En
 • دکتری (1367)

  بیو فیزیک

  کالیفرنیا برکلی/پزشکی سانفرانسیسکو، برکلی و سانفرانسیسکو، آمریکا

 • ساختار و مهندسی ماکرومولکولها (پروتئین)
 • پروتیومیکس
 • بیوفیزیک سلولی (سلولهای بنیادی) تعیین ساختار فضایی با NMR-X-ray
 • میکرو و نانوفلوئیدیک/Lab on a chip دارورسانی به کمک نانوحاملها (نانوپپتیدها و پلیمرها)
 • کاربرد سلولهای بنیادی در نانوبیوتکنولوژی
 • استفاده از روشهای میکروسکوپی و اسپکتروسکپی در بررسی فرایندهای زیستی در مقیاس نانو
 • اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی

  زمینه های پژوهشی:

  کارشناس مسئول:

  تلفن:

  مکان: جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده های علوم پایه،طبقه 1-،اتاق 303-

 • مهندسی پروتئین یا کشت سلولی

  زمینه های پژوهشی:

  کارشناس مسئول:

  تلفن:

  مکان:

 • میکروفلویدیک و فابریکیشن

  زمینه های پژوهشی:

  کارشناس مسئول:

  تلفن:

  مکان:

داده ای یافت نشد

ارتباط

رزومه

Morphometry and Modeling of Label-Free Human Melanocytes and Melanoma Cells

Sharareh Tavaddod, Behnaz Shojaedin-Givi, Mahnaz Mahmoudi-Rad, Hossein Naderi-Manesh
Journal PapersCell Biochemistry and Biophysics , 2021 January 14, {Pages 08-Jan }

Abstract

A combination of light microscopy and image processing was applied to investigate morphology of label-free primary-melanocytes and melanoma cells. A novel methodological approach based on morphology of nuclear body was used to find those single cells, which were at the same phase of cell cycle. The area and perimeter of melanocytes and melanoma cells were quantified. We found that there was a significant difference between area and perimeter of adendritic-shaped melanocytes with melanoma cells and the reason (s) of this finding was speculated. Finally, a theoretical model based on losing dendrites was proposed, which was in agreement with our experimental data.

The influence of laser frequency and groove distance on cell adhesion, cell viability, and antibacterial characteristics of Ti-6Al-4V dental implants treated by modern fiber?…

Neshat Eghbali, Homam Naffakh-Moosavy, Sanam Sadeghi Mohammadi, Hossein Naderi-Manesh
Journal PapersDental Materials , Volume 37 , Issue 3, 2021 March 1, {Pages 547-558 }

Abstract

ObjectiveMicro-nano scale surface modification of Ti-6Al-4V was investigated through the fascinated modern fiber engraving laser method. The process was performed at a high laser speed of 2000?mm/s, under different laser frequencies (20–160?kHz) and groove distances (0.5–50?μm).MethodsTopographic evaluations such as Atomic Force Microscopy (AFM) and Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) were used to identify the quality and regularity of patterns. The proliferation of human osteoblast-like osteosarcoma cells (MG63) was analyzed by MTT assay for up to 72?h. Also, the plate counting method was used to quantify the viability potential of the modified surface against Escherichia coli bacteria.ResultsThe cellular viability of

A combined microfluidic deep learning approach for lung cancer cell high throughput screening toward automatic cancer screening applications

Hadi Hashemzadeh, Seyedehsamaneh Shojaeilangari, Abdollah Allahverdi, Mario Rothbauer, Peter Ertl, Hossein Naderi-Manesh
Journal PapersScientific Reports , Volume 11 , Issue 1, 2021 May 7, {Pages 10-Jan }

Abstract

Lung cancer is a leading cause of cancer death in both men and women worldwide. The high mortality rate in lung cancer is in part due to late-stage diagnostics as well as spread of cancer-cells to organs and tissues by metastasis. Automated lung cancer detection and its sub-types classification from cell’s images play a crucial role toward an early-stage cancer prognosis and more individualized therapy. The rapid development of machine learning techniques, especially deep learning algorithms, has attracted much interest in its application to medical image problems. In this study, to develop a reliable Computer-Aided Diagnosis (CAD) system for accurately distinguishing between cancer and healthy cells, we grew popular Non-Small Lung Cancer

A simple 2-step purification process of α-amylase from Bacillus subtilis: Optimization by response surface methodology

E Ataallahi, H Naderi-Manesh, R Roostaazad, S Yeganeh
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Zepto molar miRNA-21 detection in gold Nano-islands platform toward early cancer screening

J Parchekani, H Hashemzadeh, A Allahverdi, H Siampour, S Abbasian, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Temperature dependent physicochemical characteristics, antibacterial and cytotoxic potential of iron quantum cluster templated hydroxyapatites

N Hashemi, Z Vaezi, S Masoumi, SS Mohammadi, R Mahdavian, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Design and synthesis of polyacrylic acid/deoxycholic acid-modified chitosan copolymer and a close inspection of human growth hormone-copolymer interactions: An experimental and …

S Khanmohammadi, F Mehrnejad, Z Lotfi-Sousefi, M Yahyaei, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Improvement of anti-biofilm activities via co-delivery of curcumin and gentamicin in lipid-polymer hybrid nanoparticle

S Sadeghi Mohammadi, Z Vaezi, H Naderi-Manesh
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Microfluidic investigation of the effect of graphene oxide on mechanical properties of cell and actin cytoskeleton networks: experimental and theoretical approaches

M Ghorbani, H Soleymani, H Hashemzadeh, S Mortezazadeh, M Sedghi, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

The influence of laser frequency and groove distance on cell adhesion, cell viability, and antibacterial characteristics of Ti-6Al-4V dental implants treated by modern fiber …

N Eghbali, H Naffakh-Moosavy, SS Mohammadi, H Naderi-Manesh
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Synthesis, characterization, structural studies, DNA interaction, and cytotoxic studies of palladium (II) mixed-ligand complexes containing 2, 2′-bipyridine, 5, 6-dimethyl-1 …

M Fatahian-Nezhad, R Alizadeh, SS Mohammadi, M Tohidlou, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Corrigendum to" In vivo anti-obesity efficacy of curcumin loaded nanofibers transdermal patches in high-fat diet induced obese rats"[Mater. Sci. Eng. C 92 (2018) 161-171

Amir Reza Ariamoghaddam, Bahman Ebrahimi-Hoseinzadeh, Ashrafalsadat Hatamian Zarmi, R Sahraeian, Lida Ahmadkhani, Ebrahim Mostafavi, Samaneh Ghasemali, Abolfazl Akbarzadeh, Sepideh Abedi, Fatemeh Razi Astaraei, Barat Ghobadian, Stephen Chivasa, Soltan Sab
Journal PapersMaterials science & engineering. C, Materials for biological applications , Volume 106 , 2020 January , {Pages 110149-110149 }

Abstract

Find researchers and browse publications, full-texts, contact details and general information related to the Department of Life Science Engineering at University of Tehran.

Gold Nanowires/Fibrin Nanostructure as Microfluidics Platforms for Enhancing Stem Cell Differentiation: Bio-AFM Study

Hadi Hashemzadeh, Abdollah Allahverdi, Mohammad Ghorbani, Hossein Soleymani, ?gnes Kocsis, Michael Bernhard Fischer, Peter Ertl, Hossein Naderi-Manesh
Journal PapersMicromachines , Volume 11 , Issue 1, 2020 January , {Pages 50 }

Abstract

Organ-on-a-chip technology has gained great interest in recent years given its ability to control the spatio-temporal microenvironments of cells and tissues precisely. While physical parameters of the respective niche such as microchannel network sizes, geometric features, flow rates, and shear forces, as well as oxygen tension and concentration gradients, have been optimized for stem cell cultures, little has been done to improve cell-matrix interactions in microphysiological systems. Specifically, detailed research on the effect of matrix elasticity and extracellular matrix (ECM) nanotopography on stem cell differentiation are still in its infancy, an aspect that is known to alter a stem cell’s fate. Although a wide range of hydrogels s

Synthesis of carbon nanomaterials based on graphene quantum dots and improving their surface properties via chemical modification

Bahare Mehrdad Vahdati, Alimorad Rashidi, Hossein Naderi-Manesh, Behnam Rasekh
Journal PapersModares Journal of Biotechnology , Volume 11 , Issue 1, 2020 March 10, {Pages 0-0 }

Abstract

Graphene quantum dots (GQDs) have attracted increasing attention due to their unique properties such as high water solubility, photoluminescence activity, good biocompatibility, physical, chemical and electrical properties which makes them appropriate candidates for use in a variety of bio-applications, sensors and photocatalysts. The objective of this study is synthesis of GQDs and improving their surface properties via chemical modification.Here, urea and citric acid as carbon precursor were used. Citric acid was self-assembled into graphene framework via hydrothermal method at 160 C for 4 h. Then, the synthesized GQDs were carbonized and chemically activated by KOH treatment. The surface area and pore structures of GQDs were analyzed by

A novel iron quantum cluster confined in hemoglobin as fluorescent sensor for rapid detection of Escherichia coli

Zahra Vaezi, Mina Azizi, Sanam Sadeghi Mohammadi, Naimeh Hashemi, Hossein Naderi-Manesh
Journal PapersTalanta , 2020 May 11, {Pages 121137 }

Abstract

A new method based on fluorescent probe of iron quantum cluster has been proposed for rapid detection of Escherichia coli (E. coli). The iron quantum cluster was synthesized using hemoglobin as both a source of iron and a protective agent (Hb-FeQCs). The investigation of the sensitivity of Hb-FeQCs towards metal ions showed a highly selective turn off fluorescence for Cu2+. It suggests that Cu2+ can induce fluorescence quenching by binding to amino acids of Hb. The ability of E. coli bacteria to capture and reduce of Cu ions caused to efficient recovery of the fluorescence of Hb-FeQCs from Cu2+-caused quenching. This probe has a satisfactorily linear range of 0.35–35 μM for Cu2+ under the optimal iron quantum cluster concentration (500

A novel fluorescent hydroxyapatite based on iron quantum cluster template to enhance osteogenic differentiation

Naimeh Hashemi, Zahra Vaezi, Somayeh Khanmohammadi, Alireza Naderi Sohi, Saeed Masoumi, Veronika Hruschka, Susanne Wolbank, Heinz Redl, Darja Marolt Presen, Hossein Naderi-Manesh
Journal PapersMaterials Science and Engineering: C , 2020 February 24, {Pages 110775 }

Abstract

Template-mediated self-assembly synthesis has produced a diverse range of biomimetic materials with unique physicochemical properties. Here, we fabricated novel fluorescent three-dimensional (3-D) hydroxyapatite (HAP) nanorod-assembled microspheres using iron quantum cluster (FeQC) as a hybrid template, containing three organic components: hemoglobin chains, piperidine, and iron clusters. The material characterization indicated that the synthesized HAP possessed a uniform rod-like morphology, ordered 3-D architecture, high crystallinity, self-activated fluorescence, and remarkable photostability. Our study proposed that this FeQC template is a promising regulating agent to fabricate fluorescent self-assembled HAP microspheres with a control

Seed-mediated electrochemically Developed Au nanostructures with Boosted Sensing properties: An implication for non-enzymatic Glucose Detection

Hossein Siampour, Sara Abbasian, Ahmad Moshaii, Kobra Omidfar, Mosslim Sedghi, Hossein Naderi-Manesh
Journal PapersScientific Reports , Volume 10 , Issue 1, 2020 April 29, {Pages 11-Jan }

Abstract

A new approach has been developed to improve sensing performances of electrochemically grown Au nanostructures (AuNSs) based on the pre-seeding of the electrode. The pre-seeding modification is simply carried out by vacuum thermal deposition of 5 nm thin film of Au on the substrate followed by thermal annealing at 500 C. The electrochemical growth of AuNSs on the pre-seeded substrates leads to impressive electrochemical responses of the electrode owing to the seeding modification. The dependence of the morphology and the electrochemical properties of the AuNSs on various deposition potentials and times have been investigated. For the positive potentials, the pre-seeding leads to the growth of porous and hole-possess networks of AuNSs on the

Hsa-miR-587 Regulates TGFβ/SMAD Signaling and Promotes Cell Cycle Progression

Mahnaz Jahangirimoez, Abdallah Medlej, Mahmoud Tavallaie, Bahram Mohammad Soltani, Sohameh Mohebbi, Tahereh Tohidi Moghadam, Maryam Nikkhah, Mehrdad Behmanesh, Morvarid Saeinasab, Ahmad Reza Bahrami, Jovanna Gonz?lez, Maite Huarte, Maryam Hassanlou, Bahra
Journal Paperspathways , Volume 12 , 2020 July 1, {Pages 16 }

Abstract

Objective: Transforming growth factor beta/single mothers against decapentaplegic (TGFβ/SMAD) signaling pathway plays important roles in various biological processes. It acts as a tumor suppressor during the early stages of cancer progression. Discovering the regulators of this pathway provides important options for therapeutic strategies. Here, we searched for candidate microRNAs (miRNAs) that potentially target the critical components of the TGFβ signaling pathway.Materials and Methods: In the current experimental study, we first predicted miRNAs that target TGFβ components using a bioinformatics software. After that, quantitative real-time polymerase chain reaction (RT-qPCR) was used to detect the expression of miR-587, TGFBR2, SMAD4,

Investigation of the programmed cell death by encapsulated cytoskeleton drug liposomes using a microfluidic platform

Zahra Vaezi, Mosslim Sedghi, Mohammad Ghorbani, Seyedehsamaneh Shojaeilangari, Abdollah Allahverdi, Hossein Naderi‑Manesh
Journal PapersMicrofluidics and Nanofluidics , Volume 24 , Issue 48, 2020 January , {Pages 48 }

Abstract

The low membrane permeability of lipophilic drugs was resolved using liposomes as a solubilizing agent and the precise size control of them is a significant parameter in drug carrier technology. Here, we have established a microfluidic octanol-assisted liposome assembly method to produce a surfactant-assisted liposome which has merged by the cytoskeleton drug (Taxotere) encapsulation in a single process step, then a complete microfluidic cellular analysis was performed in trapping cell device with an optofluidic assay for quantifying drug permeability. The optimization of process variables resulted in the formation of liposomes with particle size 6.75?0.5 ?m and monodispersity 6.2%, representing encapsulation efficiency and loading capacity

Investigation of Atrial Natriuretic Peptide as A Competitive Inhibitory Candidate Against Wnt/β-Catenin Signalling: A Molecular Dynamics Approach

Najme Dehghanbanadaki, Majid Taghdir, Hossein Naderi-Manesh
Journal PapersInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics , 2020 June 25, {Pages 11-Jan }

Abstract

Wnt/β-catenin signaling, a highly evolutionary conserved pathway, is abnormally regulated in many human cancers. This pathway is one of the proposed mechanisms of atrial natriuretic peptide (ANP) anti-cancer effect. ANP which at first reported as a cardio hormone, inhibits proliferation of different cancer cell lines and tumor growth in vitro and in vivo respectively. Previous studies have shown a possibility of direct interaction between ANP and Frizzled (FZD), the main extracellular receptor of the pathway, and so a competition between ANP and Wnt for binding to this receptor. Here, using a molecular dynamics approach, we investigated this hypothesis validity and also the probable mechanism involved. We found three overlapping binding re

دروس نیمسال جاری

 • دكتري
  مباحثي در كريستالوگرافي ماكرومولكولي 1 ( واحد)
  دانشکده علوم زیستی، گروه بيو فيزيك
 • كارشناسي ارشد
  روش هاي بيوفيزيك ( واحد)

دروس نیمسال قبل

 • كارشناسي ارشد
  مباحثي در بيوفيزيك ( واحد)
  دانشکده علوم زیستی، گروه بيو فيزيك
 • دكتري
  طيف سنجي زيستي ( واحد)
 • دكتري
  مواد و سامانه هاي ريز زيست ساختارها ( واحد)
 • كارشناسي ارشد
  بيو فيزيك ملكولي و سلولي ( واحد)
 • مسلم , صدقی
 • 1397
  مهدويان, رضا
  بررسي نقش بستر پلي دي متيل‌سيلوكسان در خودنوزآيي و تمايز سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي به سلول عصبي
 • 1397
  عياري, نيلوفر
 • 1393
  قرباني قشه توت, محمد
  ارزيابي ويژگي هاي بيوفيزيكي و رفتاري متاستاتيك سلول هاي سرطان پستان با استفاده از روش ميكروفلوئيديك
 • 1393
  شجاع الدين گيوي, بهناز
 • 1393
  موذن زاده, تقي
 • 1394
  سليماني, حسين
 • 1395
  علي ياري, افروز
 • 1396
  محمدي, راشين
 • 1397
  پرچكاني چوزكي, جليل
  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است