جدیدترین اخبار
سلسه نشست های تخصصی گروه مهندسی راه و ترابری
مرکز تحقیقات مهندسی راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند. 11آبان1398
برگزاری دوره های آموزشی مهندسی راه و ترابری در سه سطح
مرکز تحقیقات مهندسی راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس دوره های آموزشی در سه سطح برگزار میکند 29مهر1398
عضویت جناب دکتر ابوالفضل حسنی عضو هیات علمی دانشگاه در سازمان حرفه ای و رسمی بزرگراه ها و حمل و نقل انگلستان
عضویت جناب دکترابوالفضل حسنی عضوهیات علمی ودانشمند فرهیخته دانشکده مهندسی عمران ومحیط زیست به عنوان عضوحرفه ­ای(فلوشیپ) اولین عضودانشگاه تربیت مدرس در سازمان حرفه ­ای و رسمی بزرگراه­ ها وحمل ونقل انگلستان 9مهر1398