En
 • دکتری (1390)

  نانومواد

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1386)

  نانومواد

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی (1384)

  مهندسی مواد

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • توسعه نانومواد برای کاربردهای پزشکی
 • توسعه نانومواد برای کاربردهای زیست محیطی
 • نانومواد در پزشکی

  زمینه های پژوهشی: توسعه و کاربرد نانومواد در حوزه های پزشکی مانند عوامل کانترست، رهایش دارو و تشخیص

  کارشناس مسئول: آقای اورنگی

  تلفن: 021-82883917

  مکان: بلوک3 طبقه 2 شرقی اتاق 251

دکتر حمید دلاوری استادیار نانو مواد در دانشگاه تربیت مدرس است. ایشان دکتری نانومواد را در سال 1390 از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرد. وی در حال حاضر بر روی توسعه نانومواد برای کاربردهای پزشکی مانند عامل های کانتراست، دارورسانی و جدایش سلولی تحقیق می کند. ایشان شرکتی را در سال 1393 به همراه همکاران خود از دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، به منظور تحقیق و فروش محصولات جدایش سلولی (ستون و کیت) تاسیس نمودند.

ارتباط

رزومه

Bio-conjugation of anti-human CD3 monoclonal antibodies to magnetic nanoparticles by using cyanogen bromide: A potential for cell sorting and noninvasive diagnosis

N Moradi, S Muhammadnejad, H Delavari, N Pournoori, MA Oghabian, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Efficacy of green synthesized silver nanoparticles via ginger rhizome extract against Leishmania major in vitro

M Mohammadi, L Zaki, A KarimiPourSaryazdi, P Tavakoli, A Tavajjohi, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Synthesis of Tellurium Oxide (TeO2) Nanorods and Nanoflakes and Evaluation of Its Efficacy Against Leishmania major In Vitro and In Vivo

P Tavakoli, F Ghaffarifar, H Delavari, A KarimiPourSaryazdi, MS Dayer, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Porous versus Dense ‐ Effect of Silica Coating on Contrast Enhancement of Iron Carbide Nanoparticles in T2‐Weighted Magnetic Resonance Imaging

Fatemeh Ahmadpoor, Hamid Delavari H, Seyed Abbas Shojaosadati
Journal PapersChemistrySelect , Volume 5 , Issue 3, 2020 January 23, {Pages 1135-1139 }

Abstract

Magnetic nanoparticles development is an intense subject in various biomedical applications. Among these applications, magnetic nanoparticles as contrast agents are of special interest for improving the diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging (MRI). We report here the synthesis of magnetic iron carbide nanoparticles and their stabilization in aqueous media. The challenge of achieving phase transfer of hydrophobic iron carbide nanoparticles to hydrophilic media was addressed by silica shell. Silica coated iron carbide nanoparticles were fabricated with both mesoporous and dense silica shells followed by investigating the impact of such a coating on their performance as T2‐negative contrast agents in MRI. The crystalline structur

Optical and magnetic properties of iron-enriched Fe/Fe x O y@ Au magnetoplasmonic nanostructures

E Kheradmand, R Poursalehi, H Delavari
Journal PapersApplied Nanoscience , 2020 January 13, {Pages 12-Jan }

Abstract

Synthesis and utilization of nanostructures exhibiting both magnetic and plasmonic characteristics have been considered significantly important. In this research, 12-nm iron nanoparticles were first synthesized by the electric arc discharge procedure. Gold nanoparticles were then synthesized via the chemical reduction of gold salt which were used to cover magnetic nanoparticles uniformly. X-ray powder diffraction, scanning and transmission electron microscopies, and UV–Vis spectroscopy were implemented to determine available phases, particles sizes, the morphology of nanoparticles and optical characteristics. Surface plasmon resonance behavior appeared at nm for iron-based@ gold nanoparticles. Vibrating sample magnetometry of iron nanopar

Magnetic separation device

Journal Papers , 2020 April 28, {Pages }

Abstract

Complete Patent Searching Database and Patent Data Analytics Services.

Formation mechanisms, structural and optical properties of Bi/Bi2O3 One dimensional nanostructures prepared via oriented aggregation of bismuth based nanoparticles synthesized?…

E Hashemi, R Poursalehi, H Delavari
Journal PapersMaterials Science in Semiconductor Processing , Volume 89 , 2019 January 1, {Pages 51-58 }

Abstract

Bismuth based rod-like nanostructures were prepared via oriented attachment of colloidal bismuth based nanoparticles synthesized by direct current (DC) arc discharge in liquid. For the synthesis of bismuth based nanoparticles 5 A and 20 A DC electrical currents were applied between two pure bismuth electrodes in water. Bismuth based nanoparticles extracted from the water after 30 days then dispersed in ethanol. Bismuth based rod-like nanostructures formed via the oriented attachment mechanism in ethanol during 30 days. According to X-ray diffraction (XRD) patterns of as-prepared samples, the main parts of the particles were bismuth phase while after 30 days bismuth oxide and bismuth hydroxide phases were dominant. To investigate the spe

A study on the Concentration‐dependent Relaxometric Transition in Manganese Oxide Nanocolloid as MRI Contrast Agent

Azin Khodaei, Mahrooz Malek, Hamid Reza Madaah Hosseini, Hamid Delavari H, Parisa Vahdatkhah
Journal PapersChemistrySelect , Volume 4 , Issue 25, 2019 July 5, {Pages 7596-7601 }

Abstract

A green precipitation method has been used for the synthesis of ultra‐small APTMS‐mPEG conjugated Mn3O4 nanoparticles. Spherical cores in the uniform size of 4?1 nm were characterized by HRTEM. Zeta potential of −45 mV and the invariant turbidimetry results during the time, confirmed super‐stability of the colloids. MRI relaxometry by 1.5 T scanner represented two values of r1= 8.23 s−1mM−1 and r1=7.3 s−1mM−1 for diluted and concentrated samples. The r2/r1 ratio was also decreased from 11.86 to 6.9 by dilution of colloids. Particle aggregation and motional narrowing phenomena led to a dual T1/T2 contrast agent in the Mn ion concentrations of more than 0.2 mM. The optimum concentration of Mn ion for maximum dual si

Preparation of Bio‐Inspired Melanin Nanoplatforms Chelated with Manganese Ions as a Potential T1 MRI Contrast Agent

Mahsa Maddah, Hamid Delavari H, Bita Mehravi
Journal PapersChemistrySelect , Volume 4 , Issue 19, 2019 May 24, {Pages 5860-5865 }

Abstract

Commercial contrast agents demonstrated release risk of the toxic gadolinium ions, and designing of highly stable complexes of biogenic element such as Mn is challenging. In this contribution, Mn‐melanin nanoparticles have been prepared and reacted with m‐PEG. The effect of initial amount of Mn ions on the Mn absorption and its release by melanin nanoparticles (MNP) has been investigated. It has been found that MNP absorb and release more Mn ion by increasing the initial amount of Mn ions. It has been found that time and temperature has no significant effect on Mn absorption by MNP. It is found that the hydrodynamic size of MNP is in accordance with size of MNP which measured with TEM analysis (5.5?2 nm) and the effect of chain of m?

Antifungal effects of indolicidin-conjugated gold nanoparticles against fluconazole-resistant strains of Candida albicans isolated from patients with burn infection

Hossein Rahimi, Shahla Roudbarmohammadi, Delavari H Hamid, Maryam Roudbary
Journal PapersInternational Journal of Nanomedicine , Volume 14 , 2019 January , {Pages 5323 }

Abstract

Background: Candida albicans as an opportunistic fungus is one of the most important causes of late-onset morbidity and mortality in patients with major burns and severely impaired immune system. In recent years, the emergence of resistance to opportunistic fungi and toxicity of antimicrobial drugs make it necessary to develop new drugs.Methods: In the present study, we investigated anticandidal effects of indolicidin, as a representative of host defense peptide, conjugated with gold nanoparticles in fluconazole-resistant clinical isolates of C. albicans. After characterizing the conjugation of indolicidin using biophysical methodologies, the cytotoxicity and hemolytic activity of the nanocomplex were examined. In addition, the expression l

A new formulation of graphene oxide/fluconazole compound as a promising agent against Candida albicans

Sabrieh Asadi Shahi, Shahla Roudbar Mohammadi, Maryam Roudbary, Hamid Delavari
Journal PapersProgress in biomaterials , Volume 8 , Issue 1, 2019 March 1, {Pages 43-50 }

Abstract

Candida albicans (C. albicans) belongs to the opportunistic fungal pathogens, which cause a wide spectrum of infections in immune-compromised patients. Graphene oxide (GO), a biocompatibility agent, has been reported to exhibit effective antimicrobial activity. In the present study, a graphene oxide/fluconazole (GO/Flu) compound was synthesized and characterized using Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and Raman spectroscopy. The antifungal activity of GO/Flu was examined against fluconazole-resistant C. albicans (ATCC 10231) compared to GO and Flu using the broth microdilution method, according to CLSI protocol. DNA fragmentation was assessed through the antifungal mechanism of GO/Flu. The release of Fluin PBS medium was measur

Efficacy of manganese oxide (Mn2O3) nanoparticles against Leishmania major in vitro and in vivo

Pooya Tavakoli, Fatemeh Ghaffarifar, Hamid Delavari, Nima Shahpari
Journal PapersJournal of Trace Elements in Medicine and Biology , Volume 56 , 2019 December 1, {Pages 162-168 }

Abstract

BackgroundThe pentavalent antimonial compounds are the first drug of choice for leishmania infection, but have several side effects that cause some restriction for use. Extension of nanoparticle use in biological research and proven effectiveness of manganese nanoparticles on fungi and bacteria, along with the lack of information about its antileishmanial effects, have motivated this study. Manganese can induce cell apoptosis by increasing FOXO3a-Bim/PUMA mRNA activation and activating of caspase-3 pathway.MethodsThis study was aimed to examine the efficacy of manganese oxide nanoparticles againstLeishmania major (MRHO/IR/75/ER) in vitro and in vivo. To evaluate the antileishmanial activity of NPs, light microscopic observation was used to

Size and Shape Effect on the Curie temperature of Gadolinium of Nanostructures: Monte Carlo Simulation

AR Mohseni Basir, H Delavari H, R Poursalehi
Journal PapersNanoscale , Volume 6 , Issue 2, 2019 June 22, {Pages }

Abstract

In this research, the Curie temperature of gadolinium Gd nanostructures with shapes of nanoparticle, nanorod, and thin film were simulated based on the Monte Carlo algorithm via Vampire software. Curie temperature of Gd nanoparticles decreases from 289 K to 245 K by reducing the diameter size of Gd nanoparticle from 10 nm to 1 nm. It has been observed that with constant aspect ratio and also in constant length, the Curie temperature of Gd nanorod increase by increasing the nanorod diameter. In addition, the Curie temperature increases by increasing the thickness of Gd thin film. Finally, results of this simulation are fitted on proposed equations by other researcher to extract their corresponding constants.

Toxicity, morphological and structural properties of chitosan-coated Bi2O3–Bi(OH)3 nanoparticles prepared via DC arc discharge in liquid: a potential …

M Mohammadi, A Tavajjohi, A Ziashahabi, N Pournoori, ...
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Formation mechanisms, structural and optical properties of Bi/Bi2O3 One dimensional nanostructures prepared via oriented aggregation of bismuth based nanoparticles synthesized …

E Hashemi, R Poursalehi, H Delavari
Journal Papers , , {Pages }

Abstract

Formation, gradual oxidation mechanism and tunable optical properties of Bi/Bi2O3 nanoparticles prepared by Nd: YAG laser ablation in liquid: Dissolved oxygen as genesis of?…

S Dadashi, R Poursalehi, H Delavari H.
Journal PapersMaterials Research Bulletin , Volume 97 , 2018 January 1, {Pages 421-427 }

Abstract

Colloidal Bi/Bi2O3 nanoparticles were synthesized by pulsed Nd:YAG laser ablation of metallic bismuth target. Structural characterization and optical properties of Bi/Bi2O3 nanoparticles have been studied. Moreover mechanism of nanoparticles formation and oxidation of Bi nanoparticles were proposed, according to experimental data from UV–vis spectroscopy and calculation of optical properties. SEM and XRD analyses indicate the formation of Bi2O3 nanoparticles with mean size of 27???4?nm which are mixing of four phases including rhombohedra crystal structure of Bi, Bi(OH)3, monoclinic α-Bi2O3 and tetragonal β-Bi2O3. In addition, optical extinction of Bi2O3 nanoparticles can be fine-tuned in the visible spectral region by tailoring the oxi

Can earthworms biosynthesize highly luminescent quantum dots?

Farzane Talaeeshoar, Hamid Delavari H, Reza Poursalehi
Journal PapersLuminescence , Volume 33 , Issue 5, 2018 April 23, {Pages 850-854 }

Abstract

Band gap tunable cadmium selenide (CdSe) quantum dots (QDs) were synthesized within earthworms that emit in the middle of the visible spectrum. We demonstrated that this luminescence emission is a combination of the earthworm's protein and QD luminescence, such that the contribution of QDs in the luminescence was negligible. Eisenia fetida earthworms were used for QD biosynthesis and were exposed to different concentrations of CdCl2 and Na2SeO3 in standard soil for an adequate exposure time. The size of the CdSe QDs based on the effective mass model was in agreement with the size measured from the transmission electron microscopy analysis, with an average diameter of 7?nm. Ultraviolet–visible and photoluminescence analyses confirmed the

Preparation of Naturally Active Melanin Nano‐Platforms Chelated with Barium Ions as a Potential X‐Ray‐Computed Tomography Contrast Agent

Sevda Nedaei T, Hamid Delavari H
Journal PapersChemistrySelect , Volume 3 , Issue 39, 2018 October 24, {Pages 11098-11102 }

Abstract

Facile preparation of biocompatible nano‐platforms for computed tomography (CT) is demanding. In this work, PEGylated melanin nanoparticles (MNPs) are prepared and reacted with barium ions as CT imaging contrast agent (Ba‐MNPs‐mPEG). It is found that the hydrodynamic size of MNPs is in accordance with size of MNPs measured by electron microscopy (4?1 nm). The zeta potential of MNPs reduces by PEGylation and chelating with Ba2+ ions. Fourier transformed infrared (FTIR) analysis proposed that OH and NH groups of MNPs are possible binding sites for Ba2+ ions. The prepared Ba‐MNPs‐mPEG shows no significant cytotoxicity at concentration up to 100 ppm of barium concentration after 24 h. Finally, our results indicated that the X??

Toxicity, morphological and structural properties of chitosan-coated Bi2O3–Bi (OH) 3 nanoparticles prepared via DC arc discharge in liquid: a potential nanoparticle-based CT?…

Mohsen Mohammadi, Atiyeh Tavajjohi, Azin Ziashahabi, Negin Pournoori, Samad Muhammadnejad, Hamid Delavari, Reza Poursalehi
Journal PapersMicro & Nano Letters , 2018 November 14, {Pages }

Abstract

In this study, Bi2O3 nanoparticles were employed as computed tomography (CT) contrast agents. In this regard, X-ray attenuation of Bi2O3 nanoparticles, prepared via DC arc discharge in water, was investigated. In addition, the optical, structural, morphology and cytotoxicity properties of afforded nanoparticles were also studied. The electric arc discharge was done via bismuth electrodes in a water medium. Then, to stabilise Bi2O3 nanoparticles, chitosan molecule was cross linked via glutaraldehyde around Bi2O3 nanoparticles. X-ray diffraction analysis demonstrated the monoclinic structure and field emission-scanning electron microscopy images clarified the average size of Bi2O3 as 40 nm. Fourier transform infrared analysis proved chitosan

Synthesis of Fe 5 C 2@ SiO 2 core@ shell nanoparticles as a potential candidate for biomedical application

Fatemeh Ahmadpoor, Seyed Abbas Shojaosadati, Hamid Delavari H, Gunna Christiansen, Reza Saber
Journal PapersMaterials Research Express , Volume 5 , 2018 May 10, {Pages 055038 }

Abstract

A new strategy for water-dispersibility of hydrophobic carbide nanostructures was proposed. In this regard, hydrophobic Fe 5 C 2 nanoparticles (NPs) with size ranging 25–40 nm were synthesized and coated with 12–15 nm silica shell for biomedical applications. X-ray diffraction (XRD) results revealed that Fe 5 C 2 NPs with monoclinic structure were successfully prepared. The crystalline structure of Fe 5 C 2 NPs was remained unchanged and saturation magnetization of core remained nearly constant after coating with silica shell. Moreover, Raman spectroscopy identified D-band of amorphous carbon shells which was also confirmed by transmission electron microscopy (TEM). Finally, Fe 5 C 2@ SiO 2 core@ shell NPs demonstrated no significant cy

دروس نیمسال جاری

 • دكتري
  نانو تكنولوژي پيشرفته (2) ( واحد)
  دانشکده فنی و مهندسی، گروه نانو مواد
 • دكتري
  مباحث ويژه در نانو كامپوزيت ها ( واحد)
 • كارشناسي ارشد
  نانو مغناطيس ( واحد)
 • كارشناسي ارشد
  آزمايشگاه آناليز نانو مواد ( واحد)

دروس نیمسال قبل

 • كارشناسي ارشد
  نانوشيمي ( واحد)
  دانشکده فنی و مهندسی، گروه نانو مواد
 • كارشناسي ارشد
  نانومواد (1) ( واحد)
 • 1397
  تفنگدارزاده, ايلار
  ساخت و مشخصه يابي نانو عامل كانتراست سي تي بر پايه بسپارش مولكول¬هاي تري¬يدوبنزن
 • 1397
  حسين زاده, سرور
 • 1397
  طبسي, حميدرضا
 • 1398
  اورنگي, سعيد
 • 1398
  حبيب اللهي نجف ابادي, اكرم
 • 1393
  خياطان, فهيمه
  بكار گيري نانو ذرات ملانين در رديابي سلولي توسط تصويربرداري تشديد مغناطيسي
 • 1396
  شاكري, مينا
  داده ای یافت نشد
 • گرانت تحقیقاتی از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 1392
 • دریافت حقوق دستیار آموزشی 1390-1387
 • رتبه سوم در سومین دوره مسابقه کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف 1390
 • طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1397
 • عضو بنیاد ملی نخبگان و انجام پروژه بجای خدمت سربازی 1391
 • گرانت تحقیقاتی از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو 1394
 • گرانت تحقیقاتی از مرکز تحقیق و توسعه میکروالکترونیک 1394
 • گرانت تحقیقاتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت 1395

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است