En
 • دکتری (1382)

  مدیریت - مدیریت تولید و عملیات

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1377)

  مدیریت بازرگانی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی (1375)

  مدیریت صنعتی

  صنعت نفت، تهران، ایران

 • شبیه سازی سیستمهای گسسته پیشامد،پویا و عامل بنیان
 • تصمیم گیری
 • باز مهندسی فرایندهای سازمانهای خدماتی و تولیدی
 • هوش مصنوعی در مدیریت

  با سلام در دانشگاه صنعت نفت فارغ تحصیل شدم و کارشناسی ارشدرا در رشته مدیریت صنعتی در دانشگاه تربیت مدرس اخذ نمودم .دکتری خود را در خرداد سال 1383در دانشگاه تربیت مدرس گرفتم . اکنون عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی هستم و زمینه های تحقیقاتی در حوزه شبیه سازی و هوش مصنوعی در کسب و کار می باشد. در حوزه بهره وری و فرایندهای کسب و کار پروژه های تحقیقاتی و کاربردی متفاوتی را انجام داده ام.

  ارتباط

  رزومه

  A model for selecting green suppliers through interval-valued intuitionistic fuzzy multi criteria decision making models

  Seyedeh Saeedeh Mohammadi, Adel Azar, Ali Rajabzadeh Ghatari, Moslem Alimohammadlou
  Journal PapersJournal of Management Analytics , 2021 February 12, {Pages 26-Jan }

  Abstract

  This study sought to construct a model for selecting green suppliers. The study was conducted in three phases: in phase 1, the literature was reviewed based on the meta-synthesis method and experts’ opinions were analyzed to create a model composed of 11 dimensions and 40 criteria for selecting green suppliers. In phase 2, intuitionistic fuzzy best-worst method was used to weight the dimensions and criteria. The most important dimension was “green image” and the most important criteria were the “environmental protection system” and a good “public image.” In phase 3, four suppliers in the field of medical equipment were assessed and ranked. The study proposed a framework for selecting green supplier selection (GSC) and could pr

  Smart tourism destinations: a systematic review

  Sanaz Shafiee, Ali Rajabzadeh Ghatari, Alireza Hasanzadeh, Saeed Jahanyan
  Journal Papers , 2021 February 22, {Pages }

  Abstract

  PurposeThis study aims to present a systematic review of smart tourism articles using a meta-synthesis method. Effective systematic reviews are essential for assisting stakeholders in implementing smart destinations. A systematic comprehension of studies on smart tourism is needed regarding the various components of smart tourism destinations, the metrics to map these components and their expected results. This study creates a framework for understanding how smart tourism destinations are theorized and developed.Design/methodology/approachBased on the meta-synthesis approach, this study collects, analyzes and synthesizes relevant research in smart tourism published in online databases by following a predetermined review protocol.FindingsThi

  A Methodology for IT Governance by Viable System Modeling (VSM): an Action Research in Designing a Data Center

  Ali Akbar Arghand, Mahmood Alborzi, Ali Rajabzadeh Ghatari
  Journal PapersSystemic Practice and Action Research , 2021 March 17, {Pages 22-Jan }

  Abstract

  This paper attempts to introduce a methodology as a tool for designing and diagnosing IT governance by the VSM approach. The viable IT governance can guarantee a dynamic alignment of the business strategy with IT business value in today’s complex situations. Organizations are becoming more and more dependent on IT and capital investment in IT has been increased in recent years. To create business value from IT, business and IT should be aligned. On the other hand, because of the complexity of the business environment, organizations should be adaptable to this uncertainty to guarantee their viability. Dynamic business and IT alignment can be achieved by viable IT governance in the ever-changing environment by the VSM approach. A methodolog

  Simulation Model for Optimizing Energy in Supply Chain Management

  Nazli Akhlaghinia, Ali Rajabzadeh Ghatari
  Journal PapersInternational Journal of Mechanical and Industrial Engineering , Volume 15 , Issue 4, 2021 March 1, {Pages 180-184 }

  Abstract

  In today's world, with increasing environmental awareness, firms are facing severe pressure from various stakeholders, including the government and customers, to reduce their harmful effects on the environment. Over the past few decades, the increasing effects of global warming, climate change, waste, and air pollution have increased the global attention of experts to the issue of the green supply chain and led them to the optimal solution for greenery. Green supply chain management (GSCM) plays an important role in motivating the sustainability of the organization. With increasing environmental concerns, the main objective of the research is to use system thinking methodology and Vensim software for designing a dynamic system model for gre

  Integrating Fuzzy Analytic Hierarchy Process and Fuzzy DEMATEL to Investigate Service Capabilities in Iranian Small Enterprises: A Resource-Based Perspective

  Davod Khosroanjom, Ali Rajabzadeh Ghatari, Adel Azar, Abbas Moghbel
  Journal PapersThe Journal of Productivity Management , Volume 15 , Issue 1 (56) Spring, 2021 March 21, {Pages 23-53 }

  Abstract

  Based on a resource-based perspective, the service capabilities comprisemanagerial, organizational, marketing, and service quality components that can enhance the competitive position. Owing to the key roles these capabilities may play in isolation and independent of the performance, the current study aimed to investigate the dimensions and criteria of service capabilities in Iranian Small Enterprises (ESs) employing a combination of fuzzy AHP and fuzzy DEMATELand to analyze and delineate the intensity of relationships among them. Alarge gap in existing research on fuzzy DEMATEL weights concerns determination of weights. Hence, the present five-phase study set out to bridge this gap by proposing an innovative approach to determine weights.

  A New Approach Based on Matching Theory and Simulated Annealing for Parallel Machine Scheduling Problems

  M Moussa, A Azar, AR Ghatari
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Industrial parts change recognition model using machine vision, image processing in the framework of industrial information integration

  M Mirbod, AR Ghatari, S Saati, M Shoar
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Development of Industry 4.0 predictive maintenance architecture for broadcasting chain

  R Sahba, R Radfar, AR Ghatari, AP Ebrahimi
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  A bi-objective MILP model for lot sizing and scheduling problem: possibilistic fuzzy goal programming approach

  M Mosa, A Azar, A Rajabzadeh Ghatari
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Developing a Comprehensive Framework for Crowd Funding Factors by Using the Hexagon Technique

  AHG Saryazdi, AR Ghatari, A Mashayekhi, A Hasanzadeh
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Group Model Building: A Systematic Review of the Literature

  AHG Saryazdi, AR Ghatari, AN Mashayekhi, A Hassanzadeh
  Journal Papers , , {Pages }

  Abstract

  Toward an Innovative Green Strategic Formulation Methodology: Empowerment of corporate social, health, safety and environment

  Amin Padash, Ali Rajabzadeh Ghatari
  Journal PapersJournal of Cleaner Production , 2020 March 20, {Pages 121075 }

  Abstract

  Nowadays, developing empowering strategies based on health, safety and the environment is one of the most important issues of management in organizations. This research provides a model for the implementation of innovative green strategies model. The model contemplates four topics (e.g., social, environment, health, and safety); three organizational types (e.g. oil, gas and petrochemicals company); four strategies combined model (PESTEL, SWOT, AHP, SPACE). On this basis, 25 outsourcing strategic factors (including 13 opportunities and 12 outsourcing threats) and 21 internal factors (including 7 strengths and 14 weaknesses) were identified. Hence, the strategic elements of the outsourcing and internal have been ranked, and the most important

  Toward a Recognition of Key Role Players in Community Pharmacy

  Monireh Afzali, Ali Rajabzadeh, Fatemeh Soleymani, Abbas Kebriaeezadeh, Shekoufeh Nikfar
  Journal Papers , 2020 May 20, {Pages }

  Abstract

  Background: Although private community pharmacies are identi ed as health care facilities, they are highly affected by business management issues and different stakeholders. This study aims to identify, classify and analyze private community pharmacy stakeholders.Methods: A focus group was conducted with key informants to analyze and classify stakeholders using three-dimensional matrix. Identi ed stakeholders were analyzed regarding three attributes of power, legitimacy and urgency. The results of the focus group were converted to a structured questionnaire and con rmed in several face-to-face interviews until the saturation level.Results: four main levels of relationship and eight category of stakeholders differentiated through an analysis

  Analysis of Diabetic Patients' Data for Clustering and Prescription Drug Based on Proposed Algorithm

  Safanaz Heydari, Reza Radfar, Mahmood Alborzi, Mohammad Ali Afshar Kazemi, Ali Rajabzadeh Ghatari
  Journal Papersmedical journal of mashhad university of medical sciences , Volume 63 , Issue شماره, 2020 January , {Pages 2358-2368 }

  Abstract

  Introduction Diabetes is a metabolic disorder in the body that is impaired by the ability to produce insulin hormone. The main purpose of the present study is to discover the hidden knowledge in the data of diabetic patients, which can assist clinicians in clustering new patients and prescribing appropriate medication according to each cluster. Methods: In this paper, we use MR-VDBSCAN algorithm. The implementation of this algorithm is based on the map-reduce framework of Hadoop. The main idea of the research is to use local density to find the density of each point. This strategy can prevent clusters from joining at different densities. Results: The algorithm is based on the selected dataset, tested and evaluated, and the results show high

  Designing a tool for measuring human resource management quality in good governance base and validating it in Iran’s public sector

  N Salarieh, H DanaeeFard, RJ Rahnavard, A Rajabzadeh
  Journal PapersPublic Organizations Management , Volume 8 , Issue 2, 2020 January , {Pages 55-66 }

  Abstract

  Human resource management quality has an extensive impact on employee attitude and their behaviors and the end in organizational performance. So, human resource management quality has an important role on employee behavior and performance. The aim of this research is to designing a tool for measuring human resource management quality in good governance base and validating it in Iran’s public sector. To explore this state, in qualitative part, we surveyed the literature and then interviewed 28 employees of the different organization. By analyzing literature and qualitative data from interviewed, and use roadmap of Iran administration system correction and good governance in the public sector model, prepare a conceptual and operational fram

  Designing System Dynamics Model of Crowdfunding Diffusion in Iran

  Ali Haji Gholam Saryazdi, Ali Rajabzadeh, Alinaghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh
  Journal PapersModern Research in Decision Making , Volume 5 , Issue 2, 2020 June 21, {Pages 49-80 }

  Abstract

  Considering the problem of funding start-ups because of their nature, some entrepreneurs developed crowdfunding in which funding is done via the Internet and social network instead of traditional methods. Crowdfunding is a complicated and dynamic phenomenon due to the fact that it has many models with distinctive characteristics, numerous stakeholders with different intentions, interdisciplinary nature, and differences in various countries due to diverse cultural, social, economic and technological conditions of such countries. In addition, studies conducted on this method are not significant in number and they have been conducted in an exploratory and partial manner so as to offer a preliminary understanding. As a result, it is necessary t

  Designing and utilizing expert systems for evaluating mining productivity

  Hossein Fanoudi, Ahmad Reza Sayadi, Ali Rajabzadeh
  Journal PapersIranian Journal of Mining Engineering , Volume 15 , Issue 46, 2020 May 21, {Pages 28-39 }

  Abstract

  In this research, a rule-based expert system, with a graphical user interface, has been designed and implemented to measure, evaluate and provide a policy of improving mining productivity corresponding to the productivity management cycle. The expert system includes a set of rules related to how to calculate and analyze the productivity gap, and the inference engine is based on the analysis of the leading rules. Major policies are being improved based on quantitative and qualitative indicators. In order to evaluate the effective variables and to determine the relative importance of these policies, a fuzzy inference system based on expert opinions has also been implemented. To evaluate system performance, data from a gold mining complex was

  The design of a system dynamics model of crowdfunding for support of new knowledge-based IT startups

  Ali Haji Gholam Saryazdi, Ali Rajabzadeh Ghatari, Alinaghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh
  Journal PapersInternational Journal of Simulation and Process Modelling , Volume 15 , Issue 5, 2020 January , {Pages 454-474 }

  Abstract

  Considering the problem of funding start-ups because of their nature, some entrepreneurs developed crowdfunding in which funding is done via social network. Crowdfunding is a complicated and dynamic phenomenon. In addition, studies conducted on crowdfunding are not significant in number and they have been conducted in exploratory and partial manner. As a result, it is necessary to adopt an approach capable of understanding complex dynamic phenomena so as to be able to explain a crowdfunding. The present paper designs a system dynamics model of crowdfunding for support of new Iranian knowledge-based IT startups so as to highlight the complexities and dynamics of crowdfunding. The results of model simulation suggest that the reward model will

  Designing an Expert Decision Making System in Career Planning: The Case of Banking System

  A Rajabzadeh, Sh Elahi
  Journal PapersCommercial Strategies , Volume 6 , Issue 29, 2020 September 26, {Pages 55-68 }

  Abstract

  Knowledge management is one of the new approaches in management discipline. This approach is changed with the current trends in information technology and artificial intelligence. But, one of the most important thing that is neglected in this analysis is using of suitable tools such as expert system. On the other hand, in human resources management domain, job career planning is very important subject. In this study the review of expert system and its elements in job career is emphasis. In job career domain, the definitions and concepts are considered, and then with describing a case study, in banking system expert system design is considered. Affective variables consist of experience, education, prior position, personnel skills and on th

  Banking System Modeling by Viable System Modeling (VSM)

  Ali Akbar Arghand, Mahmood Alborzi, Ali Rajabzadeh Ghatari
  Journal PapersSystemic Practice and Action Research , 2020 June 1, {Pages 22-Jan }

  Abstract

  This paper attempts to design a viable system model for banking systems that are at the risk of losing their business because of the complexity of the business environment. The complex environment that organizations are facing is an uncertain situation in which banks and financial institutions are at the risk of losing their business. Organizational structure flexibility is required for their viability in the current situation so the VSM model proposed for the banking system. Systematic action research did at Tejarat bank as one of the major banks in Iran. The VSM model designed with Viplan methodology. The VSM model proposed for Tejarat bank. This model can be used for other banking systems. The VSM model can guarantee the viability of ba

  /pro/academic_staff/alirajabzadeh/publication

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   پويايي سيستم ( واحد)
   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مديريت صنعتي
  • كارشناسي ارشد
   كاربرد تئوري تصميم گيري ( واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • كارشناسي ارشد
   سيستمهاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته ( واحد)
   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مديريت صنعتي
  • كارشناسي ارشد
   پويايي سيستم ها ( واحد)
  • دكتري
   كاربرد هوش مصنوعي در مديريت ( واحد)
  • دكتري
   هوشمندي كسب و كار ( واحد)
  • امین , پاداش
  • 1393
   اقائي, وحيده
   ارائه مدل تأمين مالي جمعي سازمان بهزيستي از طريق شبكه¬هاي اجتماعي
  • 1399
   سياح نيا, فهيمه
  • 1399
   فرح شيرازي, بهروز
  • 1400
   ابراهيمي, جواد
  • 1400
   داورپناه, فاطمه
  • 1395
   مومني, سيدرضا
   طراحي مدل هوشمند سرمايه گذاري در سبد سهام متناسب با خصوصيات و محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاران فردي و نهادي
  • 1396
   رئوفيان, احمدرضا
  • 1396
   الديراني, اكرم يوسف
  • 1398
   اماميان, سيداميرحسين
  • 1398
   اميني زاده, فائزه
  • 1400
   هاشمي چمگرداني, فرشته
   داده ای یافت نشد
   داده ای یافت نشد

  مهم

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است