En
 • دکتری (1376)

  آموزش زبان فرانسه

  نانت، نانت، فرانسه

 • آموزش زبان با رویکرد شناختی
 • ترجمه شناسی با رویکرد شناختی

  داده ای یافت نشد

  A Study of French Language Teaching in Iran in Light of Chaos/Complexity Theory

  ESMMR GASHMARDI
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Integrating MALL into the Classroom: The Cultural and Pedagogical Impact of Authentic Podcasts on FFL Learners’ Listening and Speaking Skills

  Leili Kassaie, Hamid Reza Shairi, Mahmoud Reza Gashmardi
  Journal PapersInternational Journal of Society, Culture & Language , 2021 January 10, {Pages 17-Jan }

  Abstract

  One way to develop language skills in FFL (French as a foreign language) learners is to surround them with authentic materials. This study aimed at enhancing the listening and speaking skills of Iranian FFL learners through the integration of MALL (Mobile-assisted language learning) in the form of podcasts into FFL courses. The main advantage of integrating authentic podcasts as an educational instrument lies in the variety, accessibility, and the rich content it provides. Repeated measure analysis of variances was administered to find out any significant change in the level of listening and speaking skills of the participants throughout five sessions. At the end of each session, a self-evaluation survey was implemented to evaluate the part

  Studying the Effects of Employing Network Thinking Approach on Learning Culture of French Language Learners

  Azadeh Fesanghari, HamidReza Shairi, Mahmoud Reza Gashmardi, Roya Letafati
  Journal PapersLanguage and Translation Studies (JLTS) , 2021 January 26, {Pages }

  Abstract

  The relationship between teaching/learning procedure and culture has attracted the attention of teaching experts during the last few decades; according to these researchers, teaching/learning procedure is a phenomenon which is formed in the context of society and is controlled by cultural factors and variables: this is why the effects of cultural variables on teaching/learning procedure cannot be overlooked. Thus, the current research aims to study the cultural characteristics of Iranian language learners on the one hand, and explore the possibility of changing these cultural characteristics on the other hand. In order to achieve the research goals and finding an efficient, practical pattern in French language teaching/learning procedure, t

  Strat?gie Didactique en Production Ecrite et le Fonctionnement de la M?moire de Travail chez les Adultes

  Leila GHARAHBEIGI, Mahmoud Reza GASHMARDI, Hamid Reza SHAIRI
  Journal PapersRecherches en Langue et Litt?rature Fran?aises , Volume 14 , Issue 26, 2021 January , {Pages 104-119 }

  Abstract

  Effet de la conception du contenu par la technologie sur l’apprentissage interactif du FLE en Iran

  MRG Mobina GHANBARINIA, Roohollah RAHMATIAN, Privash SAFA
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Stratégie Didactique en Production Ecrite et le Fonctionnement de la Mémoire de Travail chez les Adultes

  L GHARAHBEIGI, MR GASHMARDI, HR SHAIRI
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Enjeux de la contextualisation de la classe invers?e chez les apprenants du FLE en Iran

  Mahmoud Reza Gashmardi, Bita Hashemiannejad, Hamid Reza Shairi, Rouhollah Rahmatian
  Journal PapersAlternative Francophone , Volume 2 , Issue 5, 2020 February 14, {Pages 65-90 }

  Abstract

  L’av?nement des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la vie quotidienne et professionnelle nous pousse ? profiter des avantages de l’acc?s ? ces outils dans le domaine de l’enseignement et l’apprentissage du fran?ais en Iran. Les TIC nous conduisent ? une nouvelle interp?n?tration des lieux et des pratiques de formation. Gr?ce aux classes invers?es, les contextes traversent les quatre murs de la classe. La fa?on de ?faire la classe? se transforme en un mod?le plus pratique encourageant des m?thodes p?dagogiques et des activit?s interactives pendant le temps pr?cieux de la classe. Le partage des savoirs, la r?gulation de l’apprentissage par des partenaires p?dagogiques et l’interactivit? augmentent da

  Exploitation des textes litt?raires pour d?velopper la comp?tence pragmatique des apprenants du FLE en Iran

  Seyedeh Yasmin SAJADI, Roya LETAFATI, Mahmoud Reza GASHMARDI, Parivash SAFA
  Journal PapersPlume , Volume 16 , Issue 31, 2020 January , {Pages 219-224 }

  Abstract

  Challenges of the french literature curriculum at the bachelor’s level in Iran

  E Alizadeh, R Letafati, H Shairi, M Gashmardi
  Journal PapersFrench Language and Translation Research, 2 (1) , 2020 January , {Pages 188-169 }

  Abstract

  Enjeu de l’interaction dans les classes virtuelles du FLE en Iran

  MR Gashmardi, P Safa, R RAHMATIAN
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Enjeux de la contextualisation de la classe inversée chez les apprenants du FLE en Iran

  MR Gashmardi, B Hashemiannejad, HR Shairi, R Rahmatian
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Exploitation des textes littéraires pour développer la compétence pragmatique des apprenants du FLE en Iran

  SY SAJADI, R LETAFATI, MR GASHMARDI, P SAFA
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Acquiring Oral Communication Skill without Explicit Knowledge: a Neurolinguistics Approach

  Elham MOHAMMADI, Mahmoud Reza Gashmardi, Rouhollah Rahmatian, Hamidreza Shairi
  Journal PapersLanguage Related Research , Volume 10 , Issue 4, 2019 October 10, {Pages 31-54 }

  Abstract

  The neurolinguistic approach (NLA) is a new pedagogical approach to foreign language learning conceptualized by Netten & Germain in 1997 in Canada. This pedagogical approach is based on recent researches in neurolinguistics, especially Michel Paradis’s neuro-linguistic theory of bilingualism. The NLA started to be used outside Canadian territories for teaching learning of French as a foreign language (FFL) both in institutional and academic setting starting from 2010. Before that, the NLA was used-and still is-in Canada as the basic approach of the intensive French program (FI) for young English-speaking and adolescents from 11 to 17 years old in school context. In NLA, the main principle is to develop the ability to communicate orally wi

  Les romans de Daniel Pennac, au service de l’enseignement du FLE

  Motahareh MORADIAN SORKHI, Roya LETAFATI, Hamid Reza SHAIRI, Mahmoud Reza GASHMARDI
  Journal PapersPlume , Volume 14 , Issue 28, 2019 January , {Pages 81-102 }

  Abstract

  Impact de l'Approche Neurolinguistique sur l'apprentissage des apprenants du fran?ais langue ?trang?re en Iran

  Elham Mohammadi, Mahmoud Reza Gashmardi, Rouhollah Rahmatian, Hamidreza Shairi
  Journal PapersRevue des tudes de la Langue Franaise , Volume 10 , Issue 2, 2018 January , {Pages 51-66 }

  Abstract

  La p?dagogie invers?e en FLE: impact sur l’apprentissage des enfants

  Mahmoud Reza GASHMARDI, Razieh SADEGHPOUR
  Journal PapersPlume , Volume 14 , Issue 27, 2018 January , {Pages 71-88 }

  Abstract

  Revue des ?tudes de la Langue Fran?aise

  Elham Mohammadi, Mahmoud Reza Gashmardi, Rouhollah Rahmatian, Hamidreza Shairi
  Journal Papers , 2018 January , {Pages }

  Abstract

  L’Approche Neurolinguistique (ANL) a ?t? con?ue par deux chercheurs/professeurs canadiens, Netten et Germain en 1997 au Canada. ? l’heure actuelle (2018), l’ANL s’ est r?pandue dans diff?rents milieux, en Chine, au Japon, en Taiwan et en France tant dans le milieu institutionnel qu’universitaire. Les strat?gies d’enseignement pr?n?es dans l’ANL d?coulent notamment des neurosciences, en particulier, de la th?orie neurolinguistique du bilinguisme de Paradis. Dans l’ANL, la primaut? est accord?e au d?veloppement de la grammaire interne (habilet? ? communiquer ? l’oral) sans passer par le long d?tour du savoir explicite sur la langue. Dans cet article, nous cherchons ? savoir quels sont les r?sultats de l’ANL dans le context

  Impact de l'Approche Neurolinguistique sur l'apprentissage des apprenants du français langue étrangère en Iran

  E Mohammadi, MR Gashmardi, R Rahmatian, H Shairi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  La pédagogie inversée en FLE: impact sur l’apprentissage des enfants

  MR GASHMARDI, R SADEGHPOUR
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Cognitive Teaching: Importance of Cognitive Neuroscience in the Teaching of Foreign Languages

  Mahmoud Reza Gashmardi
  Journal PapersLanguage Related Research , Volume 8 , Issue 4, 2017 January , {Pages 47-70 }

  Abstract

  For a long time ago, man has sought to understand the mental processes in reasoning, decision making, learning and other mental activities. But the scientific study of the human mind began a few decades ago with the advent of cognitive science. In order to be update and have access to new developments, some sciences tend to cognitive science as the use of the term ‘cognitive’shows it and amongst them we can mention ‘cognitive psychology’,‘cognitive linguistics’,‘cognitive neuroscience’, and so on. Language teaching, as an interdisciplinary science, should take advantage of contributions from cognitive science to develop and to use them in practice. At first, it may seem a little hard to make a direct link between language te

  /pro/academic_staff/mgashmardi/publication

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   آموزش زبان با رويكرد شناختي ( واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه
  • كارشناسي ارشد
   روش تدريس مهارت هاي زباني و اداره كلاس ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روش تدريس مهارت هاي زباني و اداره كلاس ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   زبانشناسي كاربردي و آموزش زبان ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   روانشناسي زبان ( واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه
  • دكتري
   شيوه هاي نوين و بافت محور تربيت مدرس زبان ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   تهيه و تنظيم محتواي درسي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   نظريه هاي زبانشناسي و آموزش زبان ( واحد)
  • 1400
   سهيلي, سجاد
   بررسي نقش تكنولوژي هاي آموزشي و نظريه خودآموزي در آماده سازي زبان آموزان براي گذراندن آزمون TEF
  • 1400
   هاديان, ليلا
  • 1395
   خوشكام, پريسا
   بررسي چالش هاي به كارگيري راهبردهاي ياددهي- يادگيري مبتني بر مغز، در آموزش زبان فرانسه به زبان آموزان بزرگسال در ايران
  • 1399
   صفري, سمانه
  • 1399
   يعقوبي, فريبا
  • 1400
   بهمندفر, شيرين
  • - مدیر گروه زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 1395 تا کنون
  • - رئيس دانشكده زبان هاي خارجي، دانشگاه اصفهان، تير 1387 تا مرداد 1394
  • - مدير مسئول مجله «مطالعات زبان فرانسه»، دانشگاه اصفهان، 1387 تا1388
  • - مدير گروه زبان فرانسه، دانشگاه اصفهان، آبان 1386 تا تير 1387
  • - معاون آموزشي دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)، 1380 تا بهمن 1385
  • - مدير گروه زبان فرانسه، دانشگاه شهيد چمران (اهواز)، 80-1378
  • - استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر رشته زبان فرانسه و مترجمي انگليسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 10/3/1385
  • - استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر رشته زبان انگليسي و فرانسه، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 20/7/1384
  • - استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 6/8/1383
  • - استاد مشاوردانشجويان شاهد و ايثارگر، دانشگاه شهيد چمران اهواز، 17/8/1382
  • عضو هيأت تحريره مجله علمی پژوهشی «مطالعات زبان فرانسه»، دانشگاه اصفهان، 1388تا 1392
  • عضو هيأت تحريره مجله علمی پژوهشی «مطالعات زبان فرانسه»، دانشگاه اصفهان، 1398تا 1402
  • سردبير مجله علمی پژوهشی «پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه»، دانشگاه فردوسی مشهد، 1397 تا 1401
  • سردبير مجله علمی پژوهشی «مطالعات زبان فرانسه»، دانشگاه اصفهان، 1396 تا 1400
  • سردبير مجله علمی پژوهشی «مطالعات زبان فرانسه»، دانشگاه اصفهان، 1392 تا 1396
  • عضو «گروه تخصصی زبان¬ها و ادبیات خارجی شورای تحول»، صادر کننده حکم معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 03/03/1396 تا 03/03/1398
  • عضو «شورای آموزشی معین دانشکده علوم انسانی»، صادر کننده حکم رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 26/01/1397 تا 26/01/1399
  • عضو «کارگروه تخصصی زبان ها و ادبیات خارجی»، صادر کننده حکم معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 13/12/1397 تا 13/12/1399
  • عضو «کمیسیون برنامه ریزی جامع آموزشی دانشگاه»، صادر کننده حکم رئیس دانشگاه تربیت مدرس، 07/03/1398 تا 07/03/1400
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است