. La comp?tence de communication orale occupe aujourd’hui la premi?re place parmi les objectifs de l’apprentissage des langues. Cela dit, l’aspect oral de la langue n’est pas une chose facile ? acqu?rir avec toutes ses caract?ristiques. Ainsi, c’est le langage ?crit qui vient accompagner cet apprentissage. Et cela, dans le but de mieux comprendre les messages oraux. L’objectif principal de cette recherche, appuy? sur les principes de la m?thodologie verbotonale, est d’identifier les activit?s d’?coute et de lecture que les publ

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   سنجش و آزمون سازي براي سطوح پيشرفته ( واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه
  • كارشناسي ارشد
   ارزشيابي و آزمون سازي ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   آواشناسي اصلاحي ( واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه
  • كارشناسي ارشد
   آواشناسي اصلاحي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   مقابله و بررسي ترجمه متون اسلامي ( واحد)
  • دكتري
   نظريه هاي فراگيري و يادگيري زبان خارجي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   نظريه ها و روش هاي آموزش زبان ( واحد)
  • 1397
   زينلي, صبا
   بررسي نقش ارزشيابي ذهني‌گرا به عنوان فرصت يا تهديد در آموزش زبان فرانسه در ايران
  • 1395
   قنبري نيا, مبينا
   چالش هاي طراحي و پياده سازي محتواي آموزشي در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات الكترونيكي مورد مطالعه فراگيران بزرگسال زبان فرانسه در ايران
  • مدیر گروه آموزش زبان فرانسه
  • مدیر گروه فرانسه (دوره اول)
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است