En
 • دکتری (1385)

  علم اطلاعات و دانش شناسی

  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1381)

  علم اطلاعات و دانش شناسی

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی (1379)

  علم اطلاعات و دانش شناسی - اطلاع رسانی

  دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • مدیریت دانش. دکتر حسن زاده به عنوان اولین پژوهشگر در حوزه مدیریت دانش در ایران، در سال 1382 پژوهش در باب مدیریت دانش را به عنوان رساله دکتری خود آغاز کرده و تاکنون در این زمینه بیش از 50 عنوان مقاله و 5 عنوان کتاب تالیف کرده و پروژه های اجرایی و تحقیقاتی
 • نظام های دانش محور. نظام های دانش محور به مجموعه ای از نظام ها اطلاق می شود که با هدف تکمیل فرایند تبدیل داده به دانش از طریق روابط معنایی درون و برون سامانه ای هستند. پژوهش در حوزه نظام های دانش محور مجموعه وسیعی از سامانه های فنی و اجتماعی را در بر می گ
 • علم سنجی و ارزیابی علم و فناوری. دکتر حسن زاده از سال 1385 به عنوان پژوهشگر گروه علم سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور وارد عرصه علم سنجی شده و تاکنون کتاب ها و مقالات متعددی در حوزه علم سنجی، سنجش و ارزیابی علم و فناوری و وب سنجی تالیف و ترجمه کرده و پای
 • علم اطلاعات و دانش شناسی
 • مدیریت فناوری اطلاعات

دکتر محمد حسن زاده دارای درجه استادی علم اطلاعات و دانش شناسی، در سال 1385 از رساله خود با عنوان «زیرساخت های مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران»در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع کرده و همان سال به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه تربیت مدرس مشغول به کار شد. دکتر حسن زاده در طول فعالیت های آموزشی خود بیش از 100 دانشجو را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی، سیاست گذاری علم و فناوری، مدیریت فناوری اطلاعات و رشته های مرتبط راهنمایی کرده و مشاوره تعداد دیگری را نیز برعهده داشته است. نتایج فعالیت های پژوهشی دکتر حسن زاده در قالب بیش از 200 مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و بیش از 30 عنوان کتاب تالیفی و بیش از 100 عنوان گزارش پژوهش ارائه شده است. مقاله اخیر نامبرده با عنوان The pedagogical challenges of creating information literate librarians از سوی پایگاه Emerald به عنوان مقاله highly Commended انتخاب شده است.

Cluster analysis of research and development value chain knowledge collaborations Innovation in the national system

M Molavvani, A Isfanyari Moghadam, M HasanZadeh, B Bayat, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Investigating and Visualization of Iranian highly cited papers in order to discover the most effective at the international level in the period of ten years 2007-2017

F Mohammadzadeh, S Fahimifar, M Hasanzadeh
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Comparison of Independence Referendum in Iraqi Kurdistan and Spanish Cataloni

GA Ghorbanzadeh Savar, M Hasanzadeh
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Analytical Framework for Commercialization of Science and Technology with a Meta-synthesis Approach: Investigating the Dimensions of Analysis, Actors and Functions

فاطمه حسابی, شعبان الهی, محمد حسن زاده, علی شایان‎
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Analytical Framework for Commercialization of Science and Technology with a Meta-synthesis Approach: Investigating the Dimensions of Analysis, Actors and Functions

F Hesabi, S Elahi, M Hasanzadeh, A Shayan
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

چارچوب تحلیلی تجاری‌سازی علم و فناوری با رویکرد فراترکیب: بررسی ابعاد تحلیل، بازیگران و کارکردها‎

حسابی, الهی, شعبان, حسن زاده, شایان‎
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

تعامل پژوهشگران با منابع اطلاعاتی آنلاین: رویکردی اطلاع سنجانه‎

قربانی, عمران, محمودی, زارعی, ابراهیم, حسن زاده, محمد, بشیرزاده‎
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

تصویری از تجربه زیسته کاربران کتابخانه عمومی ایران (مطالعه ای مبتنی بر نظریه زمینه ای)‎

محمودی, حسن زاده, محمد‎
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Developing a Model of Return on Investment in Knowledge Management

M Hasanzadeh, S Daj
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

مدلسازی موانع نظریه پردازی علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران‎

محمودی, حسن زاده, محمد, زندیان‎
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی: چون و چرای یک راه دراز‎

حسن زاده‎
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Knowledge Management Guidelines in Government Organizations: A Long Way to Go

M Hassanzadeh
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

چالش‌های اثربخشی تحقیقات در علوم انسانی و اجتماعی در ایران: تحلیلی داده بنیاد‎

گلحسنی, حمید, حسینی, حسن زاده, محمد‎
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

High-Temperature Performance of Self-Healing SiC-YSZ Thermal Barrier Coatings Deposited by Using Various Plasma Spray Concepts

M Hassanzadeh, P Sokołowski, R Musalek, J Medricky, S Csaki
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Evaluating the level of Innovation of selected 1404 document countries and its impact on the Performance of Global Cities

S Alavi, H Nazmfar, M Hasanzadeh
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Evaluation of Mobile Phone Healthcare Applications During the Covid-19 Pandemic

HR Saeidnia, Z Mohammadzadeh, M Hassanzadeh
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

مدیریت دانش در بانک‌ها و موسسات مالی، فرصت‌ها و کارکردها: مرور نظام‌مند‎

خوشنود, حریری, نجلا, حسن زاده, محمد, بابا الحوائجی‎
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

The Impact of Librarians' Individual Abilities on Using Social Networks in Iranian Libraries

Mohammad Hassanzadeh, Samira Saber, Fariborz Doroodi
Journal PapersInternational Journal of Information Science and Management , Volume 18 , Issue 1, 2020 January , {Pages 65-72 }

Abstract

The purpose of the study was to articulate the Librarians' Individual Abilities affecting on applying the social networks, as a tool for marketing, from viewpoint of librarians working at the Iranian state university libraries. This research was analytical survey research. The research community consisted of 146 librarians who are working at central libraries of 40 state universities in the capital of province affiliated to Ministry of Science, Research and Technology. Data collection instrument was a researcher-made questionnaire. The findings of the research confirmed the impact of librarians’ individual abilities on the usage of social networks as a marketing tool in academic libraries. Among the components,“skill for establishing a

Identifying Requirements of a Self-care System on smartphones for preventing coronavirus disease 2019 (COVID-19)

Hamidreza Saeidnia, Zahra Mohammadzadeh, Mohammadreza Saeidnia, Amir Mahmoodzadeh, Neda Ghorbani, Mohammad Hasanzadeh
Journal PapersIranian Journal of Medical Microbiology , Volume 14 , Issue 3, 2020 January , {Pages 241-246 }

Abstract

Background: Smartphone applications play a pivotal role in management, providing care and preventing infectious diseases. It also has the potential impact on supportive and self-care. This study aimed to identify the requirements for a smartphones self-care system to prevent corona-virus (COVID-19).Materials & Methods: This was a descriptive study performed in two main stages in 2020. At the first stage, to recognize the requirements for a smartphones self-care system, similar articles were searched and identified. In the second stage, the identified requirements were validated through a researcher-made questionnaire. The sample size of the study consisted of infectious diseases specialists of Urmia University of Medical Sciences. The colle

Exploring Barriers and Conditions for Attracting Non-users to Iranian Public Libraries

Mohammad Hassanzadeh, Hamid Reza Mahmoodi, Emran Ghorbani, Ebrahim Zarei, Fatemeh Helaliyan Motlagh, Maryam Moghaddami Vayghan
Journal PapersLibrary and Information , Volume 23 , Issue 2, 2020 January 1, {Pages 137-165 }

Abstract

Objective: Non-users are those who do not go to the library for any reason. Identifying the reasons for not being present and the client's conditions for going to the library has always been a concern for public libraries. This paper seeks to provide insight into the reasons why non-users do not use the library as well as to identify the non-users' conditions to go to the library. Methodology: Results are built on a qualitative user study. Indeed, findings are gained based on Grounded Theory in 3 stages. Data are collected by semi-structured interviews in which 105 non-users form 11 provinces of Iran participated in. Analyzing was started with open encoding. In the next step the open codes are classified and the open codes that had a meanin

/pro/academic_staff/hasanzadeh/publication

دروس نیمسال جاری

 • دكتري
  كسب و استخراج دانش ( واحد)
  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
 • دكتري
  كسب و استخراج دانش ( واحد)
 • دكتري
  ترسيم نقشه دانش ( واحد)
 • دكتري
  ترسيم نقشه دانش ( واحد)
 • كارشناسي ارشد
  معماري پايگاه هاي اطلاعاتي ( واحد)
 • كارشناسي ارشد
  معماري پايگاه هاي اطلاعاتي ( واحد)

دروس نیمسال قبل

 • دكتري
  نظريه هاي اطلاعات و دانش ( واحد)
  دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
 • كارشناسي ارشد
  روش تحقيق ( واحد)
 • كارشناسي ارشد
  روش تحقيق ( واحد)
 • دكتري
  راهبردهاي دانش ( واحد)
 • دكتري
  راهبردهاي دانش ( واحد)
 • 1400
  كاهه, راضيه
  بررسي مولفه هاي مديريت دانش در سياست هاي سواد سلامت ايران با رويكرد آمايش سرزميني
 • 1400
  نوروزنسب, مهدي
 • 1398
  جباري, ليلا
  تدوين مدل اشاعه ارزش آفرين دانش مبتني بر شبكه هاي اجتماعي در صنايع غذايي
 • 1399
  سليماني, هومن
 • 1399
  پارسامنش, مجيد
 • 1399
  دهخدايي, رضا
 • 1400
  طهماسبي اشتياني, سميرا
 • 1400
  محمودي, حميدرضا
 • عضو گروه تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی
 • عضو هیات تحریریه مجله مطالعات دانش شناسی
 • عضو کمیته سیاستگذاری منابع علمی (تمدید)
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
 • عضو کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی
 • دبیر و عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشکده مدیریت و اقتصاد
 • دبیر و عضو کمیته فناوری و تجاری سازی علوم انسانی
 • عضو کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی
 • مدیر گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
 • عضو کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی
 • مدیریت دفتر توسعه و انتقال فناوری پارک علم و فناوری مدرس
 • مدیر مرکز رشد فناوری های علوم انسانی پارک علم و فناوری مدرس
 • معاون پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو شورای نشر دانشگاه تربیت مدرس
 • دبیر علمی، چهارمین کنفرانس و نمایشگاه شهر هوشمند
 • رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
 • عضو کارگروه علوم انسانی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • برنده جایزه جوان جشنواره بین المللی فارابی - 1392
 • برنده عنوان مقاله Highly Commended از سوی Emeraldinsight در سال 2018
 • پژوهشگر برتر - پژوهش های کاربردی- دانشگاه تربیت مدرس - 1400
 • پژوهشگر تلاشگر - دانشکده مدیریت و اقتصاد - 1390
 • پژوهشگر ممتاز- دانشگاه تربیت مدرس - 1399
 • پژوهشگر نمونه - دانشگاه - 1395
 • شایسته تقدیر سرآمدی آموزش- دانشگاه تربیت مدرس - 1401
 • نویسنده مقاله برتر سال 2017 - Library and Information Science Association for Asia and Pacific - 2018

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است