En
 • دکتری (1378)

  معماری

  دانشگاه تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1368)

  معماری

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی (1362)

  معماری

  دانشگاه هنر تهران،

 • معماری منظر- باغ ایرانی
 • معماری ایرانی اسلامی
 • روانشناسی محیط

  داده ای یافت نشد

  Using Space Syntax to Analyze Behavior Setting; Case Study: Neighborhood Parks in District 5 of Tehran Municipality

  S Alidoust Masouleh, M Ansari, M Bemanian, M Haghighatbin
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Geometric Data Mining and Shape Grammar of Relationship between House and Islamic Iranian Lifestyle

  Mohammad Ahmadi, M Ansari, M Bemanian
  Journal PapersNaqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning , Volume 11 , Issue 1, 2021 April 10, {Pages 14-Jan }

  Abstract

  Aim: New technology has already changed our interpretation of Persian house. Theory of integration in the high-performance architecture theory shows that the different elements of Iranian house enjoy unity, despite their differences. The research aims to study the most important elements of Persian house based on Islamic-Iranian life style based on a holistic approach.Methods: The purposive sampling method is developed among the case from the central parts of Iran such as Isfahan, Kashan, Yazd and Ardakan; in order to calculate the area, the module and the period of building the house. Research tool was scientific documentation and survey. The data analysis is based on descriptive-analytical understanding of mathematical space syntax.Findin

  Investigating the role of sensory perceptions in the memory of urban squares using Merleau-Ponty ideas (Case study: Tajrish Square)

  Darya Nosratpour, Mojtaba Ansari, Hasanali Pormand
  Journal PapersUrban Management Studies , Volume 12 , Issue 44, 2021 March 17, {Pages 47-65 }

  Abstract

  Introduction and purpose of the research: Rapid changes of cities occur without regarding the environmental and cultural status and structures that interrupt integrated memories of city dwellers besides the ignorance of physical qualities. Urban spaces are the home to communal life and social conversation or discourse in a context with components responding to the place qualities. This research is seeking to discover the quality of creating collective memory through city dwellers encounter with Tajrish square. research method: This essay has been chosen according to the qualitative, analytical and interpretive research approaches along with phenomenological ground of embodied sensory perceptions and from Merleau-Ponty’s point of view, and

  Biophilic Development in Natural-Heritage-Intensive Geography; Case Study: Abyaneh

  Mahdieh Zolfaghari, Mohammadjavad Mahdavinejad, Behrooz Mansoori, Mojtaba Ansari
  Journal PapersHuman Geography Research , 2021 February 13, {Pages }

  Abstract

  Introduction One of the most controversial issues in the development of the natural-heritage-intensive sites is the challenge of conservation and development; on the one hand, development should boost the local economy, on the other hand, it should take care of nature and the environment. One of the most important solutions proposed to preserve human geography and convince local people to continue living in their homeland, is tourism industry. This issue makes the need to build new places and infrastructure more serious. Biophilic architecture and urban planning have been considered as an intelligent response to the impact of the development projects in the context. The purpose of this study is to explain the impacts of the biophilic archi

  Improving the suitability of selected thermal indices for predicting outdoor thermal sensation in Tehran

  M Haghshenas, M Hadianpour, A Matzarakis, M Mahdavinejad, M Ansari
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Investigating the Planting Pattern Based on Desirable Visual Scale in Neighborhood Parks (Case Study: Neighborhood Parks in Districts 18 and 1 of Tehran)

  Z Sadeghi, M Ansari, M Haghighat Bin
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Comparative Study of Facade Ornament, a factor in understanding of scale, Function and structural expression;(Case Study: modern and postmodern era)

  M Ranjazmayazari, M Ansari
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Explain the Methodology for Decision Support Systems in the Early Stages of the Landscape Architecture Design Process Based on the Systemic Design Approach

  P Goodarzi, M Ansari, MJ Mahdavinejad, M Haghighatbin
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  User-oriented nightscape lighting (UONL)

  M Pourfathollah, M Mahdavinejad, M Ansari, M Arbab
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Relation between sense of belonging to place and participation on promoting social capital in informal settlements (Case study: Tork-Mahalleh neighborhood at the city of Sari)

  Rouhollah Rahimi, MOJTABA ANSARI, MOHAMADREZA BEMANIAN, MOHAMMAD JAVAD MAHDAVINEJAD
  Journal Papers , Volume 8 , Issue 1001100, 2020 January 1, {Pages 15-29 }

  Abstract

  Social capital is one of the issues that creating, maintaining and enriching it is one of the main goals of sustainable urban development. The sense of belonging to the place in the inhabitants of each neighborhood leads to the formation of a place identity, which affects the sense of belonging to popular participation and social capital, the analysis of which is the purpose of this article. In this research, based on the Cochran formula, a sample of 371 inhabitants of the informal settlement of the city of Sari who is involved with social problems is selected as sample and each of the variables of the study, which is the sense of place belonging, popular participation and capital Social, using the correlation method, and then, using struct

  The role of ornamentations in retaining the Iranian-Islamic identity in Urban facades (Case study: Bala and Paein hkiaban: Mashhsd)

  Maryam Talaei, MOJTABA ANSARI
  Journal Papers , Volume 12 , Issue 29001053, 2020 January 1, {Pages 99-112 }

  Abstract

  Due to the emerging between Iranian-Islamic culture and modernization, in recent years, question was always proposed: what is the position of our indigenous culture and Islamic values and architecture and urbanism which are the clear examples of these values, and how should they be? Meanwhile, the role of facades are part of cityscape, which convey the cultural meanings and identify cityscape and the role of Islamic ornamentation, which was an absolute part of the cities, is so important. This paper is to fulfill the aim by descriptive-analytical–historic research method based on reading document and sources as well as analyzing them, consider the position of Islamic ornamentation urban facade with adaptive-comparative method and their ro

  Explaining Bionics-Based Life Criteria in Planning and Designing Human Settlements

  SEYYED MOJTABA MIRHOSSEINI, MOJTABA ANSARI, MOHAMMADREZA BEMANIAN
  Journal Papers , Volume 52 , Issue 2, 2020 January 1, {Pages 569-588 }

  Abstract

  Introduction: Nature has done trial and error for 3/8 billion years and during this time only the optimal and most efficient natural structures remain, which can be the source of inspiration for human beings in solving its problems. Bionics is a science that by looking at Nature and living systems finds solutions to human challenges in design and construction. On the other hand, human settlements as the most important part of human habitats, despite advanced technologies rather than the past, have no desirable quality. The special quality that is called" life" in this study. Therefore, the main question of the study is that what the bionics-based life criteria for using in planning and designing human settlements are? Methodology: This stud

  Evaluation of the Effect of Physical Components on Place Attachment in Communal Spaces of Selected Residential Complexes in Tehran

  Rouhollah Rahimi, Mojtaba Ansari, Mohammadreza Bemanian, Mohammadjavad Mahdavinejad
  Journal PapersThe Monthly Scientific Journal of Bagh-E Nazar , Volume 17 , Issue 83, 2020 April 20, {Pages 15-30 }

  Abstract

  Problem statement: With the extension of human societies and the promotion of human social needs, the necessity of being present in communal spaces and identifying the components that affect the sense of attachment to the place for some human activities is of great importance. The lack of attachment, the separation of individuals from one another, and the lack of social interactions, along with other urban problems, are the result of a modernist vision of space.Research objective: The purpose of the study is to classify the qualitative components of communal spaces in residential complexes with moderate urban density in Tehran. To extract the values of qualitative, physical and perceptual qualities in the residential complex scale, as well

  An analysis of Methods for Understanding Islamic Art and Architecture

  Morteza Mirgholami, Ashrafossadat Mirfakhraei, Mojtaba Ansari
  Journal PapersCulture of Islamic Architecture and Urbanism Journal , Volume 5 , Issue 1, 2020 August 10, {Pages 27-52 }

  Abstract

  Grasping potential methods for exploring Islamic art and architecture is a continuous challenge. The problem is to what extent we should rely on strategies based on the world knowledge (science and intellect) or the Islamic worldview and doctrine (religion and revelation)? In the first part of the present article, mainly based on the documentary studies of the major foundations of contemporary epistemology and their theoretical approach, each of these methods and their significance and credibility are reviewed and appraised. In this way, using descriptive-analytical method, various possibilities of understanding in architecture spaces in general and Islamic architectural spaces in particular are examined. The results of the survey show that

  Comparative Study of Fa?ade Ornaments, a factor in understanding of scale, Function and structural expression;(Case Study: modern and postmodern era)

  Mohammadreza Ranjazmayazari, Mojtaba Ansari
  Journal PapersHoviatshahr , 2020 January 11, {Pages }

  Abstract

  Ornament, has a special role in understanding of the user, in the scale of the building, its function and structural expression, so that the amount of ornament used, the location and the relationship with the components of the building, make it an effective and special element in the history of architecture. Shortage of coherent studies between ornament and mentioned factors caused this research to done. The question of whether ornament can influence the perception of the user in understanding the above factors is important. Therefore, the hypothesis of the present research is that in the periods of history, ornament has been in the pursuit of goals such as functional clarity, scalability and clarity in the structural expression, and in p

  Investigation of the Impact of the Green Approach on Playgrounds on Children's Achievements

  Farzaneh Azadi, Kianoush Suzanchi, Mojtaba Ansari
  Journal PapersNaqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning , Volume 9 , Issue 2, 2019 September 10, {Pages 125-134 }

  Abstract

  Aims: soil, plant in playgrounds on children's achievements. Achievements of the presence of the child in the natural environment include nature's ability to promote cultivating skills, enhance mental and cognitive skills, facilitate learning, and rehabilitation of the relationship between child and nature. Meanwhile, later two ones, as factors that are only achieved through the placement of a child in a green environment, is chose to be one of the child's achievements. Although the way through which the child is accessed to these two important issues is explored.

  Recognizing Iranian Performative Places and Spaces in Persian Paintings

  Maryam Doroudian, MOHAMMAD REZA BEMANIAN, MOJTABA ANSARI
  Journal Papers , Volume 24 , Issue 100123, 2019 January 1, {Pages 59-68 }

  Abstract

  This study recognizes the spatial and locational characteristics of Iranian performance art in the traditional Persian paintings (miniature) in the pre-modern Islamic era. In the history of Iranian performance art, there are limited documents to recognize the characteristics of space and place. However, Iranian culture has many potentials to preserve performance arts. The most important way to reach these potentials is dramaturgy. In Iranian tradition, the principles and main elements of any cultural fields that are subject to restraint could be preserved in other areas. Accordingly, traditional Persian paintings were selected as the sources which possibly contain some features of the Iranian performance arts. Herein, the efforts of painter

  Environment Sustainability through Adaptive Reuse (Case Study: Industrial Heritage of Iran)

  M ANSARI, MR BEMANIAN
  Journal Papers , Volume 9 , Issue 100723, 2019 January 1, {Pages 67-77 }

  Abstract

  Environmental sustainability is one of the crucial issues considered by practitioners of environment conservation. One of the major factors which affect the environment is land use management. Consequently, adaptive reuse of industrial vacant buildings has achieved great acceptance among developing countries in recent years, whereas it can provide economic, sociocultural, and ecological benefits to the environment. This research aims to identify the significance of adaptive reuse in sustainability of the environment, especially in neglected industrial areas. The aim is achieved by means of a principle-based approach: defining the meaning of adaptive reuse and its significance in a sustainable environment; then, evaluating sustainability fac

  A Comparative Analysis of Semantic Values in Liminal Spaces of Traditional Houses (Case Study: Yazd Traditional Houses)

  Hassan Mortazavi, Mohammad Reza Bemanian, Mojtaba Ansari
  Journal PapersIranian Journal of Archaeological Studies , Volume 9 , Issue 1, 2019 February 1, {Pages 12-Jan }

  Abstract

  A house is a space where humans grow and live with their families feeling secure with a sense of attachment. The architecture of the traditional Iranian houses not only has taken on physical and functional importance as architecture but also it plays a substantial role in the communication of its meaning and notions. Liminal spaces in traditional houses are part of the apparent form carrying multiple meanings. These spaces provide conventional interactions and exchanges with the adjacent spaces, mirroring the potential of liminal spaces to address several concepts as the focus of meaning. This applied research was conducted as a descriptive-analytical study with the interpretivist approach to describe the valid theories and opinions of theo

  Landscape Perception Indicators Based on Islamic Aesthetics (Case Study: Three Instances in Qazvin, Iran)

  Reza Jafariha, Mojtaba Ansari
  Journal PapersNaqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning , Volume 7 , Issue 4, 2018 March 15, {Pages 29-Nov }

  Abstract

  The importance of aesthetics in perceiving urban landscape seems to be essential. Usually, the subject of aesthetics holds a position in ideas and viewpoints of philosophers. In Islamic perspective all the creatures are beautiful due to their connection to the creator of all the beauties. In this research, the subjects such as landscape perception, landscape aesthetics, perception in viewpoints of Iranian Islamic philosophers, and aesthetics in both Holly Quran and ideas of Iranian Islamic philosophers are surveyed and analyzed.The purpose of this paper is to obtain some answers for these two questions: what are aesthetics indicators in Islamic view? How is landscape perception explained by these indicators? This is descriptive-analytic res

  /pro/academic_staff/ansari_m/publication

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   شناخت شناسي براي معماران ( واحد)
   دانشکده هنر، گروه معماري
  • دكتري
   شناخت شناسي براي معماران ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   باغ ايراني ( واحد)
   دانشکده هنر، گروه معماري
  • كارشناسي ارشد
   روانشناسي محيطي ( واحد)
  • كارشناسي ارشد
   روانشناسي محيطي ( واحد)
  • دكتري
   سمينار تخصصي 1 (نظريه هاي معماري منظر) ( واحد)
  • دكتري
   ابرسازه ها در منظر ( واحد)
  • 1399
   رشيدي نژاد, عاطفه
   طراحي منظر فضاهاي نيمه باز زيرسطحي شهري با الهام از الگوي گودال باغچه هاي ايراني ( نمونه طراحي : ميدان ارگ كرمان)
  • 1400
   برزگربفرويي, عاطفه
  • 1400
   پورباقريان, هليا
  • 1400
   وطني, مهران
  • 1398
   بختياري منش, محيا
   برهم كنش صورت و معنا در خانه هاي بافت مياني شهر كرمانشاه از نگاه ساكنان
  • 1398
   عابدي دهقي, سميرا
  • عضو کمیته تخصصی گسترش هنر (دفتر گسترش برنامه ریزی آموزش عالی)
  • عضو کارگروه فرهنگی و اجتماعی دانشکده هنر و معماری
  • مدیر گروه معماری
  • عضو در کمیسیون موارد خاص
  • عضو شورای راهبردی دانشکده هنر و معماری
  • عضو کمیته توسعه فضای کالبدی دانشگاه
  • عضو کمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه بین المللی امام خمینی
  • عضو هیات ممیزه تعیین صلاحیت مدرسی دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • عضویت در هیات ممیزه جهاد دانشگاهی
  • عضویت در هیات ممیزه جهاد دانشگاهی
  • رئیس کمسیون تخصصی هنر هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیر دولتی پژوهشی و اموزش عالی علوم انسانی
  • عضو هیات تحریریه مجله علمی- پژوهشی مطالعات معماری ایران(دانشگاه کاشان)
  • عضو هیات تحریریه نشریه هنرهای سنتی
  • عضو هیات تحریریه مجله علمی ترویجی نگارینه هنر اسلامی (دانشگاه بیرجند)
  • عضو گروه تخصصی معماری و هنر پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی
  • عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی مطالعات معماری ایران
  • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی - پژوهشی شهر ایرانی - اسلامی
  • عضو هیئت تحریریه فصلنامه پژوهش توسعه شهری
  • عضو کارگروه تحول در هنر(طرح آمایش)
  • عضو پیوسته کرسی هنر و معماری
  • عضو شورای نشر دانشگاه از سال 89 تا 91
  • عضو گروه هنر و مطالعات زیبایی شناسی چشنواره بین المللی فارابی
  • عضویت در کمیسیون تخصصی گروه هنر ، معماری و شهرسازی هیات ممیزه
  • عضو هیات تحر یریه فصلنامه علمی ترویجی اثر
  • عضو هیات تحر یریه فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر
  • رئیس دانشکده هنر و معماری
  • مدیر گروه برنامه ریزی محیط و منظر
  • معاون آموزشی دانشکده هنر
  • مدیر گروه پژوهش هنر
  • عضو هیات تحریریه مجله علمی معماری ایرانی دانشگاه کاشان
  • عضو هیات ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • عضو هیات ممیزه مشترک مرکز و موسسات غیر دولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی تهران
  • عضو شورای نشر دانشگاه
  • عضوکمیسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه بین المللی امام خمینی
  • عضو کارگروه معماری (شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب قرهنگی)
  • رییس کمسیون تخصصی ممیزه مشترک مرکز و موسسات غیر دولتی پژوهشی علوم انسانی، هنر و معارف دینی تهران
  • عضو کارگروه تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی (نماینده وزارت علوم در کارگروه)
  • عضو هیات ممیزه جهاد دانشگاهی
  • عضوکمیته تخصصی هیات ممیزه جهاد دانشگاهی
  • عضو هیات ممیزه مشترک مرکز و موسسات غیر دولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی تهران
  • سرپرست کمیته تخصصی معماری شورای برنامه ریزی آموزش عالی
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است