En
 • دکتری (1386)

  روانشناسی با تاکید بر روان سنجی

  دانشگاه اصفهان، اصفهان، جمهوری اسلامی ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1382)

  روان شناسی بالینی

  دانشگاه اصفهان، اصفهان، جمهوری اسلامی ایران

 • کارشناسی (1380)

  روان شناسی بالینی

  دانشگاه اصفهان، اصفهان، جمهوری اسلامی ایران

 • روان سنجی،آماررفتاری پیشرفته، مدلهای محاسباتی شناختی نوآورانه و روش شناسی کیفی و مدلهای سایکوفازی

  ((به نام خداوند جان و خرد)) (آنچه مشاهده می کنیم طبیعت خالص نیست بلکه طبیعتی است که به روش پرسشگری ما، درآمیخته شده است). دکترحجت اله فراهانی،متولد اول مهرماه 1357 است. او اکنون استادیارگروه روانشناسی است. اودکترای خود را در دانشگاه اصفهان در رشته روان شناسی با تاکید بر روان سنجی دریافت کرد. سپس ، پسادکترای خود را در دانشگاه ویکتوریا (استرالیا) با پژوهش براستنباط علی غیرقطعی در پژوهشهای روان شناختی گذراند جهت گیری و علاقمندی پژوهشی او روان سنجی، آماررفتاری پیشرفته، مدلهای محاسباتی شناختی نوآورانه ،مدل یابی معادله ساختاری و روش شناسی کیفی وسایکوفازی است .

  ارتباط

  رزومه

  Fuzzy Cognitive Maps for Impact Assessment in Psychological Research: Case Study of Psychological Well-being

  Hojjatollah Farahani, Gonzalo N?poles, Parviz Azadfallah
  Conference Papers3th International Conference on Modern Approach in Humanities and Social Sciences , 2021 March 2, {Pages 20-32 }

  Abstract

  Network Analysis in Psychological Research Using R: Implement, Interpretation and Implications

  Hojjatollah Farahani
  Journal PapersClinical Psychology and Personality , 2021 February 9, {Pages }

  Abstract

  Network analysis is a graphical statistical method which provides visualization of the relationships among multiple variables. The purpose of this research is to describe computational psychological network analysis. psychological network analysis helps researchers in detecting the most important nodes and edges in a complex system. The most recent methods for computing of parameter estimation, accuracy using bootstrapping method, stability of centrality indices and edge-weights difference were discussed in detail. Stability coefficient and bootstrapped method were explained as two new methods in the field. 368 Tehran University students in 2020 (120 male and 248 female) filled out anxiety scale. Network analysis using R indicated that 12-

  Visual and statistical analysis in Single-Case Experimental Designs (SCEDs): Best Practice

  Hojjatollah Farahani
  Journal PapersClinical Psychology and Personality , 2021 February 1, {Pages }

  Abstract

  Research in psychological sciences have been recently tied methodological rethinking and achievement. At this stand, Single-Case Experimental Designs (SCEDs) or N of 1 designs have been redeveloped. One of the biggest practical challenges of them is data analysis. This challenge may discourage classical and novice researchers in psychology from applying them. The Main purpose of this paper is to introduce the importance, theoretical terms and conditions of SCEDs and describe the visual and statistical analysis of data in numerical examples. Within and between condition analysis can be calculated and interpreted ?using many statistical and visual methods. In this paper, these methods have been clearly described along with the interpretable c

  The relationship between object relations dimensions and marital satisfaction

  Leyli Abbasi, Parviz Azadfallah, Ali Fathi-Ashtiani, Hojatollah Farahani
  Journal PapersClinical Psychology and Personality , 2021 January 16, {Pages }

  Abstract

  Introduction: The purpose of this study was to investigate the roles of object relations’ dimensions and marital satisfaction. Method: The sample of 194 married couples with no acute psychological disorders and living together for minimum of two years were selected. These couples were asked to completed Bell Object Relations Inventory (2003) and Enriche Marital Satisfaction Scale (1993). Results: The results of correlation analysis showed that there is a significant negative relationship between marital satisfaction and the dimensions of object relation (self-esteem, alienation, insecure attachment and social inadequacy). Stepwise regression data analysis results showed that various dimensions of object relations including, Egocentricity

  La pr?visibilit? de l’intensit? de la douleur et de la d?tresse psychologique par suggestibilit? et attitude face aux menstruations chez les ?tudiantes

  Nader Abazari, Leila Heydaribasab, Hamid Yaghubi, Hojjatollah Farahani
  Journal PapersAnnales M?dico-psychologiques, revue psychiatrique , 2021 March 16, {Pages }

  Abstract

  ObjectifCette enqu?te a vis? ? ?valuer la pr?visibilit? de l’intensit? de la douleur et de la d?tresse psychologique par la suggestibilit? et l’attitude devant les menstruations parmi une population iranienne de femmes.M?thodeCette ?tude transversale a ?t? r?alis?e sur 130??tudiantes ?g?es de 20?? 35?ans. Un niveau significatif a ?t? fix? ? 0,05. La m?thode d’analyse ?tait la r?gression standard.R?sultatsCent trente ?tudiantes de l’universit? Shahed de T?h?ran ont particip? ? l’enqu?te et leurs donn?es ont ?t? analys?es. La corr?lation de Pearson entre le score total des attitudes envers la menstruation et les sous-?chelles de stress, d’anxi?t? et de d?pression (?DAS-42) ?tait respectivement de (0,77), (0,75) et (0,77). La corr?

  Correlates of Screen Time in Children and Adolescents: A Systematic Review Study

  B Shalani, P Azadfallah, H Farahani
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Designing the Relationship Obsessive-Compulsive Inventory (ROCI) Based on Iranian Culture and Evaluation of Its Psychometric Properties.

  S Ghomian, MR Shaeiri, H Farahani
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Spiritual/Religious Perfectionism Scale in Iran: Psychometric Evaluation

  MA Besharat, H Farahani, M Naghipoor
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Effectiveness of Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy in Weight Loss, Stress, Anxiety, and Depression via Virtual Group Therapy

  N Abedishargh, A Ramezani Farani, B Gharraee, H Farahani
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Prediction of decisional procrastination based on fear of failure, self-compassion and intolerance of uncertainty in students

  K Mansouri, A Ashouri, B Gharraee, H Farahani
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Efficacy of hypnotherapy on pain intensity and psychological distress among women with premenstrual dysphoric disorder, applicability of suggestions focused on cognitive …

  N Abazari, L Heydarinasab, H Yaghubi, H Farahani
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Structural equation modeling of the relationship between mothers’ problematic Internet use and child behavioral problems with the mediating role of mother-child interaction

  R Roshan, H Farahani, Z Norouzi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Rapid screening for generalized anxiety disorder in patients with migraine

  F Veisy, H Farahani, M Togha, B Gharaee, L Janani, A Aghebati
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Talking with Iranian trans women: Their experiences and identity development

  M Yaghoubirad, P Azadfallah, H Farahani, CA Cameron
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  The relationship between the dimensions of object relations and marital satisfaction

  L Abbasi, P Azadfallah, AF Ashtiani, H Farahani
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  The relationship between the dimensions of object relations and marital satisfaction

  L Abbasi, P Azadfallah, A Fathi-Ashtiani, H Farahani
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  La prévisibilité de l’intensité de la douleur et de la détresse psychologique par suggestibilité et attitude face aux menstruations chez les étudiantes

  N Abazari, L Heydaribasab, H Yaghubi, H Farahani
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Predicting the Behavior Problems in Children Aged 3–5 Years According to MothersTechnoferenc and Problematic Internet use By them’

  R Roshan, Z Norouzi, H Farahani
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  The Moderating Role of Type D Personality on The Relationship Between Biomarkers and The Severity of Coronary Artery Disease

  LM DARVISHI, MA BESHARAT, MA Zahed, H FARAHANI
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  After Thematic Analysis: Introducing the Fuzzy Thematic Network Analysis in Psychological Research

  H Farahani, P Azadfallah, K Rashidi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   روانشناسي آزمايشگاهي ( واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسي
  • كارشناسي ارشد
   روشهاي تحقيق درروانشناسي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روشهاي تحقيق درروانشناسي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   مدل سازي شناختي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   مدل سازي شناختي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روشهاي تحقيق در علوم شناختي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   كاربرد روانشناسي در آموزش ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روانشناسي يادگيري ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   اصول روان شناسي و كاربرد آن در آموزش زبان ( واحد)
   دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبيات عرب
  • كارشناسي ارشد
   روشهاي آماري پيشرفته ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روشهاي آماري پيشرفته ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روانشناسي تجربي ( واحد)
  • دكتري
   مباني روان سنجي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روشهاي آماري در علوم شناختي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   علوم اعصاب شناختي و فرايندهاي عالي ذهن ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   كاربرد روانشناسي در آموزش ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روانشناسي يادگيري ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روانشناسي يادگيري ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي ( واحد)
  • 1397
   رودي, ارش
   بررسي رفتار مصرف كننده برخط (لذت گرا ابزار گرا) با اضطراب مرگ . نقش واسطه اي مكانيسم دفاعي و عزت نفس
  • 1397
   نوروزي, ميلاد
  • 1398
   رستمي نيا, قاسم
  • 1398
   عدناني, سيده سارا
  • 1398
   مهدوي, نفيسه السادات
   داده ای یافت نشد
  • • رتبه اول آزمون دكتري دانشگاه اصفهان ، 1382.
  • • رتبه اول كشوري آزمون سراسري كارشناسي ارشد 1380، در روان شناسي باليني، عمومي وكل.
  • ذکر نام او به عنوان یکی از پژوهشگران حوزه عدم قطعیت در جلدسوم دایره المعارف پژوهشگران این حوزه در دانشگاه نیومکزیکو

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است