En
 • دکتری (1394)

  علوم باغبانی - فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1388)

  علوم باغبانی - گرایش گیاهان دارویی

  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • اکوفیزیولوژی و تولید گیاهان دارویی و ادویه ای
 • فرآیندهای پس از برداشت و فرآوری گیاهان دارویی و ادویه ای

  دانشیار گروه علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای.

  Optimization of DBD-Plasma Assisted Hydro-Distillation for Essential Oil Extraction of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) Seed and Spearmint (Mentha spicata L.) Leaf

  Shabnam Rezaei, Mohammad-Taghi Ebadi, Barat Ghobadian, Hamid Ghomi
  Journal PapersJournal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants , 2021 February 20, {Pages 100300 }

  Abstract

  Dielectric barrier discharge (DBD) cold plasma (CP) was used for surface treatment of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) seeds and spearmint (Mentha spicata L.) leaves, followed by hydro-distillation, to enhance essential oil (EO) yield extraction. Response Surface Methodology (RSM) was applied to optimize the EOs yields extraction. The experiments were designed using the central composite design (CCD) with two independent variables: X1: exposure times (5-15 min); and X2: applied voltage values (17-23 kV). The EOs yields were enhanced by small defects, generated on the fennel seed coat and spearmint leaf surface. The optimum yield was achieved at 10 min exposure time, and 19 kV applied voltage, by 1.83 (% v/w) and 1.81 (% v/w), consi

  A comparative study: Influence of various drying methods on essential oil components and biological properties of Stachys lavandulifolia

  Saeid Hazrati, Kazem Lotfi, Mostafa Govahi, Mohammad‐Taghi Ebadi
  Journal PapersFood Science & Nutrition , 2021 January , {Pages }

  Abstract

  The genus Stachys is a member of the Lamiaceae family. These are important medicinal plants which grow all over the world and are known for their flavoring and therapeutic effects and Stachys lavandulifolia is an endemic species of Iran. To acquire high‐quality essential oil (EO), drying technique was implemented which is an essential part of this process. The present study designed to evaluate the influences of different drying techniques (fresh sample, shade, sunlight, freeze‐drying, microwave, and oven‐drying (40, 60, and 80?C) on EO yield and composition of S.?lavandulifolia. The results indicated that the maximum EO yield was obtained by the shade‐drying method. The main compounds found in the fresh samples were spathulenol, m

  Quantity and Quality of Hyssop (Hyssopus officinalis L.) Affected by Precision Harvesting

  Ali Saebi, Saeid Minaei, Ali Reza Mahdavian, Mohammad-Taghi Ebadi
  Journal PapersInternational Journal of Horticultural Science and Technology , Volume 8 , Issue 3, 2021 September 1, {Pages 271-284 }

  Abstract

  The amount of active compounds of medicinal plants (e.g. essential oil) varies in different plant parts. Thus, it is important to harvest those parts containing the highest levels of active compounds. In the present study the effect of harvest height on quantity and quality of Hyssopus officinalis was investigated based on a randomized complete block design with three replications. Treatments included four harvest heights including 15, 25, 35, and 45 cm (in basipetal order) and the residual stalks. After measuring the essential oil, the component values analyzed by GC and GC/MS. Regarding essential oil content (% v/w), yield and dry matter of different heights, the 15 cm height had the highest amount of essential oil (1.02?0.01%) and the lo

  Phosphate concentrations and methionine application affect quantitative and qualitative traits of valerian (Valeriana officinalis L.) under hydroponic conditions

  SA Mousavi, N Dalir, R Rahnemaie, MT Ebadi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Flavonolignans of Milk Thistle (Silybum marianum L.) Seeds Affected by Fertilization Type and Plant Genotype

  H Yadegari, I Khammari, B Fakheri, A Nouri, T Ebadi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Phylogenetic Relationships in the Heracleum sp. Species Complex from Iran by Using Nuclear Ribosomal DNA (ITS) and rpl32-trnL

  M Eidi, MT Ebadi, M Falahati Anbaran, A Shojaeiyan
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Qualitative and quantitative evaluation of Pistacia atlantica Desf. essential oil from thirteen natural habitats

  M Didehvar, MT Ebadi, MA Noushabadi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Qualitative characteristics of hyssop (Hyssopus officinalis L.) under the influence of harvest time and drying methods

  F Jangi, MT Ebadi, M Ayyari
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Waste to fuel: biodiesel production from bitter orange (Citrus aurantium) seed as a novel bio-based energy resource

  S Almasi, G Najafi, B Ghobadian, MT Ebadi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Variation of morphological and phytochemical traits in Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) genotypes under different planting dates

  H Meftahizadeh, MT Ebadi, GS Baath, M Ghorbanpour
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Precision Harvesting of Medicinal Plants: Elements and Ash Content of Hyssop (Hyssopus officinalis L.) as Affected by Harvest Height.

  A Saebi, S Minaei, AR Mahdavian, MT Ebadi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Optimization of the Antioxidant Effect of Ethanolic Extract of Thistle (Carduus pycnocephalus L.) by Response Surface Method and Comparison of the Antioxidant Effect of Extract …

  M Ebadi, Z LATIFI, M Daneshniya
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Effect of Cold plasma on seed gemination charactrestics of Camelina sativa L. and seed dormancy of Kelussia odoratissima Mozaff., and Heracleum persicum Desf. ex Fisch

  S Rezaei, B Ghobadian, MT Ebadi, HR Ghomi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Performance and emission characteristics of a CI engine using graphene oxide (GO) nano-particles additives in biodiesel-diesel blends

  SS Hoseini, G Najafi, B Ghobadian, MT Ebadi, R Mamat, T Yusaf
  Journal PapersRenewable Energy , Volume 145 , 2020 January 1, {Pages 458-465 }

  Abstract

  In the present study, the effects of graphene oxide (GO) nano-particles on performance and emissions of a diesel engine fueled with Oenothera lamarckiana biodiesel was investigated. Biodiesel was used in the blend of B20. The GO nano-particles with concentrations of 30, 60, and 90 ppm were considered for each fuel blend. Experiments were performed at a constant speed of 2100 rpm at loads of 0%, 25%, 50%, 75%, and 100%. Various parameters, such as power, exhaust gas temperature (EGT), carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), unburned hydrocarbons (UHCs), and nitrogen oxides (NOx), were investigated. Results showed that by using GO, power and EGT significantly increase. Furthermore, by using GO nano-particles, significant reductions

  Biodiesels from three feedstock: The effect of graphene oxide (GO) nanoparticles diesel engine parameters fuelled with biodiesel

  SS Hoseini, G Najafi, B Ghobadian, MT Ebadi, R Mamat, T Yusaf
  Journal PapersRenewable Energy , Volume 145 , 2020 January 1, {Pages 190-201 }

  Abstract

  Physicochemical characteristics of three type biodiesel feedstock and diesel engine parameters fuelled with graphene oxide (GO) nanoparticles addition in diesel/biodiesel blends have been investigated. Three types of oilseeds, namely Evening primrose (Oenothera lamarckiana), the fruit of Tree of heaven (Ailanthus altissima) and Camelina (Camelina sativa), were selected as suitable resources for Iran. The result showed that the Tree of heaven contains 38% oil which is higher than the Evening primrose (26%) and Camelina (29%). Physicochemical properties of the oils showed that the viscosity of the Camelina oilseeds was less than the Tree of heaven oilseeds and Evening primrose oilseeds. Therefore, in terms of viscosity, the Camelina oilseeds

  Comparison and Evaluation of Oil Content, Composition and Antioxidant Properties of Pistacia atlantica and Pistacia khinjuk Grown as Wild

  Saeid Hazrati, Mostafa Govahi, Mohammad-Taghi Ebadi, Farhad Habibzadeh
  Journal PapersInternational Journal of Horticultural Science and Technology , Volume 7 , Issue 2, 2020 April 1, {Pages 165-174 }

  Abstract

  The growing demands of consumers for edible seed oils containing high unsaturated fatty acid and antioxidant content have resulted in considerable efforts to investigate plants as possible sources of oils and nuts. In this research, the amount of fatty acid compositions, total flavonoid, phenol and antioxidant properties of Pistacia atlantica and Pistacia khinjuk were evaluated. The kernel oil content of P. atlantica and P. khinjuk were 24.33 ? 0.333% and 31.00 ? 0.577%, respectively. Palmitic acid, Stearic acid, Oleic acid, Linoleic acid, and Palmitoleic acid were the main components in the oil of the two Pistacia species. The results showed that unsaturated fatty acids accounted for approximately 77.65% and 74.87% of total fatty acids in

  Potential of Chrozophora tinctoria Seed Oil as a Biodiesel Resource

  Seyed Salar Hoseini, Gholamhassan Najafi, Armin Fattahpour Moazzez, Saeid Hazrati, Mohammad Taghi Ebadi, Talal Yusaf
  Journal PapersApplied Sciences , Volume 10 , Issue 10, 2020 January , {Pages 3473 }

  Abstract

  Biodiesel is a renewable fuel that has been widely used in recent years. There are various resources used as biodiesel feedstocks, including animal fats, waste oils, and vegetable oils. In the present study, Chrozophora tinctoria seed oil is introduced as a new biodiesel feedstock. C. tinctoria is a weed and non-edible plant. So, the primary cost of this resource is very low, and hence it can be considered as a biodiesel source. This plant can also grow in most weather conditions. In the present study, the research team tried to produce biodiesel from C. tinctoria seeds through a transesterification reaction. To intensify the transesterification reaction, an ultrasonic device was used. In order to perform the transesterification reaction, p

  Effect of different drying methods (microwave drying, shade and sun drying) on the quality of sumac fruit (Rhus coriaria L.).

  A Hasani, MH Khoshtaghaza, MT Ebadi
  Journal PapersIranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants , Volume 36 , Issue 1, 2020 January , {Pages }

  Abstract

  In this study, the effect of microwave drying method (at five power levels: 200, 400, 600, 800 and 1000 watts) on drying time, color color Subject Category: Properties

  Decontamination of peppermint distillate using spark plasma: microbiological and physicochemical evaluation

  Nasrin Navab Safa, Naghme Dorraki, Mohammad-Taghi Ebadi, Alireza Maroofi, Alireza Ghasempour, Hamid Ghomi
  Journal PapersJournal of Food Science and Technology , 2020 January , {Pages }

  Abstract

  Qualitative changes of spearmint essential oil as affected by drying methods

  Ghasem Mokhtarikhah, Mohammad-Taghi Ebadi, Mahdi Ayyari
  Journal PapersIndustrial Crops and Products , Volume 153 , 2020 October 1, {Pages 112492 }

  Abstract

  This research aimed to investigate natural (shade and sun drying) and artificial drying methods (oven, vacuum, microwave, infrared and freeze-drying) on the spearmint essential oil (EO) quality and its trichomes. Fresh plant (control), shade dried, sun dried, freeze dried, oven dried at 40, 50, and 60 ?C, vacuum dried at 40, 50, and 60 ?C, microwave dried at 100, 200, 300, 400, 500 and 600 W and infrared dried at 125,132 and 225 W spearmint samples were evaluated. The EO of samples was isolated by hydro-distillation method and their components identified by gas chromatography (GC) and gas chromatography/mass spectrometry (GC–MS). The results revealed that shade drying required the highest drying time (28 h) whereas the lowest (0.2 h) was

  /pro/academic_staff/mtebadi/publication

  دروس نیمسال جاری

  • كارشناسي ارشد
   سيستم هاي هيدروپونيك ( واحد)
   دانشکده کشاورزی، گروه باغباني
  • كارشناسي ارشد
   سيستم هاي هيدروپونيك ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   اصلاح گياهان دارويي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   شناسايي و معرفي گياهان دارويي بومي ايران ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   فناوري پس از برداشت ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   بهره برداري و فرآوري گياهان دارويي و صنعتي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   بهره برداري و فرآوري گياهان دارويي و صنعتي ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   تغذيه و متابوليسم گياهي ( واحد)
   دانشکده کشاورزی، گروه باغباني
  • كارشناسي ارشد
   فيزيولوژي گياهان دارويي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   فيزيولوژي گياهان در شرايط گلخانه اي ( واحد)
  • دكتري
   اكوفيزيولوژي بذر ( واحد)
  • 1400
   اميرضرغامي بلوك اباد, علي
   ارزيابي تاثير محلول پاشي هورمون ملاتونين و اسيدآمينه سيترولين طي تنش خشكي بر شاخصه هاي رشد، عملكرد و مواد موثره گياه نعناع دشتي (Mentha spicata L.)
  • 1400
   رحمانيان كوشككي, فاطمه
  • 1396
   مهدوي كيا, فائزه
   ارزيابي اكوفيزيولوژيك و توسعه نشانگرهاي ريزماهواره به منظور بررسي روابط و ساختار ژنتيك جمعيت هاي گونه انحصاري كرفس كوهي (Kelussia odoratissima Mozaff.)
  • 1397
   شاهي مريدي, اقدس
  • 1399
   قدرتي تزنگي, مسعود
  • 1400
   الزبيدي, ابتهال
  • مشاور تولید و فرآوری گیاهان دارویی در چندین شرکت خصوصی
  • مدير گروه علوم باغباني (1403-1401)
  • اولین محقق ایرانی موفق به کسب جایزه "پژوهانه محققین جوان" از فدراسیون بین المللی اسانس ها (IFEAT). سپتامبر 2019. وین، اتریش.
  • دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی ارشد (1388)
  • سردبیر شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی (www.medplant.ir)
  • عضو اصلی هیات تحریریه مستند ویژه جشنواره های ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران (ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) در سال های 93، 95 و 97
  • مشاور ارشد پروژه احداث اولین باغ موزه گیاهان دارویی ایران

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است