کتابخانه


 

کتابخانه مرکز در حوزه زبان و ادبیات فارسی، بالغ بر سه هزار عنوان کتاب و 300 سی دی نسخه خطی دارد.